Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ağustos 2017
P. 4

4                                     GÜNDEM     Srebrenica kurbanları soykırımın 22. yıl dönümünde Bosna’da düzenlenen törenlerle anılırken, 22 yılın ardından
           kimlikleri belirlenen 71 kurbanın daha cenazesi Potoçari Anıt Mezarlığı’nda defnedildi...
   “SUÇLARI MÜSLÜMAN VE BOŞNAK OLMAKTI”

      vrupa’da, İkinci Dünya Sava- soykırımda BM’nin de “dilsiz” ve “pa- soykırımı inkar etmekten vazgeçme-  “Burada aylar süren büyük bir hazır-
      şı’nın ardından yaşanan en  sif” kaldığına işaret ederek, “Günlerce  leri çağrısında bulunan Boşnak lider,  lıktan sonra açıkça bir katliam, açıkça
   A büyük insanlık trajedisi olarak  devam eden katliamlar hakkında kesin  gerçekten barışın sağlanabilmesi ve  bir soykırım ortaya konuldu ve ne ya-
   nitelendirilen ve 8 binden fazla Boş- bilgiler aldılar. Artan toplu mezarlarla  daha iyi bir geleceğin inşa edilebilme- zık ki bütün dünya bu soykırımı sey-
   nak sivilin katledildiği Srebrenica soy- ilgili uydu görüntüleri de vardı. Yine  si adına Sırp tarafının nihayetinde bu  retti, duymadı, görmedi. Şimdi dünya
   kırımının 22. yıl dönümünde, savaşta  de BM’nin güvenli bölgesini korkakça  adımı atması gerektiğini vurguladı. olarak hep beraber bunun hesabını
   BM bünyesindeki askerlerin üs olarak  katliama terk ettiler” dedi.               vermek mecburiyetindeyiz. Zalimden
   kullandığı Potoçari’deki eski akü fab-             İzetbegoviç, “Srebrenica, Boşnakların  hesap sormayan, en azından zalimler-
   rikasında anma töreni düzenlendi. Zalimlerin vicdanının hiçbir zaman  en derin yarasıdır ve onlar bunu hiçbir  den nefret etmeyenlerin, mazlumların
                   uyanmadığını söyleyen İzetbegoviç,  zaman unutmayacaktır. Bizim en bü- yanında yer alması mümkün değildir.
   Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Kon- “Onlar bugün de, tıpkı 22 yıldır oldu- yük intikamımız, adalet ve hakikat ol- Biz bu geçmiş olayları bir nefret, bir
   seyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbego- ğu gibi burada yaşanan zulmü inkar  malıdır. Bu nedenle adalet ve hakikat  kin vesilesi olarak asla hafızalarımızda
   viç, burada yaptığı konuşmada, içinde  etmeye ve saklamaya devam ediyor”  mücadelemizden hiçbir zaman vaz- tutmayacağız. Ama zalimlerden hesap
   yaşadıkları zamanın kendilerinden  diye konuştu.        geçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. sormanın, mazlumlar için yapılabile-
   seslerini yükseltmelerini ve soykı-                               cek en önemli hizmet olduğunun da
   rımın korkunç mesajını anlamayan   “ADALET VE HAKİKAT     Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı’nın  farkında olacağız.”
   veya anlamak istemeyenlere cevap  OLMADAN GELECEK OLAMAZ”   ardından yaşanan en büyük insanlık
   vermelerini talep ettiğini vurguladı.              trajedisi olarak nitelendirilen Srebre- 1800 SOYKIRIM KURBANININ
   İzetbegoviç, 1995 yılında burada ya- İzetbegoviç, uluslararası ve yerel  nica soykırımında katledilenlerden 71  HALA MEZARI YOK
   şananların herkes tarafından iyi bi- mahkemelerin burada yaşananları  kurbanın cenazesi, kılınan namazın
   lindiğini, Radovan Karadziç ve Ratko  mümkün olan tek bir isimle, “soykı- ardından Potoçari Anıt Mezarlığı’nda  Heyetler, eski akümülatör fabrikasın-
   Mladiç’in emrindeki birliklerin, esir  rım” olarak nitelendirdiğine dikkati  toprağa verildi. Türkiye adına Başba- da yapılan anma töreninin ardından
   alınan binlerce Boşnak erkeği katletti- çekerek, “Srebrenica’nın acı tecrü- kan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un  cenaze namazının kılınacağı Potoçari
   ğini hatırlattı.        besi, hepimize ağır bir soru soruyor.  katıldığı törende, bölge ülkelerinden  Anıt Mezarlığı’na gelerek soykırım
                   Kimi zaman bu sorunun cevabının ol- siyasiler, din adamları, diplomatlar,  anıtına çiçek bıraktı. Cenaze namazı-
   “Burada öldürülen genç ve yaşlı erkek- madığını düşünüyoruz. Ancak bunun  uluslararası kurumların temsilcileri,  nı kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği
   ler, ailelerini ve hayatlarını savunan  cevabı olmalı. Bu cevaplar, hayat ve  Türkiye’deki Boşnak derneklerinin  Başkanı Husein Kavazoviç, soykırım
   insanlar kime, ne kötülük etmişti?”  barışla dolu gelecekte. Böyle bir ge- temsilcileri ve binlerce vatandaş yer  kurbanları için dua etti.
   diyen İzetbegoviç, “15 yaşında öldürü- leceğe ise barış sayesinde gidilebilir.  aldı.
   len Damir Suljiç ile 72 yaşındaki Alija  Bu, herkese, bize de gelecek nesillere        Duaların ardından tek tek isimleri
   Salihoviç’in suçu Müslüman olmak,  de gerekli. Ancak bir şey herkesçe bi- “ZALİMDEN HESAP SORMAYAN  okunan 71 kurbanın cenazeleri, göz-
   Boşnak olmak ve Srebrenica’da doğ- linmeli. Bosna Hersek’te barış ve daha  MAZLUMUN YANINDA  yaşlarıyla toprağa verildi.
   maktı” ifadelerini kullandı.  iyi bir gelecek, adalet ve hakikat olma- YER ALAMAZ”
                   dan mümkün değil” dedi.                     Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilen
    “BM DİLSİZ VE PASİF KALDI”                  Anma töreninde bir konuşma yapan  kurbanların sayısı böylece 6 bin 575’e
                   Sırp halkına, politikacılarına ve dini  Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: yükseldi.
   İzetbegoviç, Srebrenica’da yaşanan  liderlerine hakikati kabul etmeleri ve
   “MOTOBOSNA” SREBRENICA’NIN ACISINA ORTAK OLDU


   İHH İnsani Yardım Vakfı’nın  Saraybosna’yı aşarak Srebre- Tuzla – Srebrenica arasında
   organizasyonundaki Moto- nica’ya ulaştı.     gerçekleşen zorlu yürüyüşe
   Bosna ekibi, 4 günlük kara             de destek verdi. Srebreni-
   yolculuğunun ardından Bos- Bosna Hersek’in başken- ca’ya onlarca kilometrelik Ba-
   na Hersek’e ulaşarak Srebre- ti Saraybosna’da dünyanın  rış Yürüyüşü’nü (Marş Mira)
   nica’daki anmalara katıldı. dört bir yanından gelen 500  gerçekleştirenlerle birlikte
                motorlu ile buluşan Moto- giriş yaptı.
   6 Temmuz’da Sakarya’dan  Bosna ekibi, Srebrenica yolu
   Dünya Motosiklet Şampi- boyunca yapılan etkinliklere  Özellikle Srebrenica yolu
   yonu Kenan Sofuoğlu’nun  katılarak bölge Müslümanla- boyunca köylerde coşkuyla
   katılımı ile yola çıkan ekip,  rına Türkiye’den getirdikleri  karşılanan MotoBosna ekibi,
   sırasıyla; İstanbul, Edirne,  selamları iletti. soykırım acısıyla tutuşan yü-
   Kavala, Selanik, Üsküp, Priz-           reklerin acısına ortak oldu.
   ren, İşkodra, Podgorica ve  Ekip, ölümden kaçmak için
   1   2   3   4   5   6   7   8   9