Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ekim 2017
P. 10

10                                    KÖŞE YAZISI     Sırpların ne kadarı Boşnak?

                   kerine, siviline kadar insanlar vardı.  biz sizinle soy ve köken olarak asla  Türkiye’ye göç etti. Yani yasal olarak
                   Duygu (5) birliğini söyledikleri ortak  kardeş olamayız ama İNSAN olarak,  kimse Sırbistan’dan göç etmemişti.
                   müzikte görebilirsiniz. İnanç farklı- bir KOMŞU olarak, Dünya ve Bal- “Sırbistan Göçmenleri” ifadesi sade-
                   lığından dolayı zamanla gelenek ve  kanlar’da barış adına, insanlığın ve  ce Kuzey Sancak’tan gelenler için o
                   göreneklerde (6) değişiklikler oluş- çocuklarımızın geleceği adına, Türk- da zorlama ile kullanılabilir. Yasalara
                   ması da çok normal. Yine de 6 şarttan  Sırp dostluğu adına elbette kardeş  göre SFRJ göçmenleridir. Diplomat-
                   5’i tutuyor.          gibi olabiliriz. Olmak zorundayız da.  lar yasalara göre konuşmalı, kafaları-
                                   Tabii ki adalet önünde insanlık suç- na göre değil!
                   Peki, “Bütün Sırplar Boşnaktır” di- ları işlemiş Sırbistan vatandaşları ve
                   yen diplomat kim? İnanmayacak- kurumları geçmişin hesabını verdik- Peki, Sayın Başkonsolos “Sırbistan
                   sınız ama kendisi Sırbistan İstan- ten sonra.      Göçmenleri” söylemini neden kulla-
                   bul Başkonsolosu. Bakınız kendisi               nıyor olabilir? Onu her toplantıları-
                   İstanbul’da yayınlanan bir mahalli  Sayın Başkonsolos’un bir söyle- na davet eden bazı derneklerimizin
                   gazeteye verdiği röportajında ne de- mini daha düzeltmek zorundayım.  yöneticileri mi onu, buna inandırdı?
                   miş: “Hangi dinden olursa olsun,  “Sırbistan Göçmenleri” vecizesini  Yoksa “Biz Boşnaklar Slavlarız” di-
                   kardeş kardeştir.” Bu röportajı biz  kullanmışlar. Kim bu “Sırbistan Göç- yenler mi onu, buna inandırdı? Yok-
                   Bosna Sancak göçmenleri ile ilgili  menleri”? Her halde Sancak’tan ve  sa “Biz İslamlaşmış Sırplarız” diyen
    Bu sorunun cevabını bir diplomat,  yaptığından dolayı ben bu sözü şöy- Sancaklı göçmenlerden bahsediyor- aramızdaki küçük bir azınlık mı onu,
    “Sırpların hepsi Boşnaktır” şeklinde,  le anladım; “Biz Sırplar Ortodoks  sunuz ama neden “Sancak Göçmen- buna inandırdı? Yoksa başta Sırbis-
    bir bilim adamı ise “Sadece Bosna  olabiliriz, siz Boşnak asıllı Türk  leri” diyemiyorsunuz da “Sırbistan  tan ve diğer Slav ülkeleri ile ticaret
    Hersek’teki Sırplar Boşnaktır” şek- vatandaşları da Müslüman olabi- Göçmenleri” diyorsunuz? Yoksa siz  yapan bazı iş adamlarımız mı onu,
    linde veriyor. Hangisi doğruyu söy- lirsiniz ama Sırplar Boşnak’tır.” En  de mi sözde “Karadağ Diasporası”  buna inandırdı? Yoksa Biga’da “Tür-
    lüyor?            azından ben böyle demek istediğine  gibi Türkiye’de bir “Sırp Diasporası”  kiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri
                   inanmak istiyorum.       yaratmak istiyorsunuz? Oysa Devlet  Federasyonu” genel kurulunda, top-
    İsterseniz konuyu ünlü Boşnak bilim             Başkanınız Sayın Vuçiç ve birçok  lantı salonuna Sırbistan ve Karadağ
    adamı, düşünür, yazar, tarihçi ve dil- Yoksa Sayın Başkonsolos, Türki- bakanınız devamlı Sancak diyorlar.  bayrağını yanlışlıkla asanlar ve ben-
    bilimci olan, şimdiye kadar 50 kitap  ye’deki milyonlarca Boşnak asıllı  Sırbistan Parlamentosu’nda Sancak  zeri işler yapanlar mı onu, buna inan-
    yazmış, Bosna Bilim ve Sanat Akade- Türk vatandaşlarının tepkisini alaca- Bölgesi Milletvekilleri var, Sancaklı  dırdı? Yoksa birileri ona bu görevi mi
    misi (BANU) eski başkanı ve kurucu- ğını bile, bile; “Biz Sırplar Ortodoks  Boşnak bakanlarınız var! Ne demek  verdi?
    su olan Prof. Dr. Ferit Muhiç’in ce- olabiliriz, siz Boşnaklar da Müslü- istiyorsunuz? Türkiye’de “Sırbistan
    vabı ile ele alalım. Prof. Muhiç diyor  man olabilirsiniz ama, Boşnaklar,  Göçmeni” diyebileceğimiz doğrudan  Ben bu soruların cevabını bilmiyo-
    ki: “19. Asrın sonuna kadar, yani 1878  Sırptır.” şeklinde demek istememiş- Sırbistan’dan sürülmüş bir göçmen  rum. Benim bildiğim tarihi gerçekler.
    yılı ve sonrasına kadar, Bosna’da  tir. Çünkü bu sözleri, Srebrenica’da  topluluğu yok ki. Türkiye’ye Bosna’dan, Hersek’ten,
    (Bosna+Hersek+Sancak+Sutorina)  Boşnaklara Soykırım yapmış olan              günümüzde Karadağ Devleti sınırları
    hiç kimse ne Sırp ne de Hırvat idi.  Bosnalı Çetnik Sırplar söylüyorlardı.  Sırbistan göçmenleri sadece 1800’lü  içinde olan Güney Sancak’tan, yine
    Bosna’da sadece Müslüman Boşnak- Benim bildiğim kadarı ile Sayın Baş- yıllardan sonra vardı. Sırbistan  günümüzde Sırbistan sınırları içinde
    lar, Katolik Boşnaklar ve Ortodoks  konsolos çok demokrat ve barışsever  Prensliği, Avrupa devletleri baskı- kalan Kuzey Sancak’tan, Bağımsız
    Boşnaklar vardı.”       bir diplomattır. Asla Sırpların yıllar- sı sonucu 1804’te de facto olarak,  Kosova’dan, Arnavutluk’tan, Bağım-
                   dır kendi içlerinde barındırdıkları  1817’de de özerk olarak kurulmuştu.  sız Makedonya’dan gelmiş Boşnak
    Yine Prof. Muhiç diyor ki: “Bosna’da  faşist Çetnikler ile Hırvatistan’daki  Daha sonra 1882-1918 yılları arasın- asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatan-
    yaşayanların hepsi Boşnak oldukla- Hırvat Ustaşalar, İtalyan Mussolini- da Sırbistan Krallığı’na dönüştü ama  daşları 9 milyon kadar var ama Sır-
    rını kabul etmek zorundalar. Çünkü  ciler ve Alman Naziler gibi zihniyet- Sırbistan’da 1830-1867 yılları arasın- bistan’dan sürülmüş olanların sayısı
    çok eskiden beri Boşnakça (Bosanski  lerle ilgisi hiç yoktur, olmamalıdır da! da büyük bir etnik temizlik yapıldı ve  devede kulak misalidir.
    Jezik) konuşuyorlardı. Günümüz-              nüfusun %65’i olan Müslüman ahali
    deki Sırpça ve Hırvatça, gerçekte  Sayın Başkonsolosun, “Sırplar Boş- Bosna, Yenipazar Sancağı, Kosova  Tabii ki Sayın Başkonsolos çok akıllı
    Boşnakçanın batı ve doğu şiveleridir.  naktır” demiş olduğunu kabul eder- ile Makedonya’ya sürülmüştü. Çok  ve tecrübeli bir diplomattır. Kendisi-
    Dili Boşnakça olan, aynı topraklarda  sek, Prof. Ferit Muhiç onu doğrula- az bir kısmı (Türk görevliler) Türki- ni sık, sık Türkiye’deki ulusal TV ve
    yüzyıllardır birlikte yaşayanlar dini,  mıyor ve “Hayır öyle değil” diyor,  ye’ye geldi. “Sırbistan Göçmenleri”  gazetelerde görüyoruz. Pardon, gali-
    inancı farklı olsa da aynı milletten  “Sadece Bosna Hersek’teki Sırplar  demekle kimden bahsediyorsunuz? ba yanlış yazdım; ulusal değil bizim
    sayılırlar. Sosyoloji biliminde millet  Boşnaktır” diye ortaya bir bilimsel      gibi mahalli gazetelerde. Kendisi asla
    veya ulus şöyle tarif edilir: Aynı top- tez sunuyor. Ben kendim de acizane  1918’den 2006’ya kadar Sırbistan adı  Bosna Savaşı ve Bosna Hersek’te
    raklar üzerinde yaşayan, aralarında  bir bilim adamı olduğumdan, bilim  altında bir devlet yoktu. Göçlerin en  Boşnak soydaşlarımıza yapılan soy-
    dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve  adamlarına inanmayı tercih ederim.  yoğun yapıldığı tarihlerde yani 1878- kırım dahil tüm insanlık suçları son-
    görenek birliği olan insanların oluş- Sayın Başkonsolos kusuruma bak- 1970 yılları arasında Sancak Bölgesi,  rasında uyanmış olan Türkiye’deki
    turduğu topluluğa millet (ulus) de- masın ama bütün Sırplar asla Boşnak  sadece Balkan Savaşları sırasında bir  Boşnak asıllıların daha fazla uyanma-
    nir.”             değildir. Hele Boşnaklar ile Sırplar  ara Sırbistan Krallığı’nca işgal edil- sını istemez. İnşaAllah birçok sözü
                   soy olarak asla kardeş değiller. Bu  mişti. Bosna Savaşı’ndan sonra ve de  bizim anladığımız biçimde söyleme-
    Muhiç Hocamız çok doğru söylüyor.  sözü, 320 bin insanın katledildiği  Karadağ’ın 2006 yılında bağımsızlı- miştir.
    Bosnalı Müslüman, Katolik ve Orto- Bosna Savaşı sırasında söyleyeme- ğını ilan etmesi sonucu Sırbistan’ın
    dokslar yüz yıllardır aynı topraklar- yenler, ebediyete kadar sussunlar!  elinde sadece Kuzey Sancak kaldı ki  Daha da vahim olanı; tarih boyunca
    da (1) hep birlikte yaşamışlardır ve  Bu iki farklı millet kardeş olsalardı,  o tarihlerden sonra Türkiye’ye kimse  bu topraklar uğruna sayısız şehitler
    aynı dili (2) konuşuyorlar. Tarihleri  Boşnaklara yapılan 11 soykırımın ya- göç etmedi. Ayrıca 1950’li yıllarda  vermiş biz Boşnak asıllıları, bir za-
    (3) ortak. Ülkü (4) birliği de vardı.  rısından fazlasını Sırplar, Başkonso- Türkiye ile Yugoslavya arasında ya- manlar Türkiye toprakları olan genel
    Çünkü 1878 yılından sonra Avus- losun dediği, kardeşleri olan Boşnak- pılan göç antlaşmasında, sadece Ma- anlamı ile Bosna’dan, yine bir baş-
    turyalılar Saraybosna’yı işgal etmek  lara yaparlar mıydı? Dünyanın ikinci  kedonya’dan, kendilerini Türk beyan  ka Türkiye toprakları olan Anadolu
    istediklerinde, Saraybosnalı Orto- resmi soykırımı olan Srebrenica’da  edenler göç edebildiler. O dönemde  ve Trakya’ya sürülmüş olan bizleri,
    dokslar ve Katolikler Boşnak ordusu  Boşnak erkeklere soykırım yapılır  yine Sırbistan ve Karadağ arasında  Sırbistan Göçmeni gibi göstererek,
    ile birlikte Saraybosna’yı ve Bosna’yı  mıydı? İnsan kendi kız kardeşlerine  paylaşılmış olan Sancak’tan Türki- “Srbi svi i svuda / Herkes ve her yer
    savunmuşlardır. Keza, Bosna Sava- tecavüz eder miydi? İnsan kendi kar- ye’ye göç etmek isteyenler önce Ma- Sırptır” vecizesine, Türkiye’yi, İs-
    şı’nda da (1992-1995) Bosna Ordusu  deşinin çocuklarını katleder miydi?  kedonya’ya yerleşerek, bu devletin  tanbul’u da katmaya kalkışmak; ne
    içinde yüzlerce Ortodoks ve Katolik  Buna Sırbistan ve Sırplar izin verirler  vatandaşları oldular. Belli bir süre ya- kardeşliğe, ne dostluğa, ne de tarihi
    Bosnalı, generalinden tutun da as- miydi? Yok, Sayın Başkonsolos yok,  şayıp Türk olduklarını beyan edenler  gerçeklere uyar.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15