Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 6

6                                    KÖŞE YAZISI
      Balkanlar’da yükselen kriz:     Yeni bir savaş mı yaklaşıyor?

   Balkanlar’da yükselen siyasi ve toplumsal kriz,  rak neredeyse çökmekte olan bu ülkeler, krizleri
   Yugoslavya’nın ardılı devletler arasındaki ça- sürdürülebilir/yönetilebilir bir duruma getirmeyi
   tışmaları şiddetlendiriyor. Tüm bölge, Sovyetler  kör-topal denemeye çalışıyorlar desek yanlış ol-
   Birliği’nin dağılmasından ve 1990’larda ABD ile  maz. Öte yandan Yugoslavya dağıldıktan sonra
   Almanya’nın körüklediği Yugoslavya iç savaşın- bu ülkelerin önlerine konulan “AB refahı” hayalleri
   dan bu yana sürekli olarak ciddi bir kriz halinde.  ise, boş bir rüyaya dönüşmüş durumda. “AB”nin
   Bölgedeki hemen hemen hiçbir ülke istikrarlı bir  kendisi dökülürken “AB” masalları da tükeniyor
   hükümete sahip değil. Yolsuzluk ve suç yaygın;  günden güne.
   halkın büyük kesimi çok kötü koşullarda yaşıyor.
                        Özellikle Batı medyasında, Balkanlar’a yönelik
   Balkanlar konusunda uzman olan gazeteci Nor- analizlerin gözle görülür bir şekilde arttığını söy-
   bert Mappes-Niediek, kısa süre önce Deutsche  leyebiliriz. Batı medyasında Balkanlar ile ilgili ma-
   Welle’ye şu açıklamada bulundu: “Avrupa bir ba- kalelerin artmasını hayra yormamak gerekiyor.
   rut fıçısı ama Balkanlar bir fünye. En tehlikeli şey  Balkanlar yeniden kaynayan bir kazan olabilir.
   çatışmalar. Bunlar yadsınamaz. Tam da dünyanın  Dünya sistemi ne zaman bir krizin sancılarını yaşı- geleceği açısından. Kaldı ki, birinde olan diğerini
   bu kadar istikrarsız hale geldiği ve artık herhangi  yor olsa, Balkanlar, bu krizin hem işaretlerini verir,  de doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme po-
   bir baskın gücün olmadığı mevcut durumda, Bal- hem de büyük devletlerin oyun sahasına döndü- tansiyeli taşımakta.
   kanlar’daki çatışan tarafların büyük güçler ara- rülerek vekâlet savaşlarına ev sahipliği yapmaya
   sında müttefikler araması daha da kolaylaştı. Bu,  mecbur bırakılır.        “Dünyada, Balkanlar’da ve Türkiye’de neler olu-
   1914 gibi bir durum. En önemlisi, bu endişeye yol                  yor?” ve sonrasında “Bizleri neler bekliyor?” soru-
   açmalı.”                  Evvela biz Balkan göçmenlerinin Balkanlar’da  larına doğru ve sağlıklı cevap verebilmek, içinden
                        yaşananlara çok daha fazla dikkat etmesi ge- geçmekte olduğumuz bu küresel kaos zamanla-
   Balkanlar’da Yugoslavya’nın ardılı devletler ara- rekiyor. Hem ata topraklarımız olan Balkanlar’ın  rında büyük önem taşıyor. Onun için, Balkanlar’ı
   sındaki ilişkiler, yirmi yıldır bu kadar kötü olmamış- geleceği açısından, hem de ülkemiz Türkiye’nin  okumaya ve izlemeye devam...
   tı. Bazı bölge ülkelerinin önde gelen politikacıla-
   rı, sınırların nasıl yeniden çizileceğini düşünüyor;
   hatta yeni bir savaş tehlikesinden söz ediyorlar.

   Balkan coğrafyasında son dönemde yaşanan
   gerilimleri dikkatlice izlemek gerekiyor. Yaşanan
   gelişmeler, bölgenin yeniden bir kriz girdabına sü-
   rüklenmekte olduğunun habercisi gibi görünüyor.
   Hem tek tek ülke içi problemler, hem de ülkelerin
   kendi aralarında yaşanan sorunlar, büyük bir te-
   dirginlik ve geleceksizlik kaygısı doğuruyor.

   Başta Makedonya olmak üzere Kosova, Sırbis-
   tan ve Bosna Hersek vd. Balkan ülkeleri siyasi
   ve toplumsal krizlerle boğuşuyor; ekonomik kriz
   dinamikleri ise her zamankinden çok daha fazla
   belirmiş durumda. Aslında zaten ekonomik ola- Nisan ayının son günlerinde yüzlerce protestocu Makedonya Meclisi’ni basmış ve milletvekillerini rehin almıştı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11