Page 2 - Boşnak Dünyası Gazetesi Kasım 2017
P. 2

2                                    KÖŞE YAZISI


                          Bana benden olan lazım                   rı çevrede kendi kültürünün yiyecek- birikimlerinin, yaşanmış anıların anla- anlatmalı ve bana hitap etmeli. Benim
                   lerinin yapıldığı ve satıldığı yerleri ku- tıldığı posedaklar da Boşnak kültürü- geçmişimde yaşanmış ve geleceğime
                   rarlar ve yaşatırlar. Sonraki nesillerin  nün önemli bir öğesidir. Günümüzde  taşımak istediğim değerler anlatılmalı.
                   de bunları tanımasını isterler.  giderek kaybolan bir değer olsa da…  Herkes büyükanne ve dedeleri ile ya-
                                  O yerleri, o insanları hiç görmemiş  şayıp o kültüre canlı tanıklık yapacak
                   Sadece yemekler midir kültür öğeleri- olsam bile posedaklarda büyüklerim- kadar şanslı olmayabilir. Bu nedenle
                   miz? Tabii ki hayır. Giydiklerimiz, ör- den dinlerken kendimi oralarda hayal  yeni nesillere kültürümüzü anlatırken
                   düklerimiz, dokuduklarımız... Bunlar  ederdim. Ve o hayatların bir köşesin- geçmişimizi en güzel şekilde anlata-
   Değerli Boşnak Dünyası Okurları, da en canlı örneklerimiz. Gelinlerimiz  de buluverirdim kendimi… Belki de  cak çalışmalar yapılmalı. Sadece bazı
                   dimija giymeyi hala düğünlerde sür- bu yüzdendir ata topraklarını ziyaret  kesimlere hitap edecek etkinlikler
   Yağmurların başladığı, havaların se- dürmekte, evlerimizde sandık veya  ettiğimde hiç yabancılık çekmemem  yerine Boşnakların genelini ilgilendi-
   rinleyip yavaş yavaş kışın yaklaştığını  dolaplarımızın bir köşesinde özel gün- ve hep oralarda yaşamış gibi hisset- recek faaliyetler yapılmalı. Ayrıca bu
   hissettirdiği Kasım ayından selamlar  lerde serilecek Boşnak kilimlerimiz  mem.       faaliyetlerin mekanları seçilirken de
   ve sevgiler.          bulunmaktadır. Benim çocukluğumun               Boşnakların yoğun olarak yaşadığı
                   en güzel anılarından biri bayram saba- Kültür canlıdır ve canlı tutulmak için  yerler tercih edilirse daha hoş ve ula-
   Bu ay sizinle hasbihal etmek istedi- hı annemin en yeni kilimini sermesi  de çaba göstermek, onu beslemek  şılır olacaktır kanaatindeyim.
   ğim konu “Kültür”. Özellikle Boşnak  ve bu seremoninin her bayram ger- gerekir. Dil de kültürün en önemli
   kültürünü anlatan bir tablo çizmek is- çekleşmesiydi. Ben de şimdi kendi  öğelerindendir. Kültürün aktarımı ve  Değerli okurlarım, Boşnak Dünyası
   tersek ortaya çok renkli bir eser çıkar- evime Boşnak kilimimi serdiğimde bir  canlı tutulması için de dil şarttır. Ken- Gazetesi olarak bizim yazdıklarımızın
   mak gerekir. Örneğin Boşnak böreği  bayram sabahında olduğum duygusu- di dilinde aktarılan kültür daha doğru  ve çalışmalarımızın Boşnak Kültürü
   ve mantısız, kuru etsiz, pljeskavicasız  na kapılıyorum. Kültürüm geçmişimi  ve kalıcı olur. Tercüme edilen şeyler  adına tarihte yerini alacak çalışmalar
   ya da sokasız bir Boşnak kültürü dü- geleceğime bağlıyor. Atalarımın bana  orijinalliklerinden muhakkak kayba  olduğunu düşünmek beni ayrı heye-
   şünebilir misiniz? Ben düşünemem.  bıraktığı en güzel miras da bu olsa ge- uğrarlar.     canlandırdı. İnşallah uzun yıllar sizinle
   Bunun obur olduğumdan,  boğazıma  rek.                          beraberliğimiz bu sayfalar aracılığıyla
   düşkünlüğümden kaynaklanmadığını                Kültürel organizasyonlar yaparken  sürer. Kültür bilindikçe ve yaşandıkça
   tahmin edersiniz sanırım. Yemekler  Kültürün güzel bir dalı da edebiyat  bütün bunlara dikkat etmek ve tem- anlam kazanır. Bunu unutmadan kül-
   toplumların en önemli kültür öğeleri- bence. Yazılı veya sözlü aktarılan kül- sil ettiği toplumu gerçekten ifade  türünüzü yarınlara aktaracağınız gü-
   dir. Bu öğeler o toplumdaki kişiler gibi  türle bize gelen hikayeler ayrı bir tat  edecek kültür öğelerini belirlemek  zel günler yaşamanız dileğiyle…
   canlıdırlar. Ve dikkat ederseniz bir  verir hayatımıza. Özellikle eskiden  yerinde olacaktır. Boşnak Kültürü ise
   toplumda yaşayan insanlar oturdukla- aile büyüklerinin toplandığı ve bilgi  söz konusu olan; benden olmalı, beni  Allah’a emanet olun.              Fatih Merkez
   Molla Gürani Mh. Turgut Özal Cd. No: 52/A Fatih/İST
    (Haseki Hast. Acil Çaprazı Haseki Tramvay Durağı)
      Tel: 0212 523 13 14 - Fax: 0212 523 13 14
        info@avrupaisitmecihazlari.com.tr


              Şişli Şube                      Erzurum Şube
      Abide-i hürriyet Cad. Meydan Ap. No 143/3 ŞİŞLİ / İST   Muratpaşa Mah. Yenişehir Cad. Paşalar Ap.
         (Şişli Cami Arkası Eski Adliye Caddesi)        A Blok No: 26 / 2 Yakutiye / Erzurum
        Tel: 0212 219 50 11 - Fax: 0212 219 50 11       Tel: 0442 234 92 12 - Fax: 0442 234 92 12
          sisli@avrupaisitmecihazlari.com.tr         erzurum@avrupaisitmecihazlari.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7