Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2017
P. 8

8                                     GÜNDEM


   Sahtekar Batı’nın müebbetini boşver Mladiç

   RUZ-İ MAHŞERE HAZIRLAN


    22 Kasım Çarşamba günü ta-
    rihi dava sonuçlandı ve yaşa-
    yan en büyük katillerden biri
    olan Mladiç hakkındaki karar
    açıklandı. “Bosna Kasabı”
    olarak bilinen Mladiç hak-
    kında “insanlığa karşı suçlar
    işlemek”, “soykırım yapmak”
    ve “savaş kanunlarını ihlal
    etmek” suçlarından müebbet           Srebrenica anneleri mahkemenin
    hapis cezası verildi.                  kararını böyle karşıladı


      vrupa’nın tam ortasında 4 yıl bo-
      yunca yaşanan Bosna Savaşı’nda
    A35 bini çocuk 250 binden fazla                    “Hem savaş suçlusu,
    Boşnak katledildi. 50 bin kadın tecavüze
    uğradı, 2 milyondan fazla kişi de evini ya
    da ülkesini terk etmek zorunda kaldı.                          hem korkak!”
    Medeni Avrupa’nın gözleri önünde ya-
    şanan insanlık dışı katliamların ve soy-
    kırımların baş mimarlarından, Bosna
    Kasabı olarak anılan Ratko Mladiç tam 16
    yıl boyunca saklandı, onu kimseler bula-
    madı.               gerçekleştirmekten suçlu buldu. Saray-
                     bosna’nın bombalanması emrini verdiği
    1995’de, birkaç günde 8 binden fazla  de kabul edildi. Mladiç hakkındaki 11 suç-
    Boşnak erkeğin öldürüldüğü Srebrenica  lamanın 10’undan hüküm giydi ve müeb-
    Soykırımı’nın başrolündeki Mladiç, 2011  bet hapis cezasına çarptırıldı. 6 kasabada
    yılında yakalanarak Eski Yugoslavya  yaptığı soykırımlar ise mahkeme tarafın-
    Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde hakim  dan kabul edilmedi.
    karşısına çıkarıldı.                          osna Hersek Devlet Başkan- Bugünkü duruşmada Mladiç’in
                     Slobodan Miloşeviç, Radovan Karadziç  lığı Konseyinin Boşnak üye- yaptıklarıyla bir kez daha yüzleş-
    6 yıl boyunca, sayısız duruşmaya çıktı.  ve Ratko Mladiç…  Bsi Bakir İzetbegoviç, “Mla- tik” ifadesini kullandı.
    Rahat tavırları ve pişmanlıktan eser gö-              diç hem savaş suçlusu hem de
    rünmeyen hareketleriyle dünya ile adeta  Bosna Savaşı’nın, 20. Yüzyılın son büyük  korkaktır. Çünkü ancak korkaklar  Mahkeme heyetinin “Mladiç’in,
    dalga geçti. Duruşmaları terk etti, hakim- acısının 3 sorumlusu onlar. Miloşeviç  kadın, bebek ve sivilleri öldürür,  tüm dünyada savaş suçlusu ola-
    lere küfretti ve Boşnakların acısına acı  yargılanırken cezaevinde öldü. Karadziç  onlara saldırır” dedi. rak hatırlanacağı” ifadesini hatır-
    ekledi.              işlediği suçlar, sebep olduğu katliamlar           latan İzetbegoviç, “Mahkeme, net
                     nedeniyle 40 yıl hapis cezasına çarp- İzetbegoviç, Srebrenica’da esir alı- bir şekilde Mladiç’in Bosna Her-
    530 gün görülen davada toplam 591 tanı- tırıldı. Ve Ratko Mladiç; ömrünün geri  nan tüm erkeklerin Sırplarca öldü- sek’teki Müslümanları yok etmek
    ğın ifadesine başvuruldu. 9 bin 914 kanıt  kalanını demir parmaklıkların ardında,  rüldüğünü anımsatarak, “Suçu iş- istediğini ve Bosnalı Sırpların bu
    mahkemece kabul edildi. Bosna kasabı  işlediği cinayetlerin ve soykırımların be- leyenler, yaptıklarını gizlemek için  topraklarda zulüm yaptığını ifade
    Mladiç 11 suçla yargılandı.    delini ödeyerek geçirecek. Ama bütün bu  bu insanları farklı yerlere gömdü.  etti” diye konuştu.
                     cezalar, mahkemeler; soykırıma uğramış
    Srebrenica’da ve Bosna Hersek’in farklı  bir milletin yüreğindeki yangını söndür-
    yerlerinde yakınlarını kaybeden yüzler- meye yetmeyecek.      Soykırım anıtında
    ce kişi bu tarihi ana tanık olabilmek için
    Hollanda’nın Lahey şehrine gitti. Mla- Buna karşılık başta Naser Oriç olmak
    diç’e verilecek ceza, aslında batı adaleti- üzere hiçbir Boşnak general ve siyaset-
    nin insana verdiği değeri de ortaya koya- çiye tüm çaba, komplo, yalancı şahitler  protesto
    caktı.              ve iftiralara rağmen ceza verilemedi. Sırp
                     katiller hapishanelerde, Aliya İzetbego-
    Savaş suçları mahkemesinin yargıçları  viç gibi dava adamları ise insanlığın kal-
    Ratko Mladiç’i Srebrenica’da soykırım  binde yatıyor.          atko Mladiç hakkında ve-
                                        rilen müebbet hapis ceza-
                                     Rsının ardından, Kartal’daki
                                      Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı
                                      önünde bir protesto yapıldı. Ana-
                                      dolu Yakası Bosna Sancak Derne-
                                      ği tarafından düzenlenen ve çok
                                      sayıda vatandaşın katıldığı etkin-
                                      likte bir konuşma yapan Dernek
                                      Başkanı Erdoğan Erden, “22 yıl
                                      sonra gelen bu karar, geç gelen her
                                      adalet gibi gerçek adalet değildir.
                                      Mladiç’in alacağı hiçbir ceza onun  tir. 3 yıl boyunca susup her şey
                                      emri ile katledilmiş soydaşlarımızı  bittikten 22 sene sonra konuşan
                                      geri getirmeyecek ve içimizdeki  adalet, bunu çok iyi bilmelidir” ifa-
                                      acıyı biraz dahi dindiremeyecek- delerini kullandı.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13