Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Haziran 2018
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                    HAZİRAN   4
                                                            2018
        600 vekil meclise gidecek,

    Boşnaklar yine uzaktan seyredecek…

    24 Haziran Pazar günü Türkiye  Sağdan sola hemen her partide
    sandık başına gidiyor. Ülke tari- milletvekili adayı olabilmek için
    hinde ilk kez yürürlüğe girecek  pek çok Boşnak ortaya çıktı. An-
    olan cumhurbaşkanlığı hükümet  cak 21 Mayıs’ta Yüksek Seçim
    sisteminin gereği olarak cum- Kurulu’na teslim edilen kesin
    hurbaşkanı ve milletvekili genel  aday listelerine baktığımızda,      YİNE BİZE
    seçimleri aynı gün yapılacak.  milyonlarca Boşnağın yaşadığı
    Ülke genelinde bir heyecan  ülkemizde aday gösterilen Boş-
    dalgasına sebep olan seçimler,  nak sayısının bir elin parmakla-
    Boşnaklar için yine hüsran ve  rını geçmediği gerçeği karşımıza
    hayal kırıklığı olarak tarihteki  çıktı.                     HÜSRAN
    yerini alacak.

                                          BİZE YİNE
                                  HASRET VAR!


      SANCAKLI YİNE           YAMANER        İSTANBUL 2. BÖLGE'DE         ERKAN BAŞ’A
       İLK SIRADA           LİSTE BAŞI          TEK BOŞNAK            BÜYÜK TEPKİ

   26. dönem TBMM'de tek Boşnak vekil  İyi Parti Kırklareli ilk sıradan  Boşnakların İstanbul’da en yoğun  Türkiye Komünist Partisi Eski Ge-
   olan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet  aday gösterilen Kürşad  oldukları 2. Bölge’de pek çok isim  nel Başkanı Erkan Baş, HDP’den
   Sancaklı, 24 Haziran’da da aynı şehir- Yamaner de Sancak Sjenicalı  adaylık başvurusu yaptı. Bu isimler  aday gösterildi. İstanbul 1. Bölge 3.
   de ilk sıradan aday gösterildi. Sancaklı,  bir Boşnak olarak karşımıza  arasında listeye girebilen tek isim  sıradan listeye giren 39 yaşındaki
   geçen dönemde meclis kürsüsünde  çıkıyor. Milliyetçi Hareket  CHP’den Mersin Balkan oldu. Yıllardır  Baş’ın adaylığı Boşnaklar tarafın-
   yaptığı cesur konuşmalarla dikkat  Partisi’nin kapatılan Kırkla- parti çalışmalarında yer alan Bosna  dan tepkiyle karşılandı. Sancaklı
   çekmiş ve büyük destek görmüştü.  reli teşkilatının başkanlığını  Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derne- olduğunu belirten Baş’ın adaylı-
   Sancaklı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın  yapan Yamaner, sonrasında  ği Başkan Yardımcısı Balkan 11. sıra- ğının duyulmasıyla sosyal medya
   Boşnaklara hakaret ettiği olayla  istifa ederek İyi Parti’ye  dan aday gösterildi. Kıbrıs kahramanı  karıştı. Boşnaklar, yaptıkları pay-
   ilgili olarak en sert tepkiyi vermiş ve  katıldı ve teşkilatlanma  Şehit Kamil Balkan’ın yeğeni olan  laşımlarda bir Boşnağın HDP’den
   ROK’un silinip gitmesinde büyük pay  koordinatörü olarak görev  Mersin Balkan’ın aday olduğu İstanbul  aday olmasını kabul edemedikleri-
   sahibi olmuştu. Kocaeli meclise 13  yaptı. Kırklareli mecliste 3  2. Bölge’den meclise 28 milletvekili  ni ortaya koydu. 1. Bölge mecliste
   vekil gönderecek.         vekil ile temsil edilecek. gidecek.             35 vekil ile temsil edilecek.

                             Ve aday gösterilmeyen Boşnaklar…
    Refik Akova adaylıktan çekildi          Milletvekili adayı olan  herkesin takdirini toplayan  Bölge’den aday adayı oldu.

                            Boşnakların seçilip seçile- Muhammed Sancaktar, AK  Güven, ne yazık ki listeye
                            meyeceği 24 Haziran’da belli  Parti İstanbul 2. Bölge’den  giremedi.
   CHP İstanbul İl Genel               olacak. Bir de aday adayı  aday adayı oldu. LASİAD
   Meclisi Üyesi olan Dünya             olup, aday listelerine gireme- Başkanvekili de olan Sancak-
   Boşnaklar Kongresi Genel             yen temsilcilerimiz var. tar’ın adı aday listesinde yer
   Başkan Yardımcısı Refik                          almadı.
   Akova, sıralamadaki yerini
   beğenmediği için adaylık
   başvurusunu geri çekti.
   Akova, Boşnak Dünyası’na
   yaptığı açıklamada İstanbul
   2. Bölge’de önce 8. sıradan
   aday listesine girdiğini,                                      CHP Bayrampaşa Eski İlçe
   sonrasında 9. sıraya kaydırıl-                                   Başkanı Kemal Büyükbayrak
   dığını söyledi. Bu değişikliği                                   da aday adayı olan isimler
   kabul ettiğini belirten Akova,          Bosna Sancak Kültür ve              arasındaydı. Genç siyaset-
   daha sonra kendisinin 10. sı-           Yardımlaşma Derneği’nin  Yıldırım Bosna Eski Başkanı  çi, 28 adayın gösterildiği
   raya yerleştirilmek istendiği-          2 yıldır başkanlığını yapan  ve CHP’nin önceki dönem  İstanbul 2. Bölge’de CHP
   ni ve bunu kabul etmeyerek            ve ortaya koyduğu başarılı  milletvekili adayı Bayram  listelerine giremeyen bir
   adaylık başvurusunu geri             çalışmalarla taraflı tarafsız  Güven, CHP İstanbul 2.  başka Boşnak oldu.
   çektiğini ifade etti.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9