Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2017
P. 10

10                                    KÖŞE YAZISI


                         Nasıl bir Tanrıdır ki…

                   o topraklardan çekilince de Arna- da Murat Mahmutoviç’in, “Krvavi  Meleş yakınlarında Bulgarların sal-
                   vut ve Boşnaklara, onlara “Türkler”  Prazinici, Genocid nad Boşnjacim/ dırmaları ve soygun ile katliam yap-
                   (Turçin/poturak/poturci) diyerek, o  Kanlı Bayramlar, Boşnaklara yapılan  maları.
                   topraklardan sürmek istemiş, dire- Soykırımlar” adlı kitabından konu ile  5- 8 Kasım 1941’de, Ortodoksların
                   nenleri de yok etmek amacı ile saldır- ilgili tarihi olayları sizinle paylaşmak  kutsal günü olan Mitrovdan’da, bu-
                   mışlardır. Bunun son örneğini Bosna  istiyorum:       günkü Karadağ sınırları içinde kalan
                   Savaşında görüyoruz.                     Güney Sancak’taki Berane (Bu isim
                                   “Ortodoks milliyetçiler, dini kutsal  “bir hane/tek ev”den gelir ve Türkçe
                   Hatırlayacağınız gibi, Srebrenica’da,  günlerde sık, sık Boşnaklara soykı- kökenlidir.) şehri yakınlarında bulu-
    1711’den bu yana Karadağlı Ortodoks- Boşnaklara karşı soykırım başlatma- rım veya çok ağır vahşetlerde bu- nan Petnica’da Karadağlı Çetniklerin
    lar, 1804’den sonra da Sırp isyanları  dan önce Sırp Ordusu Komutanı Rat- lunmuşlardır. Bu kanlı dini kutsal  Müslümanlara saldırmaları.
    ile birlikte Sırp Ortodokslar, son Bos- ko Mladiç şöyle demişti: “İşte bugün  geceler ve bayramlar; paskalyaları  6- 21 Kasım 1941’de bu sefer Arandje-
    na Savaşına kadar kendi din adamla- 11 Temmuz 1995, Sırp şehri Srebreni- ve Müslüman bayramları olmuştur.  livdan dedikleri Ortodoksların kutsal
    rı ve kiliselerinin önderliğinde ve din  ca’dayız. Büyük bir Sırp bayramı are- Nedenine gelince, kutsal bir günde  günü, Yenipazar şehrine bir saldırı
    adına (bir başka deyim ile Tanrı adı- fesindeyiz. Bu şehri Sırp halkına he- Müslümanları katletmenin çok daha  yapılıyor.
    na), son 300 yılda kendi inançları ve  diye ediyorum. Nihayet yeniçerilere  büyük bir sevap olacağına insanların  7- 7 Ocak 1943’te, Bihor’da Boşnakla-
    milliyetleri dışındaki binlerce insanı  karşı isyandan sonra, bu topraklarda  inandırılmış olmasıdır. Bir de Boş- ra karşı soykırım yapıldı.
    katletmişlerdir.       Türklerden intikam alma vakti geldi.) nakların kutsal bir gün veya kutsal bir  8- 8 Kasım 1943’te, Mitrovdan kut-
                                   gecede kimsenin kötülük yapamaya- sal günlerinde, Karadağlı Çetnikler 8
    İnsan kendine şu soruyu sorma- Savaş zamanında Bosna Ordusu  cağını düşünüyor olmaları sonucu  Garçeviçalı Boşnağı evlerinde vah-
    dan yapamıyor; Tanrı adına insan  Genelkurmay Başkanlığı’nda görev  boş bulunup (çünkü Boşnaklar, böyle  şice öldürdükten sonra uçurumdan
    öldürmek veya öldürtmek nasıl bir  yapmış ve 15 Kasım 2015’de Bosna  bir şeyi ne örf ve adetlerine göre ne  aşağı atmışlardır.
    inanç olmalı?         Sancak Derneği ile Bosna Sancak  de inançlarına göre asla yapamaz- 9- 5 Nisan 1992’de, bayram günü,
                   Dostları Vakfı’nın düzenlediği kon- lar), olası saldırı ve kötülüklere karşı  Saraybosna’daki Holiday Inn oteli
    Bu soru sadece Ortodokslar için ge- feransa katılan emekli general Sa- tedbir almamalarıdır. Bunun yanında  ve yakınlarındaki binalardan, Sırp
    çerli değil. Katolikler (Güney Ameri- kib Selmanoviç kitabında şöyle der:  Boşnaklara, en mutlu günlerinde acı  ve Karadağlı çentik teröristler tara-
    ka’da vaftiz olmamışlar diye on bin- SPC’nin olmazsa olmaz vaazı: “Bir  çektirerek, yapılan kötülüğün hafıza- fından Saraybosnalılar üzerine ateş
    lerce Aztekli bebeği, Endülüs’te yüz  Boşnak (Turçin) öldürmedikçe gü- larda iz bırakması ve o topraklardan  açılması.
    binlerce Müslüman’ı, Avrupa’da din  nahtan temizlenemezsiniz!” kaçmalarının sağlanması ve o top- 10- Aynı bayram günü Çetnikler, bu
    savaşlarında milyonlarca Protestan,            raklara kendilerinin bedavadan sa- sefer Bosna, Biyelyina şehrinde 300
    Ortodoks ve Yahudi’yi katletmişler- Bu nefret, bu kin nereden geliyor ve  hiplenme amacı da vardı.” genç Boşnağı katletmeleri.
    di), Budistler (bu günlerde Arakan’da  nedeni ne idi? Srebrenica’da Türkler        11- Srebrenica’daki Boşnak soykırı-
    Müslümanlara katliam yapıyorlar) ve  yoktu; sadece Boşnaklar ve birkaç  Tarih boyunca Sancak Bölgesi’nde  mı, 11 Temmuz 1995’te, Ortodoks-
    Müslümanlar (Ortadoğu ülkelerinin  Hırvat vardı! Neden bir Ortodoks  Ortodoks Karadağlılar, Ortodoks  ların kutsal günü olan Petrovdan
    ve İslam adını kullanan, kurulmuş  bayramı arefesinde soykırımı başla- Sırplar ve göç yollarında Ortodoks  arefesinde başlamış ve 10 gün kadar
    veya kurdurulmuş olan terör örgüt- tıyorlardı?       Bulgarlar tarafından Türkler, Boş- katliamlar sürmüştür. Bu soykırımda
    lerinin hali ortada) için de geçerlidir.           naklar, Arnavutlar ve Goralılara, dini  10 binden fazla Boşnak Srebrenica ve
    Her dinin, radikal dincilerinin he- Önceleri sadece İslam ve Türk olan- kutsal gün ve gecelerde, dini tatiller- civarında şehit edilmişti.
    men, hemen Dünya’nın farklı yerle- lara karşı, Sırplar ve Karadağ kabi- de yapılan, bir soykırım zincirinin  12- 1999 Yılı, Mart ayında bir bayram
    rinde ve tarihin farklı dönemlerinde  leleri arasında oluşturulmuş olan bu  halkaları olan katliamlar şunlardır: günü, Peç (İpek) şehri ve tüm Koso-
    yaptıkları büyük katliamlar var. Ben  düşmanlık, zamanla geleneksel bir          va’dan Arnavut, Boşnak, Türk ve Go-
    bu yazımda biz Boşnakları doğrudan  davranış olarak kabul görmeye baş- 1- 1711’de, Karadağ’daki Noel gecesi  ralıların öldürülmeye ve evlerinden,
    ilgilendirdiği için özellikle Sancak  lamış ve sadece Müslüman olanlara  “İstraga Poturica” Müslüman (Boş- yurtlarından sürgün edilmelerinin
    Boşnakları ve onları yıllardır katle- değil, kendi inançları dışındaki tüm  nak ve Arnavut) katliamı. Cetinje  başlaması.
    den Ortodoks Sırp ve Karadağlı Çet- insanlara karşı beslenmeye ve uygu- merkezli asıl Karadağ bölgesi ile
    nikleri ele almak istiyorum. lanmaya başlamıştır (2. Dünya Sava- Brda’da, tek bir Boşnak ve Arnavut  Sizin Tanrınız, nasıl bir Tanrıdır ki
                   şı’ndaki Sırp-Hırvat katliamları Orto- kalmamıştır. Noel gecesi yakalanan- komşularınız olan Boşnak, Arnavut,
    Sırpların babası olarak bilinen Sırp  doks-Katolik katliamlarına ve büyük  lar ya din değiştirmiş (ki kimse bunu  Goralı ve diğer Müslümanları öldür-
    yazar, düşünür Dobrica Çosiç şöyle  sürgünlere dönüşmüştür.) yapmamıştır) ya da öldürülmüşlerdi.  meniz için sizi yaratmış olsun!
    demişti: “Ortodoks inancı Sırpların            O geceki katliamdan sonra başına
    milliyetçilik bilincinin temel gerçe- İlginç olan ise barışsever Sırp ve  gelecekleri anlayan binlerce Müslü- Sizin Tanrınız nasıl bir Tanrıdır ki, si-
    ğidir.”            Karadağlılar, kiliselerin oluşturduğu  man, komşu Boşnak şehirlerine ka- zin inancınız ve milliyetiniz dışında-
                   mahalle baskıları sonucu, bu düşün- çıp sığınmışlardır.   kileri özellikle de Boşnakları, siz on-
    Bilindiği üzere 1453’de Fatih’in İs- celeri desteklememeleri halinde va- 2- 12 Aralık 1806’da, bir bayram günü  ları öldüresiniz diye yaratmış olsun!
    tanbul’u fethi sonrasında Ortodoks  tan hainleri ve dinden çıkanlar olarak  Belgrat’ın Sırp isyanında ele geçiril-
    Dünyası’nın merkezi olan Fener pat- ilan edilmişler ve çoğu zamanda ağır  mesi ile Türkler, Boşnaklar, Arnavut- Kendilerine, “Biz İslamlaştırılmış
    rikhanesi, Osmanlılar’ın kontrolüne  bir şekilde cezalandırılmışlardır. Sırp  lar ve diğer Müslümanlara yapılan  Ortodokslarız, Katolikleriz” diyenler,
    geçmişti. 1526’da Kanuni’nin Maca- Ortodoks Kilisesi, inananlarını soy- korkunç katliamlar. sözüm ona zorla İslamlaştırılmadan
    ristan’ı fethi sonrasında Sırpların ya- kırıma inandırmış, insanlık suçu işle- 3- Aziz Vida için kutlanan (28 Ha- önce dedeleriniz böyle bir Tanrıya
    şadığı tüm topraklar Osmanlı’nın eli- yenleri aziz ve kahraman ilan ederek  ziran) ve Vidovdan dedikleri kut- mı inanıyordu? Böyle bir Tanrı ola-
    ne geçmişti. Ortodoks Sırpların dini  manevi koruma altına almıştır. Böy- sal günün arefesinin gecesinde, 27  bilir mi?
    merkezi önceleri Ohrid’teki pisko- lece bu faşist kafalar cesaretlendirilip  Haziran 1858’de, dağlılardan oluşan
    posluğa bağlı iken 1567’de Peç (İpek)  soykırım ve diğer insanlık suçlarını,  Karadağlı kabileler, Miljan Vukov ve
    şehrindeki piskoposluk, Osmanlılar  gelecek nesillerin de işlemesi yolu  Novica Cerović komutasında Yukarı
    tarafından Sırp Ortodoks Kilisesi’nin  açılmıştır.     Kolaşin’e (Gornji Kolaşin) saldırmış-
    (SPC) merkezi haline dönüştürüldü.              lar ve 1000 kadar Boşnağı katledip
    O günden beri SPC, Sırp halkının  Bu soykırım, katliam ile diğer insan- evlerini yakmışlar ve tüm mallarını,
    inanç merkezi gibi görev yapmışsa  lık suçlarını özellikle dini bayramla- tüm hayvanlarını çalmışlardır. O ta-
    da, Sırpların milliyetçilik ideolojileri- rın arefe veya günlerinde yapmaları,  rihlerde Kolaşin tamamen bir Boşnak
    ni de geliştirmiş ve günümüze kadar  yaptırmaları hem saldıranlar hem de  şehri idi. Bugün ise tek bir Boşnak
    siyasi bir merkez gibi hareket ederek  saldırıya uğrayanlar üzerinde büyük  kalmadı!
    devamlı olarak aşırı radikal milli- etkiler bırakmış ve düşmanlık asla  4- 1890 Yılının Nisan ayında, bayram
    yetçiliği desteklemiştir. Fırsatını da  onarılmayacak bir şekilde insanların  günü Hersek ve Kolaşin’den Tür-
    buldukça önceleri Türklere, Türkler  hafızalarına kazınmıştır. Bu konu- kiye’ye gitmekte olan muhacirlere
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15