Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2017
P. 4

4                                     EĞİTİM   OKULLARDA “BOŞNAKÇA DERSİ” BAŞLIYOR     2017-2018 Eğitim Öğretim Yı- okuyacak öğrencilerimiz haftada
     lı’nın başlamasıyla birlikte Tür- toplam 6 saat, imam hatip orta-
     kiye’de yaşayan Boşnaklar için  okullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında
     yeni bir dönem hayatımıza giri- okuyacak olan öğrencilerimiz
     yor. 100 yıldan fazla bir süredir  haftada toplam 2 saat, imam ha-
     bu topraklarda dilini ve kültürü- tip ortaokullarının 8. sınıflarında
     nü yaşatmaya çalışan Boşnaklar,  okuyacak olan öğrencilerimiz
     artık okullarda Boşnakçanın öğ- ise haftada toplam 1 saat seçmeli
     retilecek olmasının mutluluğunu  ders seçeceklerdir.
     yaşıyor. Ortaokullarda Boşnakça
     seçmeli dersi bu yıldan itibaren  • Okullarda en az 10 öğrencinin
     okutulacak.        aynı dersi seçmesi durumunda
                   ilgili seçmeli ders okutulabile-
     5’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar  cektir.
     ortaokul öğrencileri diledikle-
     ri takdirde seçmeli ders olarak  • Okullarda ilgili alanda yeterli
     müfredata dahil edilen Boşnak- sayıda öğretmenin bulunmadığı
     çayı tercih edebilecek. Bir okul- derslerin seçilmesi hâlinde ön-
     da Boşnakça sınıfının açılabil- celikle diğer okullardan maaş/ek
     mesi için 10 öğrencinin talepte  ders karşılığı görevlendirmeler
     bulunması yeterli olacak. Boş- yoluyla öğretmen temin edile-
     nakların yoğun olarak yaşadıkla- cek, bunun da mümkün olmadığı
     rı mahalle ve semtleri göz önüne  hâllerde ücretli öğretmen görev-
     alınırsa bu sayıya ulaşmanın hiç  lendirilmek suretiyle bu dersler
     de zor olmadığı belirtiliyor. açılıp okutulabilecektir.
     Milli Eğitim Bakanlığı Temel  • Seçmeli derslerin amacı, tanı-
     Eğitim Genel Müdürlüğü ta- tımı ve seçimine yönelik yapıla-
     rafından konuyla ilgili yapılan  cak işlemler konusunda özellikle
     açıklama şöyle:      4. sınıf öğrenci ve velilerimiz
                   olmak üzere tüm okul müdür-
     • 2017-2018 eğitim öğretim yılın- lüklerimizce bilgilendirme yapı-
     da ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda  lacaktır.


    “ETÜT MERKEZİ” SEÇERKEN DİKKAT!
      ersanelerin kapanmasının ar- süne sahip oldukları ve ancak tek bir
      dından meydana gelen boşluk,  ders eğitimi verme yetkisi bulunması-
   D etüt merkezi adında faaliyet  na rağmen velileri yanlış bilgilendiren
   gösteren kurumların ortaya çıkmasına  kurumların ileride sıkıntıya neden ola-
   neden oldu. Hemen her mahallede 5-6  bileceğini belirten uzmanlar, “bu mer- “ALİYA İZZETBEGOVİÇ” ADI
   etüt merkezi ilkokuldan TEOG’a ha- kezler Milli Eğitim Bakanlığı’nın be-
   zırlanan ortaokul öğrencilerine kadar  lirlediği müfredatı çocuklara öğretme  OKULLARIMIZDA YAŞIYOR
   geniş bir öğrenci topluluğuna hitap  yetkisine sahip değil” diye konuştu.
   ediyor.                               oşnakların efsane lideri, Türki- yar laboratuarı gibi imkanlar mevcut.
                   Türkiye’de etüt merkezi hizmeti vere- ye’de bir okulda daha ismiyle  Derslerin yanı sıra sosyal aktivite
   Peki bu etüt merkezlerinin faaliyet- cek tüm kurumların bulundukları böl- B yaşatılacak. Karamürsel’de olanakları için de özenle hazırlanan
   leri yasal mı? Yaptıkları çalışmalara  genin belediyesi ile protokol yapmak  hizmete girecek olan Aliya İzzetbe- okulda kulüp odaları, simülasyon
   bakınca “dersanelerden ne farkı var?”  zorunda olduğunun altını çizilirken,  goviç Akademi Lise sahip olduğu pek  odası, satranç sınıfı, spor ve fitness
   diye sorduğumuz bu kuruluşlarda dik- belediye ile protokol yapmayan her  çok özellikle dikkat çekiyor. salonu, ebru, hat, tezhip, sanat odası,
   kat edilmesi gereken hususlar neler? etüt merkezinin “kaçak” olduğuna             müzik odası ile bay ve bayan mescit
                   dikkat çekildi. Bu protokolü yapabil- 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak  de bulunuyor.
   Günümüzde bütün derslerde hizmet  mesi için de ticari bir kuruluş olma- yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte
   verdiklerini iddia eden çoğu etüt mer- ması gerektiği, dernek ya da tüzel bir  açılacak olan lise toplam 3 bin m²  Kocaeli’nin Boşnak nüfusun yoğun-
   kezinin aslında sahip oldukları statü  kişilik olması gerekliliğine vurgu ya- alanda hizmet sunacak. 1050 öğrenci- luktaki ilçesi Karamürsel hem yepye-
   “kişisel gelişim kursu”nun ötesine  pıldı.           nin eğitim görebileceği lisede 14 ders- ni bir eğitim yuvasına kavuşmuş ola-
   geçemiyor. Kişisel gelişim kursları da             lik, 100 kişilik konferans salonu, 7 bin  cak, hem de Bilge Kral Aliya’nın adını
   sadece tek bir ders üzerine eğitim ve- Uzmanlar, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın  kitaplı kütüphane, 20 kişilik bilgisa- yaşatacak.
   rebilme yetkisine sahipler. Ancak bazı  logosunun yanında belediyenin de lo-
   kurumlar tek ders ruhsatı alıp, kendi- gosu bulunmak zorunda. Velilerimizin
   lerini kamuoyuna etüt merkezi olarak  buna dikkat etmesi çok önemli. Çünkü  stanbul’daki Boşnakların ilk ve
   lanse edip tüm derslerde hizmet ver- bir denetleme ya da bir şikayet halin- eski yerleşim yerleri arasında yer
   meye başlıyor.         de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İ alan yerlerden biri de Gaziosman-
                   yönelik etüt merkezi adı altında çalı- paşa’nın Küçükköy semtinde yıllardır
   Eğitimciler, vatandaşları etüt merkezi  şan bu kişisel gelişim kursları kapatı- hizmet veren Cemal Gürsel İlkoku-
   seçerken çok dikkatli ve bilinçli olma- labilir ve çocuklarımız büyük mağdu- lu’nun adı Aliya İzzetbegoviç İlkoku-
   ya çağırdı. Kişisel gelişim kursu statü- riyet yaşayabilir” ifadelerini kullandı. lu olarak değiştirildi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9