Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2017
P. 10

10                                    ETKİNLİKLER


   BOSNA SANCAK KÜLTÜR GÜNLERİ’NDE

   İKİNCİ PERDE AÇILIYOR
       eçtiğimiz yıl ilki ger- noviç’in “Bosna i Hercegovi- siyle buluşturulacak.
       çekleştirildiğinde  na, Očima ljubavi” (Sevginin
    G büyük ses getirmiş,   Gözüyle Bosna Hersek) adlı  22-29 Ekim tarihleri arasında
    Türkiye Boşnaklarının tarihin- muhteşem kitabı olacak. 450  Marina Andree Skop’un “Sev-
    de çok özel bir etkinlik olarak  sayfalık eserde, Bosna Her- dah”, Tarik Hodziç’in “Scream
    kayıtlara geçmişti. Sinemadan  sek’in bilinen bilinmeyen mu- for me Sarajevo”, Adela Pe-                Bakir İzetbegoviç
    resime, edebiyattan müziğe  azzam güzelliklerini görmek  eva’nın “Who is this song?”,
    kadar Boşnak kültürünün fark- mümkün. İşte bu çok özel ki- Namik Kabil’in “The Heart
    lı yönlerinin İstanbul’da tanı- tap, Bosna Sancak Akademik  of Wood”, Gianluca Loffre-
    tıldığı “Bosna Sancak Kültür  Vakfı tarafından Türkçeye  do’nun “No smoking in Sara-
    Günleri” bu yıl ikinci kez mer- çevrildi. Bosna Sancak Kültür  jevo”, Nermin Hamzagiç’in
    haba demeye hazırlanıyor. Günleri’nde dileyen herkes bu  “Soul Train” ve The Alchemy
                 kitabı satın alma şansına sahip  of Soul’un “Sevdalinka” adlı
    Bosna Sancak Akademik Kül- olacak.         yapıtları İkinci Kültür Günle-
    tür ve Tarih Vakfı ile Bosna             ri’nde gösterilecek filmler...
    Sancak Kültür ve Yardımlaş- Kitabın tanıtımı ve Samir Si- Filmlerle ilgili diğer detaylar 1
    ma Derneği’nin proje ortağı  nanoviç’in fotoğraf sergisi 14  Ekim’de açıklanacak.
    olduğu etkinlik bu yıl 14 Ekim  Ekim Cumartesi günü açılış ile
    – 2 Kasım tarihleri arasında dü- birlikte yapılacak. ABDULLAH SİDRAN
    zenlenecek.
                  BİLGE KRAL’I OĞLU    Bosna Sancak Kültür Günleri                     Samir Sinanoviç
     AÇILIŞ BÜYÜK SES       ANLATACAK       kapsamında Boşnak edebi-
       GETİRECEK                   yatının dev bir ismi ağırlana-
                 Açılıştan hemen bir gün son- cak. Abdullah Sidran, Sulta-
    Bosna Sancak Kültür ve Yar- ra, 15 Ekim Pazar günü yine  nahmet’teki Türkiye Yazarlar
    dımlaşma Derneği Başkan Yar- aynı yerde, Marmara Üniver- Birliği’nde düzenlenecek olan
    dımcısı ve aynı zamanda Bos- sitesi Rektörlük Binası Ord.  söyleşide Boşnak edebiyatı
    na Sancak Akademik Kültür  Prof. Dr. Nihad Sayar Konfe- tüm yönleriyle ele alınacak.
    ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu  rans Salonu’nda “Babam Alija
    Üyesi Doç. Dr. Sedat Ziyade  İzetbegoviç” konulu bir anma  24 Ekim 2017 Salı günü yapı-
    “2. Bosna Sancak Kültür Gün- programı düzenlenecek. Bilge  lacak etkinliğin başlama saati
    leri” ile ilgili Boşnak Dünya- Kral İzetbegoviç’in yıllar önce  17.00 olacak.
    sı’na açıklamalarda bulundu. fahri doktora aldığı bu salonda                              Abdullah Sidran
                 bu kez oğlu Bakir İzetbegoviç, AMİRA MEDUNJANİN
    Açılışın 14 Ekim Cumartesi  babasını ve Boşnakların efsane
    günü Marmara Üniversite- liderini anlatacak.    Ve İstanbul bir yıldızı ağırlaya-
    si’nin Sultanahmet Yerleşke-             cak. Kültür Günleri’nin müzik
    si’nde bulunan rektörlük bina- PERA’DA DAMİR    bölümü için Boşnak müziğinin
    sındaki Ord. Prof. Dr. Nihad  İMAMOVİÇ KONSERİ   etkili isimlerinden, duygu yük-
    Sayar Konferans Salonu’nda              lü eserlerin ve sevdalinkaların
    yapılacağını söyleyen Ziyade,  Sevdalinkaların muazzam yo- başarılı yorumcusu Amira Me-
    açılışta çok önemli isimleri  rumcularından merhum Zaim  dunjanin Cemal Reşit Rey’de
    ağırlamaya hazırlandıklarını İmamoviç’in, kendisi de bir sa- 28 Ekim 2017 Cumartesi ak-
    dile getirdi.                    şamı vereceği konserle ku-
                 natçı olan torunu Damir İma-
                 moviç, 20 Ekim Cuma günü  lakların pasını, gönüllerin
    Bosna Hersek Cumhurbaşkan- saat 20.00’de Galatasaray’daki  kederini alıp götürecek.
    lığı Konseyi Üyesi Bakir İzet- Pera Müzesi’nde mini bir kon-
    begoviç’in davetlerini büyük  ser verecek. 21 Ekim Cumarte- VEDA KISA
    bir memnuniyetle kabul ettiği- si günü ise aynı yerde bu kez  FİLMLERLE
    ni ve katılma sözü verdiğini be- saat 17.00’de Damir İmamoviç
    lirten Sedat Ziyade, aynı daveti  ve Muammer Ketencoğlu’nun  YAPILACAK
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  söyleşisi var.
    Erdoğan’a da ilettiklerini ve            İkinci Bosna Sancak
    kendisinden de olumlu bir ce-            Kültür Günleri’nin
    vap beklediklerini sözlerine    7 FİLM      finali 1-2 Kasım tarih-
    ekledi.           MERAKLILARINI      lerinde Boşnak sine-
                     BEKLİYOR      masının ürettiği kısa
    “SEVGİNİN GÖZÜYLE                  filmlerin yer alacağı bir
                               seçki ile yapılacak. Sa-
      BOSNA HERSEK”     Geçtiğimiz yıl Pera Sinema- raybosna Film Festivali
                 sı’nda gösterilen filmler büyük  Seçicisi Elma Tataragiç’in
    Bu yılki Bosna Sancak Kültür  ilgi görmüştü. Bu yıl da her gün  katkılarıyla hazırlanan seçki
    Günleri’ne damgasını vuracak  bir film olmak üzere Boşnak  Akbank Sanat’ta meraklılarını               Amira Medunjanin
    çalışmalardan biri de, Boşnak  sinemasından 7 önemli eser  bekleyecek.
    fotoğraf sanatçısı Samir Sina- Türkçe dublajlı haliyle izleyici-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15