Page 7 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2017
P. 7

7                                   ETKİNLİKLER
      Gözyaşları sel oldu                            “Hayatımın en acı günü oldu”      ydıner ve Sancaktar’ın açılış konuşmaların-  erhum Şemsudin Ku- yunca imamlarımızın cami min-
      dan sonra, merhum Kuçeviç’in hayatını anla-  çeviç’i anma progra- berlerinde anlattığı her şeyi yap-
   A tan kısa bir belgesel gösterimi yapıldı. Şemsu- M mında söyleyecek en  tı” ifadelerini kullandı.
   din Kuçeviç’in hayatına dair görüntüler ve fotoğraflar  fazla sözü olan kişi belki de bir
   salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.  ömrü aynı dava uğruna geçirdiği  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
   Kimi vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. SDA Sancak Partisi Genel Baş- Erdoğan’ın Novi Pazar’ı ziyareti-
                         kanı ve Boşnak Milli Konseyi  nin bir gün sonrasında meydana
   Eşi Bedrija, oğlu Sulejman ile kızları Mersiha, Selma  Başkanı Sulejman Ugljanin’di.  gelen trafik kazası için Ugljanin,
   ve Amina babalarını kaybetmiş olmanın üzüntüsünün  Konuşmasına “bir dünya şehri  “11 Ekim ben ve Şemsudin için
   yanı sıra; evlerinden yüzlerce kilometre uzakta, İstan- olan İstanbul’da böylesine an- hayatımızın en mutlu günüydü.
   bul’da böyle büyük bir sevgi seliyle anılıyor olmasının  lamlı bir programda bulunmak,  Çünkü Türkiye’nin cumhurbaş-
   da gururunu yaşıyordu.            çalışma arkadaşım ve kardeşim  kanını ağırlamıştık. Ama 12 Ekim
                         Şemsudin’i anmak çok güzel”  günü, benim için hayatımın en
                         diyerek başlayan Ugljanin “27  acı günü oldu. Çünkü kardeşimi
                         boyunca birlikte çalıştık, en zor  kaybettim” diye konuştu.
                         görevleri bile hiç şikayet etme-
                         den yerine getirdi. Düşman- Kuçeviç’ten bahsederken “nef-
                         lardan dost edinmeyi başardı,  ret etmeyi bilmezdi” diyen Ugl-
                         hastalara ve yaşlılara her zaman  janin, onun şehit olarak ruhunu
                         yardım etti. Kan davası güden  teslim ettiğine inandığını sözle-
                         aileleri barıştırdı, o hayatı bo- rine ekledi.                         “Kuçeviç’in emanetine sahip çıkmalıyız”
   Belgeselin ardından sahneye çıkan anne ve iki kızı
   bu program için emek veren herkese teşekkür etti.
   Mersiha Kuçeviç, “babam çok güzel bir insandı, onu            Karadağlı Boşnakların selamını  jiç) çok daha zor bir görevi var.
   herkes çok severdi. Az önce cenaze törenini ve ora-           ileterek başladı. “Kendisi kısa  Şemsudin’in attığı temele sahip
   daki muhteşem kalabalığı gördünüz. İşte bu kalabalık           bir zaman içerisinde büyük ba- çıkmak zorundasınız. Bu Gü-
                                                     ney Sancak olarak bizim de so-
                                       şarılara imza atmanın ne demek
   onun ne kadar güzel bir insan olduğunun açık kanıtı-
   dır” derken gözyaşlarına engel olamadı.                 olduğunu hepimize gösterdi”  rumluluğumuz. Biz bir milletiz,
                                       diyerek Kuçeviç’i anlatan Huso- Karadağ tarafında olsak da bir-
                                       viç, “o hem vizyona, hem strate- liğimiz için gayret gösteriyoruz.
                                       jiye, hem de projelere sahip olan  Dileğim odur ki bundan sonra da
                                       biriydi” ifadelerini kullandı. Kuçeviç’in bize emanetine sahip
                                                     çıkabilelim ve birliğimizi gelece-
                                       Kuçeviç’in Kuzey ve Güney  ğe taşıyalım” dedi.
                                       Sancak’ta eşine az rastlanır bir
                                       kişi olduğunu belirten Karadağ  Husoviç, Türkiye’nin Balkan-
                                       Başbakan Yardımcısı Husoviç,  lar’a ve Boşnaklara olan deste-
                                       “onun meydana getirdiği birlik  ğinden övgüyle söz ederek “biz
      Sancak’ın başkenti Novi Pazar’dan gelen              ve beraberliği bugün bu salon- küçük bir halkız, Türkiye’ye yar-
    ilahi grubu Gülistan, seslendirdiği eserlerle büyük  aradağ Başbakan Yar- da görüyoruz. O iki farklı politik  dım edebilecek durumda değiliz
     beğeni topladı. Grup son olarak Dino Merlin’in  dımcısı Rafet Husoviç  görüşü bir araya getirebilen bir  belki. Ama şunu bilmenizi iste-
     muhteşem parçası Da te nije Alija’yı söyledi.  K konuşmasına salonu temel gibiydi. Şimdi Sulejman  rim ki; Türkiye her zaman bizim
    Parçaya salonda bulunan yüzlerce kişi eşlik etti.
                         dolduran kalabalığa Sancaklı ve  (Ugljanin) ve Rasim’in (Lja- dualarımızda” diye konuştu.


   “27 yıl sonra ilk kez bir aradayız”                     “Sancak’ın efsane devlet adamı”


      ırbistan Başbakan Yardımcı- Bosna Sancak Derneği ve Bayram-  nma programında kapanış  hurbaşkanımızın son seyahatlerinde
      sı Rasim Ljajiç konuşmasında  paşa Belediyesi’ne teşekkür etmekle  konuşmasını Başbakan Yar- Sırbistan Cumhuriyetiyle imzalanan
   S Şemsudin Kuçeviç’i Ugljanin  birlikte, bundan böyle her yıl Ekim A dımcısı Hakan Çavuşoğlu  anlaşmaların önemli bir kısmı San-
   ya da Husoviç kadar yakından tanı- ayında Şemsudin için bir araya ge- yaptı. Çavuşoğlu, “Şemsudin Bey, 6  cak’taki kardeşlerimizin ekonomik
   madığını ama kendisinin çok iyi biri  leceğimize inanıyorum” ifadelerini  dönem gibi uzun bir süre Tutin Be- refahlarını sağlamaya yöneliktir. San-
   olduğunu söyledi. “O politik görüş  kullandı.         lediye Başkanlığı görevini sürdüre- cak’ın Peşter Yaylası’ndan 5 bin ton
   ayrılıklarının insanlar arasında kav-              rek Sancak’ın efsane devlet ve millet  et ithal etmek üzere imzalanan anlaş-
   ga, tartışma ve çatışmaya yol açma-               adamlarından biri olarak tarihteki ye- ma, hiç şüphesiz Sancak’ın ekono-
   yabileceğinin en güzel kanıtıydı” di-              rini almıştır” dedi.      misine ciddi bir katkı sağlayacaktır”
   yen Ljajiç, “o nefret etmeyi bilmeyen,                             şeklinde konuştu.
   kendisine asla darılamayacağınız bi-              Hakan Çavuşoğlu, Sancak Bölge-
   riydi” sözleriyle Kuçeviç’i anlatmaya              si’nde yaşayan Boşnakların, ülkeler
   çalıştı.                            arasında köprü vazifesi gördüğüne
                                   değinerek, “Bugün Sancak’ta Boşnak
   Merhum Kuçeviç’in öldükten son-                 ve Müslüman nüfusun sayısının 500
   ra bile birlik ve beraberliğe katkı             binden fazla olduğu tahmin ediliyor
   yapmayı sürdürdüğünü ifade eden                 olsa da ülkemizde tarihin çeşitli dö-
   Rasim Ljajiç, “27 yıl sonra ilk kez               nemlerinde Sancak’tan göç etmiş 2
   Sancaklı Boşnakların politik ve dini              milyona yakın Sancaklı kardeşimiz,
   liderleri bir araya geliyor. Bu akşam,             vatandaşımız yaşamaktadır. Sancaklı
   İstanbul’da bunu ilk kez gerçekleşti-              kardeşlerimiz, Avrupa’nın ortasında
   riyoruz. Bunu Sancak’ta asla başara-              ve güneydoğusunda kendi dinleri
   madık. Bu akşam burada başlangıç                ve kültürleriyle, barışın ve istikrarın
   olarak gördüğüm bu etkinlik için                sembolü olarak görülmelidir. Cum-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12