Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ağustos 2017
P. 6

6                                   ÖZEL HABER   Boşnak Dünyası Yazarı Emine Sakarya, soykırımın 22. yıl dönümünde Srebrenica’daydı…
                                    Acıyı solumak


                                     eğerli Boşnak Dünyası okurla- liğini ilk günkü gibi korumaya devam
                                     rımız, hepinize içten ve sıcacık  ediyor.
                                  Dbir merhaba diyerek yazıma
                                  başlamak istiyorum bu ay. Ve sizinle  Srebrenica artık tüm dünyada bir sem-
                                  hala heyecanı, duygusallığı üzerimde  bol haline geldi. Sadece savaşın ve
                                  olan Balkanlar turumun izlenimlerini  savaşta yiten masum canların değil,
                                  paylaşmak istedim bu yazımda. Ama o  özellikle bu masum canları korumak-
                                  kadar dolu ve yoğun geçti ki gezimiz;  la görevli olan insanların ihanetinin
                                  tüm yaşadıklarımı ve duygularımı bir  sembolü... O mezarlıklarda gezmek, o
                                  sayıda vermemin pek mümkün olma- havayı solumak ve oralarda tefekkür
                                  yacağını düşünüyorum. Bu nedenle  etmek, acının vücuda gelmiş halini gör-
                                  bölümlere ayırarak izlenimlerimi de- mek gibi... Özellikle de eşini, evlatlarını
                                  taylı olarak aktarmak istiyorum. kaybetmiş annelerin o mezar taşlarının
                                                  arasına oturup da onlara dokunmak
                                  İlk bölümde bu gezimizin en önemli bö- sarılmak ister gibi o soğuk taşları okşa-
                                  lümü olduğunu düşündüğüm Srebreni- ması insanın içine dayanılmaz bir ağır-
                                  ca Anma Törenleri üzerinde duygu ve  lık ve acı yüklüyor…
                                  düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.
                                  Daha önce 2 defa gittiğim Bosna gezi- Bu kadar acı ile yoğrulmuş, bu kadar
                                  lerimizde tarihin uymaması nedeniyle  kan ile yıkanmış bir coğrafyada barış
                                  bu anma törenlerinde bulunamamıştık.  ve güven temelli olarak gelir mi bilin-
                                  Bu yıl gezimizin içinde bulunduğu 11  mez. Ama burada yaşayan insanlar o
                                  Temmuz tarihinde özellikle Bosna’da  kadar çok acılar çekmişler ki bir daha o
                                  bulunacak şekilde bir planlama yap- günlerin yaşanmasını ve o acıların tek-
                                  tık ve 11 Temmuz sabahı Sarajevo’dan  rarlanmasını akıllarının ucundan bile
                                  Srebrenica’ya doğru yola koyulduk. geçirmek istemiyorlar.

                                  Yıllardır gerek televizyonlardan gerek- Evet değerli Boşnak Dünyası okur-
                                  se yazılı basından Srebrenica’yı takip  larımız, ben bu yıl 11 Temmuz günü
                                  eder ve 11 Temmuz günü orada yaşa- Srebrenica’da bulunabilmenin güzelli-
                                  nan acıyı duyduğumuzu düşünürdüm.  ğini ve ayrıcalığını yaşadım. Ve oraları
                                  Bu yıl bizzat orada bulunduğumuzda  anlamak için bunun gerekli olduğunu
                                  gördüm ki o acı ekranlardan ve kağıt  şimdi daha iyi anlıyorum. Ayrıca Bal-
                                  üzerinden tam hissedilemezmiş. Ve bu  kan coğrafyasının her bir karışı ayrı
                                  acıyı ciğerlerinize kadar hissetmek için  bir güzel ve anlamlı benim için. İmkanı
                                  oradaki havayı solumak, o acı dolu yüz- olanlar için gidip oraları görmenin çok
                                  leri yakından görmek gerekiyormuş. O  güzel bir deneyim olacağını düşünü-
                                  matem ve acı o geniş arazinin her karı- yorum. Özellikle de Boşnak olan ve
                                  şına yayılmış ve o topraklar tarafından  Boşnakça bilenler için hiç yabancılık
                                  emilmiş. Ve her yıl yeni filizler vererek,  çekmeyecekleri mükemmel bir tatil ve
                                  boy atarak tazeliğini koruyor. Yine her  sılayı rahim olacaktır. Sizlere tavsiyem
                                  yıl gerek Balkan coğrafyasından gerek- pahalı tur organizasyonları ile değil,
                                  se Türkiye’nin birçok yerinden gelen  varsa kendi aracınızla yapın bu geziyi.
                                  insanlar tarafından yaşanmaya ve ya- Unutulmaz bir tecrübe olacaktır diye
                                  şatılmaya devam ediyor.     düşünüyorum. Bende gezimle ilgili iz-
                                                  lenimler ve orada tanıştığım, karşılaştı-
                                  Aradan yıllar geçmesine rağmen hala  ğım güzel insanların hikayeleri ile önü-
                                  yeni bulunan cesetler var. Bunların  müzdeki sayılarda inşallah yine sizlerle
                                  kimlik tespitleri sonucu açılan yeni  birlikte olmak arzusundayım.
                                  mezarlar ve yeni cenazeler her 11 Tem-
                                  muz törenlerinin önemli bir bölümünü  Görelim Mevlam neyler, neylerse gü-
                                  teşkil ediyor. Ve birçok aile, yıllar önce  zel eyler. Şimdilik benden bu kadar!
                                  kaybettikleri yakınlarının mezarlarına
                                  yıllar sonra kavuşabiliyorlar. Bu aileler  Allah’a emanet olun.
                                  için tüm yaşananlar ve tüm acılar taze-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11