Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Kasım 2016
P. 3

3                                         GÜNDEM

   Milo
 Djukanoviç

                     Rafet
                     Husoviç

Karadag’da NATO kazandi

Karadag’da 16 Ekim Pazar günü         Azinliklar DPS’nin yaninda          Ismail Küçükkaya
yapilan genel seçim öncesi par-
tilerin yürüttügü kampanyalarla     Söz konusu azinlik partilerinin, Rus-   Yugoslavyalasmayacagiz
adeta Bati yanlisi iktidar ile Rusya   ya yanlisi DF ile koalisyon kurma-
yanlisi  muhalefet arasinda seçim    masinin baslica nedeni olarak ise     Bir ülke kendiliginden bölünmez.    nanistan bunlardan biridir. O, 2 bin
yapmak zorunda birakilan  Kara-     DF’nin izledigi NATO karsiti radikal   Ayni ülkede yasayan bir toplum     yillik hikayedir. Bati kültürünün do-
dagli seçmen, tercihini AB ve NA-    tutum ve ‘gizli’ AB karsitligi göste-   kendi kendine iç savas utancinin    gum yeriyle ilgili.
TO’dan yana kullandi. Karadag’in     riliyor. Bosnak azinligin DF ile ittifa- içine düsmez. Kardes kardesi dis
AB ve NATO üyelik süreçlerini des-    ka yanasmamasina neden olarak       kiskirtma olmadan vurmaz.        Suan  Balkanlar’da kiskirtma sürü-
tekleyen, Bati yanlisi Demokratik    Bosna Hersek’te 1990’li yillarda ya-                       yor. Sirplar yine sahnede. Bagim-
Sosyalist Parti (DPS), 81 sandalyeli   sanan soykirimi reddetmesi gös-      Parçalanmis tüm ülke modelle-      sizlik Günü kutlamasi bahanesiyle
mecliste en az 35 milletvekili bulun-  terilirken, Arnavut azinlik ise Kara-   ri bize dis müdahaleyi, yabanci     yeni tahrikler sahneleniyor. Ve ne
duracak. “Biz ya da o” sloganiyla    dag’in Kosova’yi tanimasina iliskin    kiskirtmasini ve küresel paylasim    tesadüf, 20. yüzyil sonunda Bos-
kutuplasmaya neden olan  De-       karari iptal edecegi vaadinde bu-     oyunlarini gösterir.           na’daki soykirima seyirci kalanlar,
mokratik Cephe  (DF) ise 18 millet-   lundugu için DF ile ittifaka yanas-                        yeni felaketlerin esiginde de ayni
vekili kazanirken, diger muhalefet    miyor.                  Hatta asirlar boyunca savasip      kayitsizlik içindeler.
partilerinden ‘Anahtar Koalisyonu’                         duran toplumlara bakiniz... Hep
9, Demokratlar 9, Sosyal Demokrat    Kavga, gözaltilar ve darbe iddiasi    bir “açik yarayi kasiyan dis un-       Yugoslavyalasma nedir?
Parti (SDP) ise 4 milletvekili çikardi.                      surlar” vardir. Komplo teorilerine
                     Yurt içi ve yurt disindan 2 binden    inanmam. Her olayda dis parmak     Küçük devletçikler olussun. Bunun
Karadag için ‘AB ve NATO refe-      fazla gözlemcinin takip ettigi se-    arayanlardan degilim. Lakin bö-     farkli cografyalarda farkli stratejik
randumu’ niteliginde olan genel     çime, Bosnaklarin yogun yasadigi     lünme/parçalanma/iç savas fe-      sebepleri var. Ortadogu’da petrol
seçimi DPS Genel Baskani ve Bas-     Rozaje sehrindeki kavga, seçim-      laketlerinin kendiliginden olmaya-   bunlarin basinda. Balkanlar’da ise
bakan Milo Djukanovic kazansa      den bir gün önce ülkeye giren 20     cagini bilirim.             Avrupa’nin göbegine hükmetme
da, elde ettigi milletvekili sayisi tek Sirbistan vatandasinin gözaltina                         gibi jeostratejik hedefler söz konu-
basina hükümet kurmaya yetmiyor.     alinmasi ve Bassavciligin bu sahis-    “YUGOSLAVYALASMA” diye bir       su. Sirplar da “simarik çocuk” po-
Mecliste çogunlugu saglamasi için    larin darbe yapmak ve Basbakan      tabir var. Üzerinde durulmayi hak    zisyonundadir.
6 milletvekiline daha ihtiyaci olan   Djukanovic’i yakalamak için ülkeye    ediyor.
Djukanovic, bu noktada “gelenek-     girdikleri iddiasi damgasini vurdu.                        Yeni bir yüzyildayiz. Madem ki 21.
sel müttefik” olarak nitelendirdigi                        Baska ülkelerin de bundan ders     yüzyilda bile eski dönem stratejile-
azinlik milletvekillerine güveniyor.   Bassavcilik, aralarinda eski Sirbis-   almasi gerek. Özellikle Ortadogu    ri devrede; bizler uyanik olacagiz.
Daha önceki koalisyon hükümet-      tan polis sefinin de bulundugu 20     ülkelerinin. Tam yüz yil sonra Or-   Bu kez her sey olup bittikten son-
lerinde de Djukanovic’in yaninda     kisilik grubun, seçim sonuçlari açik-   tadogu haritasi yeniden çiziliyor.   ra reaktif olmak yerine; en bastan
olan Bosnak, Hirvat ve Arnavut      landigi sirada, basta meclis olmak    ISID bunun için kullaniliyor. Türki-  proaktif olup tedbirimizi alacagiz.
milletvekillerinin yeni dönemde de    üzere devlet kurumlarina otoma-      ye’yi bölmek için de PKK karti kul-
DPS’ye destek verecegine kesin      tik silahlarla girecegini, halka ates   laniliyor. Irak ve Suriye’yi, ardindan Ne yeni bölünmelere geçit verece-
gözüyle bakilirken, Djukanovic de    açacagini ve Basbakan Djukano-      Türkiye’yi parçalamanin hesaplari    giz, ne de yeni soykirimlara.
yaptigi zafer konusmasinda Sosyal    vic’i yakalayip darbe yapacagini     yapiliyor. Daha küçük, daha etkisiz
Demokratlarin 2, Bosnak Partisi’nin   öne sürdü.                devletler olsun istiyorlar.       Yugoslavyalasmanin ne oldugunu
2, Arnavut ve Hirvatlarin da birer                                             aci tecrübelerle ögrendik. Tekrari-
milletvekiliyle mecliste çogunlu-      Türkiye’den oy kullanmak için     Büyük güçlerin simarik çocuklari    na izin veremeyiz. Ne Balkanlar’da
gu saglayacagini açikladi. Rafet              gittiler        olan devletler vardir. Mesela Yu-    ne de Ortadogu’da...
Husoviç’in liderligindeki Bosnjacka
Stranka yüzde 3,1 oran ve yaklasik    Karadag seçimlerine katilmak üze-
12 bin oy ile 2 milletvekili parlamen-  re Bayrampasa Yildirim Mahalle-
toya göndermeye hak kazandi.       si’nden yaklasik 150 kisinin oy kul-
Bosnak partisi 12 bin oyun yarisini   lanmak için gittigi belirtildi.
Rozaje’den aldi.

 Bosna’da   Bosna Hersek’te 2 Ekim’de yapilan     koviç’in 773 oy önünde seçimi kazandi.  linda serbest kalmisti.
Srebrenica  yerel seçimin resmi sonuçlari açiklandi.
                             “Hain” Abdiç belediye baskani oldu    Bosnak koalisyonu 32 belediye aldi
SOKU     Ülkenin dogusundaki Srebrenica’nin
       Bosnak adayi Çamil Durakoviç, daha    Ülkenin kuzeyindeki Velika Kladusa’da   Ülkedeki iki büyük Bosnak partisi SDA
       önce yaptigi açiklamada, Srebreni-    Isçi Partisi’nden aday olan savas suç-  ile SBB koalisyonu, 32 belediyede ka-
       ca’daki seçimde yasalara uygunsuz     lusu Fikret Abdiç de seçimi kazanarak,  zanirken, onlari 31 belediyede seçimi
       hareket edildigini savunarak, seçimin   dört yilligina belediye baskani seçildi. kazanan Sirp Bagimsiz Sosyal De-
       iptalini isteyecegini açiklamisti.    1992-1995 yillari arasindaki savasta,   mokratlar Birligi ve 16 belediyede ka-
                            Sirp askeriyle beraber Bosnaklara yö-   zanan Hirvat Demokratik Birligi izledi.
       Onaylanan sonuçlara göre, Srebre-     nelik savas suçu isleyen Abdiç, 15 yil
       nica’daki Sirp belediye baskan adayi   hapse mahkum edilmis, cezasinin üçte   9 belediyede ise baskanligi bagimsiz
       Mladen Grujiçiç, Bosnak aday Dura-    ikisini tamamlandiktan sonra 2012 yi-   adaylar kazandi.
   1   2   3   4   5   6   7   8