Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Eylül 2017
P. 8

8                                    KÖŞE YAZISI                   2. Dünya Savaşı
                  Komünist Yugoslavya’ya
                       giden yolda Sancak   Tito’nun önderliğindeki Partizanların  KPJ Sancak Bölge Komitesi’nin de si- nog Oslobocenya Sancaka - Sancak  da oldular. 29 Mart 1945 günü Ye-
   Müslüman Boşnaklara ihtiyaç duy- yasi sekreteriydi. Bu demektir ki, San- Bölgesel Antifaşist Halk Kurtuluş  nipazar’da (Novi Pazar) toplanan II.
   muş olması, Bosna’yı direnişin mer- cak (1943’teki) antifaşist mücadelenin  Meclisi) daha belirgin ortaya çıkmıştır.  ZAVNOS kongresinde Milovan Cilas
   kezi yapmaları, Tito’nun Müslüman  ilk günlerinden itibaren, (1878 Berlin  ZAVNOS’un çalışmalarına Sancak’ın  Moşe Piyade ve Voya Lekiç’in giri-
   Boşnaklara “bizim yanımıza gelin, biz  Kongresi ile başlayan ve 1912-1913)  beş bölgesel merkezinden 263 delege  şimleri ile ZAVNOS’un dağıtılmasına
   sizi çetniklere, ustaşalara karşı koru- Balkan savaşlarına kadarki süreçte  katılmıştır. Bu ZAVNOS toplantısın- karar verildi. Bu karar 7 Ağustos 1945
   ruz” demiş olması Boşnakların büyük  olduğu gibi, tek bir bölge olarak kabul  da ZAVNOS meclisini temsil etmek  günü Belgrad’da toplanan III. AVNOY
   bir çoğunluğunun Partizanların ya- edilmiştir. Rıfat BurçeviçTrşo; 5 Ha- üzere 62 temsilci seçildi. Aynı şekil- kongresinde onaylandı. Kongre dele-
   nında yer almasına neden olmuştur.  ziran 1942 tarihinde, üçüncü Sancak  de, çalışma şekli yönünden bölgesel  gelerine, bu işlemin ZAVNOS delege-
   Boşnak Dünyası Ağustos sayısında  Proleter Tugayı oluşturulduğunda,  hükümet gibi çalışan 10 temsilciden  lerinin iradesi ile yapıldığı söylenerek,
   Bosna ve Yugoslavya’daki gelişme- parti yönetimin kararı ile 16 Haziran  oluşan yönetim kurulu da seçildi. Bu  gerçekte bu işin arkasında Sancak’ın
   ler yer almaktaydı. Bu ayki yazıda ise  1942 günü Tugayın siyasi işlerinden  toplantıda ZAVNOS’un ilk başkanlı- otonomisine, çeşitli gerekçelerle karşı
   Sancak’ta neler yaşandığını konunun  sorumlu komiser yardımcılığına ge- ğına Prijepolje kökenli Belgrad Üni- çıkan ve yeni sosyalist devlet içinde,
   uzmanı Prof. Dr. Enes Pelidija’yı kay- tirildi. Bu görevi ifa ettiği dönemde 2  versitesi profesörlerinden Sretan Vu- Sancak’ın otonom olmasını isteme-
   nak alarak anlatmak istiyorum. Ekim 1942 günü, çetnikler tarafından  kosavljeviç seçildi. Yardımcılıklarına;  yenlerin olduğu gizlendi. Bu şekilde
                   yakalandı, derhal infaz edildi ve bede- Müftü Murat Efendi Şeçeragiç, Duşan  Sancak’ın gelecekteki Yugoslavya Fe-
   1941 Nisan’ında Yugoslavya Krallı- ni kötü nama sahip Gruyiç mağarasına  İvkoviç ve Mirko Cujoviç getirildi.  deral Halk Cumhuriyeti’ndeki her tür-
   ğı’nın yıkılışı ve yeni düzen için ayak- atıldı.        ZAVNOS bu tarihten itibaren, San- lü otonomisinin önüne geçildi.
   lanmanın başlamasından sonra, bu                cak halkının yasama, yürütme, temsil
   coğrafyada Sancak’ın otonomisi ile  Savaş sırasında tüm antifaşistler San- alanındaki en önemli temsilcisi haline  Sancak halkı, ZAVNOS’un kuruluşu-
   ilgili ideallerin yeniden canlanması  cak’ı tek bir bölge olarak görmektey- geldi. Yine bu toplantıda, Jajce’deki  na ve onun antifaşist rolüne verdiği
   bizi şaşırtmamaktadır. Bununla ilgili,  diler. İşgal güçleri özellikle işbirlikçi  ikincisi yapılacak AVNOJ (Antifaşis- önem, bu olayın hatırasına duyduğu
   sadece dönemin önde gelen şahsiyet- çetnik çeteleri, Sancak’taki Müslüman  tiçko Viyeçe narodnog Osloboçenya  saygı yüzünden, 20 Kasım tarihini
   lerinin değil, Sancak halkının bizatihi  halk üzerinde sayısız savaş suçları iş- Yugoslaviye-Yugoslavya Antifaşist “Sancak Günü” olarak kabul etmiştir.
   kendisinin de katkısı büyüktür. Ne var  leyerek onu tamamen yok etmeye ça- Halk Kurtuluş Meclisi) kongresinde
   ki, bir kişi bu alanda farklı biçimde öne  lışmışlardır.    ZAVNOS delegesi olarak, savaş ön- Komünistlerin Boşnaklara, Boşnak-
   çıkmaktadır. Bu kişi Rıfat Burçeviç Tr-             cesinde Pljevlja’da banka sahibi olan  ların komünistlere ihtiyacı vardı. Bir-
   şo’dur.             2-3 Mart 1943 tarihlerinde, Pljevlja,  Muhammed Hacıismailoviç delege  liktelikten zafer kazanıldı. Ama komü-
                   Çajniçe (Čajniće), Prijepolje, Bijelo  olarak seçildi. Kendisi hiçbir zaman  nistler zaferden sonra ne ulusal, ne de
                   Polje, Priboj, Nova Varoş ve Sjeni- KPJ üyesi olmadığı halde tüm ailesi  dinsel grup olarak Boşnakları tanıma-
                   ca’nın ileri gelenleri, Prijepolje’de  ile birlikte Partizanlara katılmıştır. Ne  dı. Daha sonraları yalnızca dinsel bir
                   toplandılar. Toplantıda Draja Miha- var ki kendisi bilinçli engellemeler yü- grup olarak tanıdı. Sancak’ta otonomi
                   iloviç’in Çetnik çeteleri tarafından  zünden, ismi 28-29 Kasım 1943 gün- için karar alınmış olmasına rağmen
                   Sancak’ın Müslüman halkı üzerinde  lerinde Jajce’de toplanan AVNOJ’un  başarı gelmeye başlayınca bundan da
                   uygulanan soykırımlar kınandı ve ka- resmi delege listesinde yer almasına  vazgeçildi. Eski Yugoslavya’da konu
                   muoyunun bilgisine sunuldu. Bu bildi- rağmen, bu toplantıya katılamamıştır. Boşnaklar olunca komünist Sırplar
                   ri içeriğinde, işgal kuvvetlerine                   birden “komünist çetnik” ko-
                   dönük sempatiyi çağrıştıracak                     münist Hırvatlar birden “ko-
                   hiçbir ibare olmadığı halde, bu                    münist ustaşa” oluyordu. Ya-
                   kararı imzalayanlardan birço-                     şananlar komünizm çökünce
                   ğu, 1945 yılından sonra, yeni                     geriye yalnızca çetnik ve us-
                   komünist idare tarafından tu-                   taşanın kaldığını gösteriyor.
                   tuklanmış ve idama mahkum
                   edilmişlerdir.                            Boşnaklar Komünistler tara-
                                                      fından aldatıldı, yüzyılın so-
                   Bu arada, Sancak Bölgesi’nde,                     nunda da uluslar arası toplum
                   işgal güçlerine ve işbirlikçi çe-                   tarafından aldatıldı.
                   telere karşı, Sancak halkının antifaşist  Bu dönemde bazı NOP (Narodna Os-
   Trşo, Sancak’taki halk ayaklanma- mücadelesi de devam etti. Sancak ile  lobodilacki Pokret-Halk Kurtuluş Ha- Boşnaklar artık kendilerini ulusal an-
   sının önderlerinden biri ve KPJ’nin  ilgili; onu ayrı ve tek (bütün) bir böl- reketi) yönetici ve komutanlarının,  lamda net olarak tanımlayabiliyorlar.
   (Yugoslavya Komünist Partisi) Kara- ge olduğuna dair düşünce genel kabul  ZAVNOS’un bir an önce dağıtılması  Bosna ve Sancak’ta takip edilecek po-
   dağ, Boka Kotorska ve Sancak Bölge  görüyordu. Bu düşünce 20-21 Kasım  ve Sancak’ın otonomisine dair fikir- litika Akademik Prof. Dr. Muhamed
   Komitesi’nde eğitim sorumlusuydu.  1943 günlerinde, Pljevlja’da toplanan  lerinin söndürülmesi yönündeki ah- Filipoviç’in dediği gibi “...her bölümü
   O aynı zamanda 10 Kasım 1941 günü  kurucu ZAVNOS kongresinde (Ze- laksız oyunları başlamıştı bile. İkinci  mantıklı bir bütünün bir parçası olmak
   Zlatar’da kendi önerisi ile kurulan  maljsko Antifaşistiçko Vijeçe Narod- Dünya savaşı sonunda bunda başarılı  zorunda.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13