Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Haziran 2018
P. 6

www.bosnakdunyasi.com                    HAZİRAN   6
                                                            2018
                   sayısı 5 milyondan çok, çok fazladır.  kendine güvenden ziyade parti lider- içindir.
                                   lerine ve yöneticilerine yakın olanla-
                   5 milyondan fazla insanın mecliste  ra güvenerek mi aday adayı oldular? Bu nedenle Bosna Hersek'te durum
                   temsil etsin diye bir kişinin dahi se-             çok ciddidir. Dayton antlaşması ile
                   çilmemiş olması size tuhaf gelmiyor  Aday adaylarımız, seçim bölgelerinde  elleri, kolları bağlanmış, henüz tam
                   mu? Açıklanan milletvekili aday lis- yaşayan Boşnak sülalelerinin ileri  bağımsız bir devlet olmamasına rağ-
                   telerinden anlıyoruz ki önceki seçim- gelenleri ile görüşmeler yaparak,  men sanki normal ve bağımsız ve de
                   lerde olduğu gibi şimdiki seçimlerde  onların ve halkın desteğini arkasına  ekonomisi güçlü bir devlete sahip
                   de aynı durum yinelendi!    alarak mı aday adayı oldular? imişler gibi Boşnakların 10'dan fazla
                                                  siyasal partisi olması normal değil-
                   Ne iktidar partisi ne de muhalefet  Ben şu soruyu sormak istiyorum.  dir. Karşılarındaki Bosnalı Sırplar ile
                   partileri içimizden birilerini seçilecek  Hepsini kastetmiyorum ama aday  Bosnalı Hırvatların sayıları daha az
                   sıralara koymadılar. Nasılsa 5 küsur  adaylarımızdan bazıları kime güve- olmasına rağmen, birkaç partileri de
                   milyon Boşnak kökenliyi çantada  nerek aday adayı oldular? Millete  olmasına rağmen Boşnaklara karşı
                   keklik görüyorlar. Böyle bile olsak  güvenmeden, milletin desteğini al- birleşerek, birlikte ve tek vücut ola-
                   partiler, bir şükran ifadesi olarak hiç  madan milletvekili olunur mu? Mec- rak hareket ettiklerinden dolayı Boş-
                   olmazsa hem Bayrampaşa-Küçükköy,  lise girip de sadece oylamalarda elini,  nak tarafı ülkelerinde sözlerini geçi-
     Neden 5, 15, 25      hem de Pendik-Kartal'ın dahil olduğu  verilen emre göre indirip kaldıranlar- remez durumdalar. Genelde halkın

   milletvekilimiz yok?      seçim bölgelerindeki aday adayları- dan milletvekili olur mu? bundan rahatsız olmasına rağmen bir
                   mızdan birer kişiyi seçilebilecek sıra-
                                                  eli balda, diğer eli yağda olan Boşnak
                   larda aday göstermeleri gerekmiyor  Partilerin en alt seviyesinden siya- siyasetçiler, bu durumlarını korumak
   Boşnakların 1463'te, Bosna Krallık  muydu? İzmir'de en az 3 milletvekili  sete girerek, her kademede çalışmış,  için Boşnakların birlikte hareket
   Devleti yıkıldığından beri, kendileri  seçecek kadar seçmen sayımız var.  görev almış ve parti yöneticilerinin  etmelerini hiç isterler mi? Elbette
   dışında başka insanları yücelttiklerini  Bizden, seçilebilecek sırada tek bir  dikkatini çekerek, tabandan da güç  istemezler ve Türkiye'de olası böyle
   ve kendi devletleri dışında başka- aday bile yok. Bursa, Sakarya, Balıke- alarak aday adayı olmuş olanları bu  bir birlikteliğe de kendileri için örnek
   larının devletlerini koruduklarını,  sir, Kırklareli ve diğer şehirlerde de  eleştirimde hariç tutuyorum. Onlar  olabileceğinden karşı çıkarlar.
   güçlendirdiklerini ve kurdurduklarını  benzer manzara var! Kocaeli ve Kırk- en doğrusunu ve olması gerekeni
   biliyoruz.           lareli'nde iki kardeşimiz kendi şahsi  yapmışlardır. Keşke böyle insanları- “İyi de Sırplar ve Karadağlılar ne
                   başarıları sonucu birinci sıradalar. mızın sayısı artsa.   alaka?” diye soranlara hemen cevap
   Örneğin Mohaç Savaşı (1526), Os-                               vereyim. Aslında biz 5 milyondan çok
   manlı’nın Avrupa'daki kaderini be- Diyelim ki çantada keklik değiliz. O  Türkiye'deki Boşnak kökenlilerin,  daha fazla sayıda olan Boşnak köken-
   lirlemişti. Osmanlı, bu savaşı Boşnak  zaman da en azından bu iki seçim  kendilerini, kendilerinden birilerinin  lilerin birlik olmasından en çok ra-
   askerlerinin olağanüstü savaşmaları  bölgesinde yüksek olan oy oranı- mecliste temsil etmesi için birlikte  hatsız olacak olanlardır. Türkiye'deki
   sonucu kazanmıştı. Diğer bir örnek;  mızın, kendi partilerine kaymasını  hareket etmeleri gerekmiyor mu?  Boşnaklar, nerede ise her iki devletin
   1737’de Avusturya Devleti Osman- sağlamak için aday adaylarımızı iyi  Elbette bu çok iyi olurdu ama çok zor  toplam nüfusu kadardır. Söz konusu
   lı’ya savaş açıyor. Bosna veziri Heki- bir sıraya yerleştirmeleri gerekmiyor  gözüküyor. Böyle bir birleşme ve bir- devletlerdeki arazilerin bir kısmının
   moğlu Ali Paşa, sadece Boşnaklardan  muydu?          likte hareket etmek için her şeyden  tapularının da yasal olarak hala dede-
   bir ordu oluşturup, Banya Luka ön-               önce bir konfederasyon altında tüm  lerimizin üzerinde olduğunu unutma-
   lerinde Avusturya ordusunu perişan  Bakıyorsunuz, Alevi vatandaşlarımı- kuruluşlarımızı, hepsine saygı duya- yalım. Çifte vatandaşlık meselesi de
   etmişti. Eğer bu savaş kaybedilmiş  zın, engellilerin, Roman vatandaş- rak ve değer vererek, hiçbirini dışla- doğru kullanılırsa, aslında Boşnakla-
   olsaydı Osmanlı çok daha önce Batı  larımızın, o, bu, şu bölgesi insanının  madan (kendilerini özellikle Bosna  rın lehine olan bir durumdur.
   Balkanlardan çekilmek zorunda ka- oylarını almak için onlardan olan  Sancak'tan dışlamış olanlar hariç) bir
   lırdı.             adayları iyi yerlere yerleştirmişler.  araya getirmek gerekir.  Nüfusu 600-700 bin arasında olan
                                                  Karadağ'ın, Güney Sancak Bölge-
   Bir başka örnek ise Eski Yugoslavya  Boşnak kökenlilere sıra gelince kim- Ancak sözünü ettiğim böyle bir te- sinden Türkiye'ye sürülmüş Boşnak
   Sosyalist Cumhuriyetidir ki (FRJ) bu  senin kılı bile kıpırdamıyor. şebbüs dahi hem Türkiye'deki, hem  kökenliler, Karadağ nüfusunun
   devlet de Boşnakların, Tito'nun Parti-             Bosna Hersek ve Sancak'taki, hem de  yarısından fazlasıdır. Türkiye'deki
   zanlarına verdikleri destek ve büyük  Türkiye'deki seçimlerde, hemşeri- Sırbistan ve Karadağ'daki başta ora- Boşnaklar, birlikte hareket ederse,
   katılımları sayesinde kurulmuştur. ciliğin ve diğer bilinen etmenlerin,  ların siyasetçileri olmak üzere birçok  bunun yanında Karadağ da 2025'ten
                   milletvekili seçimleri üzerindeki  kişiyi çok rahatsız edecektir. Çünkü,  sonra Avrupa Birliği’ne girerse,
   Boşnaklar, 1463'ten bu yana tam  etkilerini herkes çok iyi bilir. Doğu  herkes için bugünkü halimiz en iyisi  Türkiye'deki Boşnaklar da bura-
   bağımsız kendi devletlerini ancak  ve Güneydoğu’daki aşiretlerin her  gibi görünüyor. Hepimizi parçalaya- dan çifte vatandaşlık için bastırır,
   1992'de, o da Bosna Savaşı sonra- seçimde kendi içlerinden devamlı  rak, kendi taraflarına çekmişler ve  alır ve de Karadağ'daki seçimlerde
   sında birlik ve beraberlik içinde bir  milletvekilleri çıkardıklarını da bili- seçimlerde birlikte hareket etmemizi  Boşnak Partisi için oy kullanırlarsa,
   araya geldikleri için kurabildiler.  yoruz. Değil milyonlarla ifade edilen  ve içimizden birilerini seçmemizi  sizce Karadağ parlamentosunda kim
                   seçmen sayısı, on binlerle ifade edi- doğal olarak önlemişler. çoğunlukta olur? Karadağ Devlet
   Biz Türkiye'ye sürülmüş veya göç  len seçmen sayılarına sahip olmala-            Başkanı kim olur? Sırbistan için de
   etmiş Boşnak kökenli T.C. vatan- rına rağmen üstelik farklı partilerde,  Birlikte hareket edebilsek emin olun  durum pek farklı değil. Sancak’ın
   daşları, Türkiye'ye geldikten sonra  her seçimde birden fazla milletvekili  partilerimiz, Türkiye'de etkin oldu- statüsü için henüz son nokta konma-
   bu tutumumuz devam etti. Siyasette  çıkaran aşiretler bile var. ğumuz her şehirde bizden birilerini,  dı! Hele Sırbistan AB'ye girerse ve
   devamlı olarak bizim dışımızda birile-             hem de ön sıralara yakın koymak  de Sancak'taki Boşnaklar camilerini
   rini seçip veya seçtirip onları yüceltip  İstanbul'a yerleşmiş Sivaslılar, Kasta- zorunda kalırlardı. Sonuç: İçimizden  dahi ayıracak hale gelmiş oldukları
   durduk. Buna karşılık da Türkiye'nin  monulular, Trabzonlular gibi hemşeri  25, 15, en kötü ihtimalle 5 milletveki- parçalı durumdan vazgeçip, tek ve
   siyasi partileri hiçbir seçim dönemin- oylarını almak için İstanbul'da, o  lini kesin meclise gönderirdik.  bir siyasal parti altında toplanabilir
   de içimizden birilerini milletvekili  şehirden adaylar ön sıralara yerleş-          ve çifte vatandaş olan Türkiye'deki
   seçtirmek için en ufak bir çaba gös- tirilirken, bazı seçim bölgelerinde  Mesele mevcut sistemde kim, kimler- Boşnaklardan da seçimlerde destek
   termediler. Biz de, kendi içimizden,  hepsinden daha çok seçmen sayısına  den bu 5, 15, 25 milletvekilini azaltıp  görürlerse, oralarda da siyasal denge-
   milletvekillerimizi kendimiz seçip,  sahip olan biz Bosna Sancak göçmen- da, yerlerine bizimkileri seçtirecek?  ler Boşnaklar lehine çok değişebilir.
   mecliste kendimizden temsilciler  lerini aklına getiren yok. Bu kadar sayıda vekili kendilerinden  Bunu da birileri hiç istemez.
   bulundurmak yerine, devamlı olarak               feda ederler mi? Hiç sanmıyorum.
   onların önümüze getirdikleri adayları  Neden içimizden birilerini milletve-         Bu durum değişir mi? Elbette de-
   seçip, mecliste bizi hiç bilmeyen  kili olarak seçtiremiyoruz, hiç düşün- Bu arada şunu önemle vurgulamak  ğişecek. Gençler geliyor; okuyan,
   ve tanımayanların temsil etmesinin  dünüz mü?         gerekir. Boşnakların, Bosna Her- düşünen, kıyaslayan, sorgulayan ve
   önünü açtık.                          sek'teki birlikteliği, onları ve dev- araştıran gençler. Dünyayı dolaşan
                   Buna içimizden birileri mani oluyor  letlerini yok etmek isteyenlere karşı  gençler ve geleceğin dünyasını göre-
   Oysa 1830'lu yıllardan bu yana, önce  olabilir mi? Milletvekili olmayı hak  olma meselesidir. Bizim Türkiye'deki  bilen gençler. Onlar, bizim yapama-
   Osmanlı Devleti, 1923'ten sonra da  etmeyen bazılarımız, hak eden veya  seçimler için sağlamak istediğimiz  dıklarımızı yapacaklar. Siyasette de
   Türkiye Cumhuriyeti’ne göç etmiş  hak edebilecek konumda olanların  birlikteliğimiz ise Türkiye Cumhu- gelecek onların. Unutmasınlar, arka-
   olan Bosna Hersekli ve Sancaklı,  önlerini mi kesiyor? Veya birileri  riyeti’nin gelişmesi, güçlenmesi ve  larında 5 milyondan fazla bir seçmen
   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının  kendisini dev aynasında görerek,  ülke içinde kardeşliğin pekiştirilmesi  tabanı var!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11