Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ekim 2017
P. 2

2                                     GÜNDEM
        SARAYBOSNA’DA 24 YIL SONRA İLK

    “BOŞNAK GÜNÜ” BULUŞMASI
    27-28 Eylül 1993’de Bosna Her- İşte bu tarihi kongrenin 24’üncü
    sek’in başkenti Saraybosna’da  yıldönümünde aynı yerde, yine
    toplanan Birinci Dünya Boşnak  Boşnaklar bir araya geldi. Bosna
    Kongresi’nden tam 24 yıl sonra  Hersek Cumhurbaşkanlığı Kon-
    yine aynı yerde, tarihi Şehir Kü- seyi Üyesi Bakir İzetbegoviç’in
    tüphanesi’nde “Boşnak Günü”  ev sahipliğindeki “Boşnak Gü-
    düzenlendi.         nü”ne dünyanın dört bir yanından
                  Boşnaklar, Sancak Bölgesi’nden
    Boşnak dünyası ve Bosna Her- Boşnak Milli Konseyi Başkanı
    sek tarihi için bir dönüm nok- Sulejman Ugljanin, Sancak şehir-
    tası kabul edilen 1993 yılındaki  lerinden çok sayıda belediye baş-
    Kongre’de, Boşnakların yaşayan  kanı, siyasetçi, akademisyen ve
    kanaat önderleri, aydınları, siyasi  kanaat önderleri katıldı.
    liderleri ve otoriteleri tarihi Vjec-
    nica binasında bir araya gelmişti.  Etkinliğe Türkiye’den de davet
    Bağımsızlık için sürdürülen silahlı  edilen Boşnaklar vardı. Türki-
    mücadelenin geleceği ve barış  ye’nin ilk Boşnak derneği olan
    görüşmeleri masasında alınacak  Bosna Sancak Kültür ve Yardım-
    tavır üzerine söyleyecek sözü  laşma Derneği Başkanı Muham-
    olan herkes görüşlerini açıklama  met Sancaktar ve Başkanvekili
    imkanı buldu. Pek çok konuşma- Hilmi Erdem, bu tarihi anda yer-
    cının düşüncelerini aktardığı Bi- lerini aldılar.
    rinci Dünya Boşnak Kongresi’nde
    alınan kararlar arasında en dikkat  Çeşitli konuşmaların yapıldığı
    çekici ve tarihi olanı “Boşnak”  etkinlikte senfoni orkestrasının
    isminin tartışmasız kabul edilme- konseri büyük ilgi gördü.    Şefik Caferoviç     Bakir İzzetbegoviç
    siydi.                           Hilmi Erdem    Muhammet Sancaktar    Sulejman Ugljanin
    MALTEPE BEŞÇEŞMELER’DE

    “BOSNA SANCAK” GECESİ       altepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve fark-
       lı kültürleri bir araya getirmeyi amaçlayan “Ulus-
   M lar arası Beşçeşmeler Etkinlikleri”nde 14 Ekim
    Cumartesi günü “Boşnak Gecesi” düzenleniyor.


                            SANCAK’TA 133 ÇOCUK SÜNNET EDİLDİ


                              ancak Dostları Platformu, bu yıl 7’nci  SDP Başkanı Salih Akgül, Sancak Bölge-
    Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve  kez düzenlediği “Sünnet Şöleni” ile  si’nde yaşayan soydaşlarıyla Türkiye’ye göç
    Kültür Derneği’nin hazırladığı gecede Bosna ve Sancak  SSancak Bölgesi’nde 133 çocuğu sünnet  edenlerin yakınlaşmasının önemine vurgu
    kültürünün birbirinden değerleri özellikleri sunulacak.  ettirdi. 7 yıl içinde sünnet edilen çocuk sayısı  yaparak, bu yıl 7’nci kez düzenledikleri sün-
    Müzikten halk oyunlarına, giyimden mutfağa kadar Boş- 3 bini buldu.         net şöleni ile kardeşlik köprülerini güçlendir-
    nakların günlük yaşamlarına dair en ince ayrıntıların sergi-             diklerini söyledi.
    leneceği etkinlik 14 Ekim Cumartesi saat 20.00’de Maltepe  Bu yıl Novi Pazar ve Tutin şehirlerinde ger-
    Beşçeşmeler Meydanı’nda konuklarını bekliyor olacak. çekleştirilen sünnet şölenine Sancak Dostları  Novi Pazar Belediye Başkanı Nihad Bişevac
                            Platformu’nun yanı sıra Bayrampaşa ve İznik  da yaptığı konuşmada, sünnetin İslam dinin-
                            Belediyeleri de destek verdi.    deki önemine dikkat çekti ve Sancak Dostları
                                               Platformu’na destekleri için teşekkür etti.
                            Şölene Türkiye’den katılan isimler arasında
                            SDP Başkanı Salih Akgül, Rumeli Türk Der- Şölen kapsamında Novi Pazar ve Tutin şe-
                            nekleri Federasyonu Başkanı Kerim Erden,  hirlerinde 133 çocuk erkekliğe ilk adımlarını
                            Bayrampaşa Belediye Başkanı Yardımcısı  atarken, her birine Salcano marka bisiklet
                            Naser Şimşek, Bosna Sancak Derneği Yöne- hediye edildi, etkinliğin gerçekleşmesi için
                            ticisi İbrahim Sevinç de vardı.   bağışta bulunanlara da teşekkür belgesi tak-
                                               dim edildi.
   1   2   3   4   5   6   7