Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ağustos 2017
P. 2

2                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI         Kütahyalı Boşnaklar, geleneksel pita şenliğini 7. kez düzenledi.
         Etkinliğe Pendikli Boşnakların halk oyunları damgasını vurdu...


    ÇAYCA’DA PİTA ŞENLİĞİ YİNE MUHTEŞEMDİ


      ütahya’nın 1900’lü yıllarında  ni köyümüzün ve Bosna’mızın aslanı  onun size gösterdiği yol üzerinde yü- rı en iyi şekilde temsil eden Pendikli
      başlarında Bosna Hersek’ten  şehidimiz İbrahim Tetik kardeşimizin  rüyün” şeklinde konuştu. genç Boşnaklar, Kütahya’nın Boşnak
   K göç eden Boşnaklar tarafından  vefatı nedeniyle şenliğimizi iptal ettik.           köyü Çayca’daki etkinliği de unutul-
   kurulan Çayça köyü, özüne sahip çık- Bugün bu vesileyle İbrahim Tetik kar- “BUGÜNLER BİZİM  maz kılmayı başardı.
   mak ve Boşnak kültürünü yaşatmak  deşimize, şehitlerimize ve Srebrenitsa  İÇİN KIYMETLİ”
   için gayretlerini büyük bir özveriyle  Soykırımı’nda kaybettiğimiz Boşnak           Sviraç Sajo’nun akordeonundan çıkan
   sürdürüyor.           kardeşlerimize Allah’tan rahmet dili- Kütahya Çayca Köyü Bosna Kültür  ritimlerle en güzel Boşnak oyunları-
                   yorum. Bizleri bugün yalnız bırakma- Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği  nın oynandığı etkinlikte vatandaşlar
   Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaş- yan tüm katılımcılara teşekkür ediyo- tarafından düzenlenen, 7. Geleneksel  kavurucu sıcağa aldırmadan doyasıya
   ma ve Dayanışma Derneği tarafından  rum” dedi.         Pita Şenliği’ne katılmaktan duyduğu  eğlendiler. Birbirlerini uzun süredir
   düzenlenen, 7. Geleneksel Pita Şenliği             memnuniyeti dile getiren Kütahya Va- görmeyen akrabalar, bu etkinlik vesi-
   geniş bir katılımla yapıldı.     “O MEŞALELERDEN      lisi Ahmet Hamdi Nayir, “Bugün Çay- lesiyle buluşma ve hasret giderme fır-
                      BİRİ ÇAYCA’DA”      ca için, Çayca kültürü, Bosna, Sancak  satı da buldular. Boşnakların birbirle-
   2 Temmuz Pazar günü düzenlenen               kültürü için önemli bir günü beraber  rine olan özlemleri bu anlamlı etkinlik
   şenliğe Kütahya Valisi Ahmet Ham- Daha sonra Kütahya Belediye Başkanı  yaşamanın mutluluğunu burada hep  sayesinde ortadan kalkmış oldu. Tür-
   di Nayir, Kütahya Belediye Başkanı  Kamil Saraçoğlu söz aldı. Balkan coğ- birlikte yaşıyoruz. Bugünler o kültü- kiye’nin dört bir yanından gelen Boş-
   Kamil Saraçoğlu’nun yanı sıra çevre  rafyasıyla gönül bağının hiçbir zaman  rün zenginliklerinin hatırlanmasın- nakların yanı sıra, Bosna Hersek’in
   illerden Boşnaklar, sivil toplum ör- kopmadığını ve kopmayacağını be- da, yaşatılmasında, gelecek nesillere  Travnik kentinden de misafirler vardı.
   gütlerinin temsilcileri ve çok sayıda  lirten Saraçoğlu, “Balkan coğrafyası  aktarılmasında önemli günler olarak  Kütahyalı Boşnaklar, onları en iyi şe-
   vatandaş katıldı.        denilince insanın yüreği burkuluyor.  bizim yanımızda değer kazanmakta”  kilde ağırladılar.
                   Keşke oralarda kalsaydık, keşke orala- dedi.
                   ra sahip çıkabilseydik ve göçler yaşan-             Şenlikte katılımcılara Boşnak sofrala-
                   masaydı, oralar da bizim toprağımız  Vali Nayir konuşmasında, “1878’den  rının vazgeçilmezi pita ile ayran ikram
                   olsaydı. Gönüllerimiz, bütün sevgile- sonra başlayan acı ve karanlık dönem  edildi.
                   rimiz o topraklarda. Oradaki ecdadın  maalesef bütün Balkanlar’da olduğu
                   yapmış olduğu camiler, medreseler,  gibi Bosna’da, Sancak’ta bazı göçlere
                   köprüler, okullar sanki Anadolu şeh- sebep oldu. 5 dalga halinde bugüne
                   rinde dolaşıyormuş hissi veriyor. Bu  kadar Bosna ve Sancak’tan Anado-
                   yüzden o gönül bağımız hiçbir zaman  lu’muza gelen kardeşlerimiz oldu. Gel-
                   kopmadı. Çok acılar çektik. Aynı acı- dikleri yerlerin kültürleriyle beraber
                   ların bir daha çekilmemesini temenni  geldiler ve Anadolu coğrafyamıza da,
                   ediyorum” ifadelerini kullandı. Kütahya’mıza da bir zenginlik katarak
                                   geldiler” dedi
   BAŞKAN BAYRAM, ÇAYCA’NIN     “LÜTFEN ALİYA’YI TANIYIN,
    ŞEHİDİNİ ANARAK BAŞLADI      KİTAPLARINI OKUYUN”       PENDİKLİ BOŞNAKLAR
                                      ŞENLİĞİ COŞTURDU
   Açılış konuşmasını Kütahya Çayca  Ak Parti Kütahya Milletvekili Şükrü
   Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve  Nazlı, konuşmasında Aliya İzzetbe- Konuşmaların ardından etkinliğin özel
   Dayanışma Derneği Başkanı Rasim  goviç’den bahsetti. Nazlı, “bugün bu- misafirleri kalabalığı coşturdu. Kütah-
   Bayram yaptı. Konuşmasına, Diyarba- rada Boşnak kardeşlerimizin güzel bir  ya’ya Pendik’ten bir otobüs dolusu
   kır’ın Sur ilçesinde süren operasyon- şenliğine katılmaktan büyük mutluluk  gelen Anadolu Yakası Bosna Sancak
   lar sırasında teröristlerin saldırısında  duyuyoruz. Aliya İzzetbegoviç gibi bir  Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derne-
   ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane- lidere sahip olmak Avrupa’nın göbe- ği’nin halk oyunları ekibi gösterileriyle
   de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş  ğinde İslam’ı haykırmak hakikaten  büyük beğeni topladı.
   İbrahim Tetik’i anarak başladı.  çok anlamlı. Lütfen Aliya İzzetbego-
   Bayram, “Geçen sene Pita Şenlikleri- viç’i tanıyın, kitaplarını okuyun ve  Katıldıkları her etkinlikte Boşnakla-
   1   2   3   4   5   6   7