Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2017
P. 6

6                                   HABER ANALİZ    Boşnak mahallelerine ‘imar planı’ şoku
                                                      Hazırlayan: Gökhan Cömert

    stanbul Büyükşehir Belediye Mec- emsalden vazgeçilmesi suretiyle bu  Öte yandan aynı imar planında kendi  büyük mağduriyetlere yol açacağına
    lisinde kabul edilip askıya çıka- amacın da terk edildiği sonucu ortaya  mahallelerinde emsal değeri 1.25 iken,  inandıkları planın itirazlar doğrultu-
   İ rılan nazım imar planı, Pendikli  çıkıyor. Askıdaki bu plan ile verilen  komşu mahalle olan Kaynarca’da em- sunda yeniden düzenlenmesi. İtiraza
   Boşnakları tedirgin etti. Boşnak ma- 1.25 emsal Pendik’teki en düşük emsal  sal değerinin 2.20 olarak belirlenme- konu olan taleplerini özetle hatırlat-
   hallelerini de kapsayan imar planının,  olup, bu emsal ile bölgenin dönüşmesi  si, mahalleli tarafından hakkaniyete  mak gerekirse; mahalleli, emsalin
   hak sahiplerinin mağduriyetine yol  pek mümkün görünmüyor.   ve eşitliğe uzak bir yaklaşım olarak  yeniden kademeli olarak düzenlenip
   açacağı iddia edilerek iptali isteniyor.            değerlendiriliyor. Bu nedenle bazı  uygulanmasını ve cadde genişletme
                   İmar planı, Boşnak mahallelerinde  mahalle sakinleri imar planının siyasi  işlemlerinin yaşadıkları alandan kopa-
   İBB Meclisinde 17.03.2017 tarihinde  caddelerin de mevcut genişliklerinin  sebeplerle hazırlanmış olabileceğini  rılmadan gerçekleştirilmesini istiyor.
   444 sayılı karar numarası ile kabul edi- arttırılmasını öngörüyor. Buna göre, fi- dillendiriyor ve haklı olarak şu soruyu
   len ve aynı tarihte onaylanan imar pla- ilen 10-12 metre olan yollar 20-25 met- soruyorlar: “Boşnak mahalleleri ceza- Dileğimiz odur ki bu imar planı İBB’nin
   nı 4 Ağustos’ta askıya çıkarıldı. Tam  reye kadar çıkarılıyor. Örnek vermek  landırılıyor mu?” ilgili birimlerinde ve komisyonlarında
   adı “NİP-23922 PİN Numaralı 1/5000  gerekirse; Süreyyapaşa Caddesi’nin             itirazlar dikkate alınıp gözden geçiri-
   Ölçekli Pendik İlçesi D.100 Karayolu  fiili durumdaki ortalama genişliği 10  Mahalle sakinleri ne istiyor? lerek, hak sahiplerinin de menfaatine
   ile Sahil Arasında Kalan Kısmına Ait  metredir. 1976 tarihli imar planında           olacak şekilde düzeltilir ve öyle yürür-
   Nazım İmar Planı” olan plan 5 Eylül’e  Süreyyapaşa Caddesi’nin genişliği 20  Hak sahibi olan mahalle sakinleri,  lüğe girer.
   kadar askıda kalacak. Yani plana iti- metre olarak öngörülüyor. Askıdaki  mahallelerine yönelik bir imar planı
   razlar için son gün 5 Eylül Pazartesi. planda ise cadde genişliği 25 metre  yapılmasına tümden karşı değil elbet- (Haberde, matbu olarak
                   olarak öngörülüyor. 41 yılda 20 metre  te. Onların istediği; fiili durumun ve  hazırlanmış itiraz dilekçelerinden
   İmar planıyla ilgili olarak 17 Ağustos  genişliğe çıkarılamayan caddenin 25  kazanılmış hakların dikkate alınması,  yararlanılmıştır.)
   Perşembe günü Anadolu Yakası Bosna  metreye nasıl çıkarılacağı ise merak
   Sancak Derneği’nde bir bilgilendirme  konusu. Zira Sapanbağları ve Yeni-
   toplantısı düzenlendi. Sapanbağları  mahalle kadastral ifrazlı parsellerden
   Muhtarı Cemail Yılmaz, Yenimahalle  oluşmuş bir bölge ve Pendik Beledi-
   Muhtarı Halil Albayrak ve Yeşilbağlar  yesi’nce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
   Muhtarı İsmail Güngör’ün girişimle- 18. maddesine göre yapılan işlemler,
   riyle organize edilen toplantıda muh- kadastral ifrazlı alanlarda imar uygu-
   tarlar ve CHP Pendik Belediye Meclisi  laması yapılamayacağı gerekçesiyle
   üyeleri tarafından mahalle sakinlerine  mahkemelerce iptal edilmekte. Bu,
   planın detayları aktarıldı. Yapılan dü- şu demek; caddelerin genişletilmesi
   zenlenmenin hak sahiplerinin lehine  sadece kamulaştırma yöntemiyle sağ-
   olmadığını vurgulayan muhtarlar,  lanabilir. Zaten yıllardır Süreyyapaşa
   mağduriyet yaşanmaması için plana  Caddesi’nin genişletilememesinin en
   itiraz edilmesi gerektiğini ifade ettiler. önemli sebebi de bu. Cadde genişle-
                   tilmesi amacıyla yapılacak kamulaş-
   İmar planı ne getiriyor?    tırma hem kamunun sırtına gereksiz
                   ilave yükler getirecek hem de cadde  Konuyla ilgili 17 Ağustos Perşembe akşamı Anadolu Yakası Bosna Sancak
   Halen yürürlükte olan planlarda Ye- üzerindeki mülk sahiplerinin (1,25 em-  Derneği’nde yapılan toplantıya çok büyük katılım oldu
   nimahalle, Sapanbağları, Yeşilbağlar  sal oranını da düşündüğümüzde) fiili
   ve Bahçelievler mahallelerinde 500  yaşam alanlarından uzaklaşmasına yol  “5 EYLÜL’E KADAR  Hangi gerekçelerle hazırlandığını
   m ’ye kadar olan parsellerde emsal  açacaktır.                         bilemediğimiz bu imar planlarında
    2
   1.25, 500 ilâ 1000 m arasındaki parsel-              İTİRAZ EDİLMELİ”       yanlışlardan dönülebilmesi için va-
          2
   lerde emsal 1.60 ve 1000 m ’den büyük  Ayrıca, yürürlükte olan planlar ile         tandaşlarımızın mutlaka 5 Eylül tari-
             2
   parsellerde emsal 1.75 iken, askıdaki  askıdaki plan karşılaştırıldığında, as- Görüşünü aldığımız CHP Pendik  hine kadar itiraz etmeleri gerekmek-
   planda ise parsel büyüklüğüne bakıl- kıdaki planda emsal değerinin 1.25’e  Belediye Meclis Üyesi ve aynı za- tedir. Biz yoğun bir itiraz yapılırsa
   maksızın emsal 1.25 olarak belirlenmiş  düşürülerek yapılaşma yoğunluğun  manda İBB Meclis Üyesi olan Tarık  İBB’nin bu planlarını değiştirebile-
   durumda. Yani bu mahallelerde kade- azaltılmaya çalışıldığı gibi bir anlam  Balyalı imar planıyla ilgili şunları  ceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bü-
   meli emsalden vazgeçilmiş olunuyor.  çıkıyor. Yoğunluğun azaltılmaya çalı- söyledi:      tün halkımızı İBB’ye itiraz dilekçele-
   Daha önceki planlarda küçük parsel- şılırken, cadde genişliklerinin yaklaşık          rini vermeye davet ediyoruz. Biz de
   lerin birleşmesi teşvik edilerek dü- iki katına çıkarılmasının mantığı ise  İBB uygulamaya sokmaya çalıştığı  CHP Belediye Meclis Grubu olarak
   zenli parseller şeklinde bir dönüşüm/ pek anlaşılır değil doğrusu. bu 1/5000’lik imar planlarıyla çok  bu planlara itiraz edeceğiz.
   yapılaşma amaçlanıyorken, kademeli               sayıda mağduriyet yaratacaktır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11