Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2016
P. 3

3 GÜNDEM

Boşnak Dünyası’na                Burası öyle bir alemdir ki; ilk adımınızdan   O acımasız iç savaş günlerinde bile in-san- asırlarca toplumların, halkların birbirinin
   hoş geldiniz                itibaren yurt sevgisini görürsünüz. Vatan    lar umudunu yitirmemişti. Yaşam enerjisi-  yüzüne bakamayacağı utançlardır.
                        bilincini hemencecik farkedersiniz. Evsiz,    ni kaybetmemişti.
İsmail KÜÇÜKKAYA                barksız kalmanın; ocağını kaybetmenin                             Çocuklarımız vatansız kalmanın utancını
                        ne olduğunu yaşamış bir bilgeliğe adım      Birkaç yıl sonra Casa nakliye uçaklarıyla  yaşamasın. Annelerimiz evlat acısı çekme-
                        atmışsınızdır. İşte o bilgelikten öğrenilmiş   askeri bir konvoyla yine Saraybosna’ya git- sin.
                        bir yurtseverlik Boşnak Dünyası’nın soluk    miştik. Barış Gücü’nü, Mehmetçiği, onarı-
                        aldığı havadır.                 lan uzak köylerdeki okulları gör-müştüm.   Eşit vatandaşlığa dayalı demokratik ha-
                                                 Bu kez kafileye General Metin Yavuz görev  ya-tı bu cennet vatanda inşa edelim.
                        Bu havayı anlamak için sadece tarih kitap-    yapan ne kadar çok Meh-metçiğin güzel
                        larını okumaya gerek yoktur. Yakın tarih     Boşnak kızlarına gönlünü kaptırdığını far-  Anadolu Müslümanlığının en güzel mo-
                        de bunun en canlı örneğini sunmaktadır.     ketmiştim. Hepsi de evle-nip Türkiye’ye   de-lini Bosna’da görürsünüz. Bizde artık
                                                 yerleşmişti.                 rastlamadığınız Anadolu kasabalarının şa-
                        Mükemmel bir bürokrat tanıdım. Adı Kay-                            hane mimarisini, çarşılarını, şadırvanlarını
                        han Kabadayı. Sivil Havacılık Genel Müdü-    Boşnaklardaki Türkiye sevdası ve aske-    da Bosna’da bulabilirsiniz.
                        rü’ydü. İç savaş zamanıydı. Sarajevo’ya git-   ri-mize yönelik içten sevgi benzersizdi.
                        miştik. O eşsiz coğrafyanın iç savaş ayıbına                         Rumeli’nin Atatürkçülüğe dayalı memleket
                        düşmesiyle nasıl çileler çektiğini görmüş-    Ve bugün...                 sevdasını da öyle...
                        tüm. O tünellerden geçmiştim. Bombala-
                        nan binalardan, yıkılan köprülerden... Türk   Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Birbirimi-  Öyleyse Boşnak Dünyası’na hoş geldiniz.
                        devleti, Bosna’nın sivil havacılık sisteminin  ze düşmeden, iç savaş ayıbına kapılmadan
                        ve teşkilatının temellerini atmıştı.       bu badireyi atlatmak zorundayız. Boşnak
                        Dikkatimi çeken şuydu:              örneğinden alınacak dersler var. İç savaş,

15 TEMMUZ GECESİNİN BİLİNMEYENLERİ

Alija’nın Oğluna Bu Yakışırdı

Türkiye, tarihinin en zor gecesini yaşarken binlerce km uzakta                   BOSNA SOKAKLARINDA DEMOKRASİ          3. Köprü Açılışına
aynı kaygıyı hisseden kardeşleri tepkilerini ortaya koymak için                            NÖBETLERİ            Katıldı
bir an olsun beklemediler.
                                                 Bilge Kral Alija İzetbegoviç’in oğlunun bu asil Bosna-Hersek Cumhurbaşkan-
Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, eko-    Türkiye, 15 Temmuz akşamında olağanüs-      duruşu, sokaktaki Boşnaklara da yansıdı.     lığı Konseyi Üyesi Bakir İzetbe-
nomik, sosyal kazanımlarını ve yarınlarını   tü anlar yaşamaya başlamışken, Başbakan     Türkiye’de meydanlar demokrasi nöbetleri-    go-viç, 26 Ağustos’ta açılışı ger-
perişan etmeyi amaçlayan hain kalkışma-     Binali Yıldırım canlı yayında bunun bir as-   ne katılan milyonlarca vatandaşla dolup ta-   çek-leştirilen Yavuz Sultan Selim
nın etkisi hala her yerde hissediliyor.     keri kalkışma olduğunu açıkladığında her-    şarken, Bosna Hersek’te de Türkiye’ye des-    Köprüsü için düzenlenen törene
                        kes şok yaşamıştı. Darbe mi olmuştu, peki    tek vermek için insanlar sokaklara çıktılar.   katıldı. Pek çok ülkenin devlet
Milli iradenin tecellisi olan Türkiye Büyük   Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeydi, şimdi      Bir ellerinde Bosna, diğer ellerinde Türk    başkanıyla birlikte bu anlamlı
Millet Meclisi’ni dahi bombalamaktan çe-    ne olacaktı?                   bayraklarıyla demokrasi nöbetleri tuttular.   günde Türkiye Cumhuriyeti’nin
kinmeyen, halkın vergileriyle alınan silah-                                                    yanında yer alan İzetbegoviç,
larla vatandaşa ateş ederken bir an olsun    İşte tam o dakikalarda Saraybosna’da Ma-          “TÜRKİYE’DEKİ LİDERLİĞİN        daha sonra Cumhurbaşkanı Re-
tereddüt duymayan Fetullahçı Terör Ör-     reşal Tito Bulvarı’ndaki ofisin ışıkları yandı.      KAZANACAĞINA EMİNDİM”          cep Tayyip Erdoğan ile Tarabya
gütü’ne karşı büyük bir temizlik harekatı    Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı bina-                                Köşkü’nde bir görüşme ger-
başladı.                    sında hiç de alışık olunan bir hareketlilik   Bakir İzetbegoviç, ağustos ayının son günle-   çek-leştirdi.
                        değildi bu. Cumhurbaşkanlığı konseyinin     rinde yaptığı açıklamalarda ise o geceye dair
Devletin, içine sızmış FETÖ’cüleri temiz-le-  Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç’in danış-     şunları söyledi:
mesi için en büyük destekçisi hiç şüp-he    manları Anadolu Ajansı temsilcilerini aradı
yok ki milletin ta kendisi. Türk halkı tank-  ve cumhurbaşkanlığına davet etti.        Neler yaşandığını gördüm. Tüm bunların
ların sokaklara çıktığı ilk andan itibaren                            insanı endişelendirmesi gerekir ama ben-
göğsünü siper etti, tankların altına yattı,   Yaşadığı ev şehrin biraz dışında olan İzet-   de böyle bir his uyanmadı. Uyanmalıydı
kurşunların karşısında dimdik durarak      begoviç, haberi alır almaz ofise geldi ve ga-  belki de ama bu iktidarın başarılarının ke-
şe-hadete yürüdü.                zetecilerin karşısına çıktı. Tüm dünya dar-   silemeyeceğine ve önceki askeri darbe-
                        be girişiminin neticesini beklerken, o TSİ    lerde olduğu gibi tarihi yeniden geri dön-
Türk, Kürt, Boşnak, Çerkes, Laz, Arnavut,    00:45’de Anadolu Ajansı muhabiri Kayhan     düremeyeceklerine inandım. Türk halkının
Pomak, vs. demeden herkes demokrasiye      Gül’e açıklamalar yapmaya başladı.        ve Türkiye’deki liderliğin kazanacağına
sahip çıktı, çocuklarımızın yarınları için ev-                          emindim. İnsanlara özgürlüklerini ve seçme
lerine kapanmak yerine meydanlarda gün-     DÜNYADAN GELEN İLK AÇIKLAMA           haklarını korumaları, tarihin yeniden geriye
lerce nöbet tuttu.                                        gitmesine izin vermemeleri, saatlerin söz
                        Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konse-       konusu olduğunu ve daha etkin olmaları
Demokrasi Marşı’nın şairi Hanefi Söztu-     yi Üyesi Bakir İzetbegoviç, darbe girişimi-   gerektiği çağrısında bulundum. Sesimin
tan’ın dediği gibi “yerden gökten o hainler   ni lanetledi, Türkiye’nin, Türk halkının ve   Türk halkına ne kadar ulaştığını bilmiyorum
ölüm saçarken” tüm dünya bir ölüm ses-     seçilmiş yöneticilerin yanında olduklarını    ancak Türk lider Recep Tayyip Erdoğan da
sizliğine bürünmüş, darbe girişiminin neti-   vurguladı. Bu o ana kadar ölüm sessizliği    aynı çağrıda bulunmuştu.
cesini bekliyordu.               yaşayan dünyada yankılanan ilk haykırıştı.
                        O da diğer ülkeler gibi sabah saatlerine ka-
Her fırsatta demokrasiden, özgürlükler-     dar bekleyebilirdi. Ama dost olmak, kar-
den bahseden batı dünyası seçilmiş bir     deş olmak en zor anında yanında olmayı
hükümete ve cumhurbaşkanına karşı baş-     gerektirirdi. Türkiye’nin yanında yer alan
latılan bu işgal harekatı sırasında adeta    ilk ülke Bosna Hersek, ilk devlet adamı da
“darbeci” bir tavır içindeydi. İşgal bastırı-  Boşnak Bakir İzetbegoviç oldu.
lana, işgalciler tek tek tutuklanana kadar
hiçbir açıklama yapmayanlar, demokra-      Bosna Hersek’in ve Bakir İzetbegoviç’in
sinin kazandığını gördükten sonra bu kez    gücü Türkiye’de yanan bir ateşi söndür-
“Türkiye için endişeliyiz” türünden açıkla-   meye elbette yetmezdi. Ve o hain girişim
malarla aslında en yakın müttefiklerini bile  başarıya ulaşsaydı, Türkiye’de canına kast
ateşe atmaktan çekinmeyecek devletlerin     edilecek binlerce kişinin yanına belki o da
demokrasi nutukları atmasına ihtiyacımız    eklenecekti. Ama o bunların hiçbirini dü-
olmadığını başta Türkiye olmak üzere tüm    şünmedi, yapması gerekeni yaptı.
dünya gördü.
   1   2   3   4   5   6   7   8