Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 2

2                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI
    SANCAK’TAN İKİ ÖNEMLİ KONUK


      oşnakların iki önemli ismi  İkilinin bir sonraki adresi Bayram-
      Mayıs ayında Türkiye’deydi.  paşa’daki Bosna Sancak Kültür
    BRessam Muharrem Radeti-  ve Yardımlaşma Derneği oldu. 12
    nac ve Yazar Şefka Begoviç Liçi- Mayıs’ta dernek konferans sa-
    na, İstanbul’daki iki büyük Boşnak  lonundaki buluşmaya yaklaşık
    derneğini ziyaret ettiler, söyleşiler  100 kişi katıldı. Sancak Bölge-
    yaptılar ve eserlerini insanların  si’nin tanınan edebiyatçılarından
    beğenisine sundular.     Şefka Begoviç Liçina Bosna ve
                   Sancak’tan kadın hikayelerini an- BOŞNAK KİLİMLERİ PENDİK’TE SERGİLENDİ
    11 Mayıs’ta Pendik’teki Anadolu  lattığı “Niska od Merdzana” “Mer-
    Yakası Bosna Sancak Sosyal Yar- can Gerdanlık” isimli kitabının
    dımlaşma ve Kültür Derneği’nde  Türkçeye çevrilecek olmasından  oşnak ruhunu, duygusunu ve  larımız Boşnak kilimlerini dokuyorlar
    hemşerileriyle buluşan Radeti- duyduğu mutluluğu dile getirdi.  kültürünü yansıtan kilimler bir  ve Pendik Belediyesi’nin de deste-
    nac ve Liçina büyük ilgi gördü.  Kitap için kendisiyle temas kuran  Bhafta boyunca Pendik’te ser- ğiyle bu çabalarını gelire dönüştü-
    Muharrem Radetinac’ın Sancak  ve büyük gayret gösteren Nusret  gilendi. Pendik Belediyesi Mehmet  rüyorlar.
                                  Akif Ersoy Sanat Merkezi’ndeki et-
    motifleriyle bezeli yağlı boya tab- Sancaklı’ya ve kitabı Türkçeye
    loları dernek salonunda sergilen- tercüme eden Saffet Atalay’a te- kinliğe ilgi yoğun oldu. Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat
    di. Şefka Begoviç Liçina’nın 3 yeni  şekkür eden Liçina, “umuyorum ki           Merkezi’nde açılan Boşnak Kilimleri
    kitabı da Boşnakların ilgisine su- kitabım Türkiye’deki okurlar tara- Anadolu Yakası Bosna Sancak Sos- Sergisi de bu el emeği göz nuru ça-
    nuldu.            fından da beğenilir” dedi.   yal Yardımlaşma ve Kültür Derne- lışmaların görücüye çıkmasını sağ-
                                  ği’ndeki kilim kursunda, bu işin us- ladı. Anadolu Yakası Bosna Sancak
                                  tası Hayriye Kartal’ın öğreticiliğinde  Derneği Başkanı Erdoğan Erden
                                  dokunan kilimler 16-22 Mayıs tarih- ve dernek yöneticileri bu özel bu-
                                  leri arasında insanların beğenisine  luşmada, maharetli kadınlarımızın
                                  sunuldu.            yanındaydı. Dernek Başkanı Erden,
                                                  kilim dokuyan ve bu sayede Boşnak
                                  Bosna ve Sancak coğrafyasının ko- kilimleri ile kültürünü tanıtan kursi-
                                  yun yetiştirmek için uygun olması  yerler adına öğretici Hayriye Kar-
                                  nedeniyle elde edilen kaliteli yün- tal’a teşekkür plaketi verdi.
                                  lerle dokunan kilimler, Boşnakların
                                  estetik ve kalite anlayışıyla birle- Sergiyi gezen, öğretmen ve kursi-
                                  şince muhteşem birer sanat eserine  yerlere katılım sertifikalarını veren
                                  dönüşüyorlar. Günden güne unutul- Pendik Belediye Başkan Yardımcısı
                                  maya başlayan bu geleneği yaşat- Öznur Canayakın “burada emekle
                                  mak için derneklerimizin çabaları  sabırla işlenmiş eserleri bir arada
                                  önemli yer tutuyor. Anadolu Yakası  görüyoruz. Kursiyerlerimizi emekle-
                                  Bosna Sancak Derneği de bu an- rinin yanı sıra ayrıca tebrik etmek
                                  lamda önemli bir misyonu başarıyla  istiyorum. Çünkü sosyal hayatla-
                                  yerine getiriyor. Dernek binasındaki  rından vakit ayırarak kurslara gelip
                                  kilim kurslarında her yaştan kadın- yeteneklerini gösteriyorlar” dedi.

    KÜTÜPHANE TÖRENLE AÇILDI


      osna Sancak Kültür  de Balkan, Ferit Güler, Özgür
      ve Yardımlaşma Der- Balkan, Çağla Nurkan ve
   Bneği’nin aylardır üze- Mert Sakarya’nın özenli ça-
    rinde çalışmalar yürüttüğü  lışmalarıyla Boşnak camia-
    kütüphane projesi nihayet  sına kazandırılan kütüphane
    tamamlandı. Dernek kütüp- büyük beğeni topladı. Açılış
    hanesi 25 Mayıs Perşembe  kurdelesinin kesilmesinin ar-
    günü düzenlenen törenle  dından kitapları inceleyen
    hizmete girdi.      Bayrampaşa Belediye Baş-
                kanı Aydıner ve konuklara
    Açılışa Bayrampaşa Beledi- bilgiler verildi.
    ye Başkanı Atila Aydıner, Bo-
    ğaziçi Üniversitesi Öğretim  Yıldırım Mahallesi başta ol-
    Üyesi Prof. Dr. Aydın Babuna,  mak üzere, çevre halkına
    Bayrampaşa Belediye Baş- kütüphaneye kitap desteği
    kan Yardımcısı Naser Şimşek  yapılması yönünde duyuru-
    ile dernek yöneticileri ve va- lar yapıldı. Ve bu çağrı kar-
    tandaşlar katıldı.    şılıksız kalmadı. Her yaştan
                vatandaşların yararlanaca-
    Kütüphaneci Türkan Ço- ğı yüzlerce kitap ile Bosna
    lak’ın  organizatörlüğünde,  Sancak Derneği Kütüpha-
    dernek ve gençlik kolları yö- nesi halkın hizmetine sunul-
    netiminden Edip Kar, Mevlü- muş oldu.
   1   2   3   4   5   6   7