Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Haziran 2018
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                    HAZİRAN  10
                                                            2018
   Gaziosmanpaşa'da   BOSNA HERSEK VE ALİYA

                                              Sempozyumu
    stanbul Gaziosmanpaşa’da Bosna Hersek ve     “İZETBEGOVİÇSİZ
    Aliya İzetbegoviç’in tüm yönleriyle anlatıldığı  BOSNA HERSEK OLMAZ”
   İuluslararası bir sempozyum düzenlendi.
                       Bosna Hersek’in geçmişte yaşadığı zorluklara ve
   İki gün süren sempozyuma yurtiçi ve yurtdışın- iki ülkenin kardeş olduğuna vurgu yapan Bosna
   dan çok sayıda akademisyen, politikacı ve yazar  Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhiç ise,
   katıldı.                 “Kurulduğu tarihten itibaren 1995 yılına kadar
                       Bosna Hersek çok ağır şartlar içerisinden geçti.
   Gaziosmanpaşa Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet  Sanırım bu kadar ağır şartları başka bir ülke
   Vakıf Üniversitesi ve Bosna Hersek Dostları Vak- yaşamamıştır. Bosna Hersek’in modern tarihi
   fı iş birliği ile "Dünden Bugüne Bosna Hersek ve  hakkında konuşmak, Aliya İzetbegoviç olmadan
   Aliya İzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu"nda  olmaz. Bu şekilde de Türk tarihinden bahsetmek,
   bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı  Mustafa Kemal Atatürksüz olmaz” dedi.
   olan Aliya İzzetbegoviç'in ülkesi için verdiği mü-
   cadele ve İslam düşünce tarihine geçen fikirleri- “DAYTON BOSNA’YA GİYDİRİLMİŞ
   nin yanı sıra Bosna Hersek'in tarihteki yeri, farklı  DELİ GÖMLEĞİDİR”
   disiplinlerden konuşmacılar tarafından ele alındı.
                       Bosna Hersek Dostları Vakfı Başkanı Saffet
   Türkiye ve Bosna Hersek halkının yüzyıllardır  Erdem de konuşmasında Bosna Savaşı’nı bitiren,
   süren kardeşliğinin de anlatıldığı sempozyuma  ancak çözümsüzlüklerle dolu Dayton Antlaşma-
   Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin  sı’na değindi. 23 yıl önce imzalanan antlaşmanın
   Usta, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Be- kullanım süresinin çoktan dolduğunu belirten
   gan Muhiç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver- Erdem, “Bir tarafta Boşnaklar ezilirken, öte taraf-
   sitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ve Bosna  tan Bosna’nın komşularından iki tanesi AB tam
   Hersek Dostları Vakfı Başkanı Saffet Erdem de  üyeliğine geçmiş durumdadır. Bosna’nın adaylığı
   katıldı.                 ise hala tartışılıyorsa bunun en önemli sebebi bu
                       antlaşmadır” dedi.
   “AMACIMIZ KÜLTÜR MİRASINI GELECEK
       NESİLLERE TAŞIMAK”       “1995 yılının şartlarında imzalatılan bu antlaşma,
                       Bosna Hersek devleti için bir deli gömleğinden
   Sempozyuma ev sahipliği yapan Gaziosmanpaşa  başka bir şey ifade etmemektedir” diyen Erdem,
   Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, iki ülke  13 hükümetin bulunduğu ülkede yetki kullanımı-
   arasındaki ilişkilerden bahsetti.    nın kime ait olduğunun bilinmediğini kaydetti.

   Kültürel köprüleri güçlendirmeyi amaçladıklarını  Saffet Erdem, Dayton Antlaşması’nın yok
   belirten Başkan Usta şöyle konuştu:   hükmünde sayılmasını, yerine hakka ve adalete
                       dayalı bir devlet yapısının getirilmesinin elzem
   “Amacımız, bugüne kadar tam anlamıyla kavra- olduğunu ve bu işin başını da Türkiye Cumhuri-
   yamadığımız bir kültürel köprüyü güçlendirmek.  yeti’nin çekmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
   Türkiye ve Bosna Hersek ortak bir tarihin, ortak
   bir kültürün ayrılmaz parçasıdır. Buradaki akade- Açılış konuşmalarının ardından başlayan panelin
   misyenlerimizle birlikte Bosna Hersek kültürünü,  ilk gününde akademiyenler Prof. Dr. Zekeri-
   Aliya İzetbegoviç’in kültür mirasını anlamak ve  ya Kurşun, Prof. Dr. İlhan Şahin ve Prof. Dr.
   gelecek nesillere taşımaya çalışmak en büyük  Cemalettin Latiç, İzetbegoviç’in Bosna görüşü ve
   hedefimiz.”               Osmanlı belgelerinde Saraybosna’nın kuruluşu  Hasan Tahsin Usta   Saffet Erdem
                       ile ilgili çalışmaları anlattı.      Gaziosmanpaşa Bld. Bşk. Bosna Hersek Dostları Vkf. Bşk.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15