Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2017
P. 2

2                                 BOŞNAK KÜLTÜRÜ


   SANCAKLI GENÇLER

    SARAY’IN GÖNLÜNÜ FETHETTİ


       ekirdağ’ın Saray ilçe- aracılığı ile CIOFF Türkiye
       si Uluslararası Kültür  tarafından festivale davet
     T Sanat ve Barış Fes- edildi.
     tivali’ne 5. kez ev sahipliği
     yapmanın mutluluğunu ya- Ekip lideri Minela Biberoviç
     şadı. Uluslararası Festival- ve koreograf Nazım Ade-
     ler Birliği (CIOFF) ve Saray  moviç ile birlikte 22 kişilik
     Belediyesi’nin ortaklaşa folklorcu kadrosu toplam 6
     düzenledikleri festivale Ko- gösteri sergiledi. 15-25 yaş
     lombiya, Endonezya, Rus- aralığındaki Boşnak gençle-
     ya, Ukrayna, KKTC, Sırbis- ri, 3’ü şehir merkezinde, 3’ü
     tan ve Türkiye olmak üzere  de Güngörmez, Küçükyon-
     7 ülke katıldı.     calı ve Beyazköy’de olmak
                 üzere 6 gösteriyle izleyen-
     14-21 Ağustos tarihlerinde  leri büyüledi. KUD Gajret
     gerçekleşen etkinliğin en  oyunlarında Çoçek, Vranje
     fazla ilgi çeken konukla- ve Sancak koreografilerini
     rı Sırbistan’ı temsil eden  sahneledi.
     Sancaklı Boşnakların halk
     oyunları ekibi “KUD Gaj- Sancaklı kardeşlerimiz, ay-
     ret” oldu. Sjenica’dan Sa- rıca ülke gecesinde hazırla-
     ray’a gelen KUD Gajret,  dıkları Boşnak yemekleri ile
     Pendik’ten festival koordi- diğer misafir ekiplerden 10
     natörü Adnan Gülsunay’ın  tam puan almayı başardılar.
                                     Boşnak düğünlerinin aranan müzik grubu
                                     İstanbul Bend


                                     oşnak örf ve adetlerinin en dik- ile Zekeriya Önder (Murseloviç)’in bel
                                     kat çeken özelliklerden biri de  kemiğini oluşturuduğu İstanbul Bend
                                   B hiç kuşku yok ki Boşnak dü-  aralarında Mujo Sejdoviç, İbro Haj-
                                   ğünleridir. Gerek renkli atmosferi ge- rudinoviç, Cevat Skrijelj’in de bulun-
                                   rekse kendine has müzik ve oyunları  duğu farklı ses sanatçıları ile Boşnak
                                   ile her zaman dikkatleri üzerine çeken  düğünlerinde renkli programlara imza
                                   düğünlerimizi vazgeçilmez kılan un- atıyor. İstanbul Bend gerek yöresel
                                   surlardan biri de canlı müzik ve onu  şarkılarda gerekse yöresel oyunlarda-
                                                   ki müziği başarılı bir şekilde icra edi-
                                   icra eden müzisyenler.
       MUHAMMET SANCAKTAR                                   yor. Her ikisi de İstanbul Bayrampaşa
                                                   doğumlu olan Muki ve Zeki geçtiğimiz
                                                   dönemlerde aralarında Şaban Şauliç,
        Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı                  Rizo Hamidoviç, Ferid Avdiç gibi Bal-
                                                   kan müziğinin ünlü ses sanatçıları ile
                                                   birlikte program yapma imkanı buldu.

          Hep bir arada, sevgi                               Amaçlarının Boşnak kültürünün ya-
                                                   nında örf ve adetlerimizin önemli bir
          dolu ve huzurlu nice                               unsuru olan Boşnak müziğinin dü-
                                                   ğünlerde yaşatılmasına destek ver-
          bayramlar geçirmek                İstanbul’da Bayrampaşa, Gaziosman- mek, bunu da en güzel bir şekilde icra
                                                   etmek olduğunu ifade eden Muki ve
               dileğiyle,               paşa, Alibeyköy, Kartal ve Pendik ol- Zeki kendilerine gösterilen ilgiden
                                   mak üzere Boşnakların yaşadığı ilçe
                                                   son derece memnun.
          Kurban Bayramınız                ve mahallelerde tertiplenen düğün-
                                   lerde Boşnak müziği çok önemli bir
              kutlu olsun                yer tutuyor. Son yıllarda düğünlerde
                                   çok sayıda genç Boşnak müzisyen ile
                                   karşılaşabiliyoruz. İşte bu gençlerden
                                   Muammer ve Zekeriya’nın kurduğu
                                   İstanbul Bend başarılı performansıyla
                                   büyük beğeni topluyor ve ilgi çekiyor.

                                   Muammer (Muki) Hacıoğlu (Balota)
   1   2   3   4   5   6   7