Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 10

10                                    KÖŞE YAZISI                       Boşnaklara “Boşnak”,                        soykırıma “soykırım”                                diyememek!

                        Açılış törenine İstanbul’daki birkaç Boşnak derne- edilmiş soykırım konusunda hassasiyet göster-
                        ğimizin başkanları da katıldı. Yapılan bir konuş- meleri gerekmiyor mu? Birileri için “İNSANLIK” nasıl
                        mada, Srebrenica’daki olayları ve genelde Bosna  oluyor da kişisel düşünce, ideolojiler, menfaatler
                        Savaşı’nı emperyalistlerin çıkardığı mealinde bir  ve soykırımı desteklemiş olan ülke diplomatları ile
                        cümle ile iç siyasete yönelik ifadeler geçti. Bilin- olan samimiyet, özel ilişkiler daha önemli olabili-
                        diği gibi Dünya’daki bütün savaşları çıkaranlar  yor? Hangi milliyetten olursa olsun insanlara karşı
                        emperyalistlerdir. Bosna Hersek’teki savaşı da çı- işlenen soykırım, nefret suçu gibi suçların işlenmiş
   Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile  karan elbette emperyalist güçler idi ama Boşnak  olmasına, insan olan herkesin karşı gelmesi ge-
   Kartal Belediyesi tarafından yaptırılan “Srebreni- Soykırımını o güçler gelip yapmadılar. Boşnak- rekmiyor mu? Bu açıdan bazı dernek yöneticileri
   ca Boşnak Soykırım Anıtı”, 30 Nisan Pazar günü  lara karşı soykırımı, Srebrenica’da, Sırp Çetnikler,  ve bazı insanlarımızın söylemlerine, kimse kusuru-
   Kartal Meydanı’nda açılışı yapıldı. Bu açılış için  Ahmiçi köyünde de Hırvat Ustaşa HVO unsurları  ma bakmasın ama bir türlü anlam veremiyorum.
   yapılan afişlerde aynen şöyle yazmakta idi; “BM  yaptılar. Bosna Hersek’in diğer birçok farklı yerle- Üstelik bu dernek yöneticileri, çevremizde ağırlıklı
   Bayrağı Altında Boşnak Soykırımı” ve hemen al- rinde yaptıkları gibi.        olarak sol görüşlü insanlar diye bilinmeleri de çok
   tında “Srebrenica Soykırım Anıtı”. Anıtın üzerin-                daha büyük bir çelişki oluşturuyor. Yani faşizme
   deki plaketlerde ise üç dilde anıtın ismi yazılmıştı.  Neden bazı dernek başkan ve yöneticileri ile bazı  karşı en önde olduklarını iddia eden bir dünya gö-
   “Srebrenica Soykırım Anıtı”, “Spomenik Boşnjaçkih  insanlarımız, Bosna’daki Boşnak Soykırımı söz ko- rüşünden söz ediyoruz. Oysa soykırım gibi insanlık
   Genocid u Srebrenici” ve “Srebrenica Genocide  nusu olduğunda Sırp ve Karadağ Çetniklerinden  suçları; bilindiği gibi en çok faşistler tarafından iş-
   Memorial” yazıyordu.            hiç söz etmezler? Kimden ve neden çekiniyorlar?  lenir. Soykırım bir faşist eylemidir. Almanya’da bu
                                             insanlık suçunu Faşist Alman Naziler ve Srebreni-
   Her üç yazı hem yanlış hem de eksikti. “Srebrenica  Konu ile ilgili sosyal medyada da paylaşılmış bir- ca’da Faşist Sırp ve Karadağlı Çetnikler işlediler.
   Boşnak Soykırımı”, uluslar arası mahkemece kabul  kaç örnekten bölümler vermek istiyorum:  Nasıl oluyor da sosyalistler ve faşistler, üstelik soy-
   edilmiş, Dünya’daki ikinci soykırımdır. Birincisi “Ya-                kırım gibi bir konuda hemfikir olabiliyorlar?
   hudi Soykırımıdır”. Hiçbir ülkede, Yahudi Soykırımı  “Kartal Meydanındaki Srebrenica Soykırım Anıt
   Anıtı üzerinde “Almanya Soykırımı” ya da bu soy- Açılışında Bizi Yalnız Bırakmayan...”, Deniliyor ki Srebrenica’daki katliam bir iç savaş
   kırım eylemlerin yapılmış olduğu herhangi bir esir                  sonucu yapıldı. Hayır; aynı zihniyet 1924 yılında,
   veya toplama kampı (Auschwitz veya Dachau  ”Kartal Meydanındaki Srebrenica Anıt Açılışında  barış dönemindeki eski Yugoslavya Krallık idaresi
   gibi) yer ismi göremezsiniz. Yer ismi söyleniyor ya  Bizi…”             altındaki, Akova ile Kolaşin yakınlarındaki “Şaho-
   da yazılı ise biliniz ki amaç; soykırımı unutturmak                 viçi Boşnak Soykırımını”, emekli Sırp subaylar yö-
   ve sonuçta soykırımın yapıldığını inkar etmektir. Neden bir türlü ağzımızdan “Boşnak Soykırımı”  netimindeki Karadağlılar vasıtası ile de yapmıştı.
                        kelimeleri çıkmıyor?           İki gecede 3.000 Boşnağı katlettiler. On binlerce
   Her üç dildeki yanlışlık, vakfımız tarafından daha                  Boşnak, Bosna’ya ve Türkiye’ye sürüldü. Boşnak-
   o gün görülmüş ve plakalar derhal söktürülerek  Bir başka paylaşım ise, “Srebrenica Anıtı açılışı…”  lara, barış döneminde yapılmış çok sayıda katli-
   yerlerine doğru ifadeler yazılmıştır:   şeklinde devam ediyor. “Srebrenica Anıtı” ne de- am belgeleri ile tarih kitaplarında yazıyor.
                        mek? Srebrenica bir şehir adı. Bir şehir adına niye
   “Srebrenica Boşnak Soykırım Anıtı”     İstanbul’un Kartal ilçesinde bir anıt dikilsin ki? De- Özellikle dernek ve kuruluşlarımız ile onların yö-
                        mek ki anıtın Srebrenica şehri veya bölgesi ile ilgisi  neticilerinin öncelikle adalet, insanlık ve Dün-
   “Spomenik Genocid nad Boşnjacima u Srebre- yok. Anıtın ismi; Srebrenica şehrinde işlenen bir in- ya Barışı peşinde koşmaları gerekiyor. Soykırımı
   nici”                   sanlık suçunun unutulmaması ve unutturulmama- unutturan ve soykırımı inkar eden söylemlerden ilk
                        sı, bir daha tekrarlanmaması ile ilgisi var! önce biz Boşnak kökenli Türkiye Cumhuriyeti va-
   “The Monument of Genocide to Bosniaks in                    tandaşları ısrarla kaçınmalıyız; barış sever, insan
   Srebrenica”                Bu ve benzeri paylaşımları yapan arkadaşları- sevgisini yüreklerinde taşıyan farklı milliyetlerden
                        mızın en azından insan olma noktasında kabul  tüm insanların yaptıkları gibi…

                            Dergi Fuarı’nda Boşnak Yayınları
                              er yıl büyük bir katılıma ve ziyaretçi sa- nün ve Sancak tarihinin öğelerini yayınlarına
                              yısına ulaşan Uluslararası Dergi Fuarı,  taşıdıklarını söyledi. Haziran ayı içerisinde 16.
                           Hkapılarını 8. kez açtı. Sirkeci Garı’nda  sayısı çıkacak olan Avlija 1.000 adet basılıyor.
                            4-9 Mayıs tarihleri arasında 200’den fazla
                            yerli ve yabancı yayının iştirak ettiği fuarda  Türkiye’deki Boşnakların haber ve kültür ga-
                            Bosna Hersek ve Sancak Bölgesi’nden de  zetesi olan Boşnak Dünyası da fuarda Avlija
                            yayınlar yerini aldı.         ile birlikte ziyaretçilere tanıtıldı. Mirza Lubo-
                                               der, “çalışmalarını yakından takip ettiğimiz
                            Bosna Hersek’in en etkili dergilerinden Stav’ın  Boşnak Dünyası’nın bu önemli fuarda mu-
                            yanı sıra, Rozaje’nin Avlija dergisi 5 gün bo- hakkak yer almasını istedik ve standımızı ga-
                            yunca meraklılarıyla buluşma ve kendini ta- zetemize açtık. Türkiye’de böyle bir gazetenin
                            nıtma imkanı buldu. Avlija Yayın Kurulu Üyesi  varlığı çok önemli ve biz de Sancak Boşnak-
                            ve aynı zamanda Rozaje Belediye Başkanı  ları olarak her türlü desteği vermeye gayret
                            Yardımcısı Mirza Luboder, dergi fuarına ikin- gösteriyoruz. Gazetenin bugüne kadar çıkan
                            ci kez katıldıklarını ve gördükleri ilgiden çok  tüm sayılarını fuarda sergiledik ve büyük bir
                            memnun olduklarını söyledi.      ilgi gördü. Fuarı ziyaret eden Kültür ve Turizm
                                               Bakanı Nabi Avcı bile standımızı ziyaret etti.
                            Luboder, Avlija’nın 2006 yılından bu yana 3-4  Kendisi hem Avlija’yı hem de Boşnak Dünya-
                            aylık periyotlarda basıldığını, Boşnak kültürü- sı’nı yakından inceledi” diye konuştu.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15