Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Kasım 2017
P. 6

6                                     GÜNDEM


    SANCAK’TA


    TARİHİ BULUŞMA     Resmi temaslar için geldiği Sırbistan’da ilk günü Belgrad’da geçiren Cumhurbaşkanı Recep
     Tayyip Erdoğan, ikinci günün tamamını Sancak Bölgesi’ne ve Boşnaklara ayırdı… Erdoğan’ı
   karşılamak için günler öncesinden hazırlıklar yapan Novi Pazar, tarihi günlerinden birini yaşadı!

       4 ANLAŞMA DA      tandaşlar ile Sırbistan’daki Boşnak  dık, tasvip etmedik, böyle bir yanlışa
     SANCAK’TA İMZALANDI    azınlığın Türkiye ile Sırbistan ara- da destek vermedik. Balkanlar’da dı-
                  sındaki köprüyü oluşturduğunu dile  şarıdaki güçlerin kışkırtmasıyla orta-
   Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksan- getirdi ve “Aramızdaki güçlü gönül  ya çıkan her kaosun, her çatışmanın
   dar Vuçiç ile birlikte 11 Ekim Çar- bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki  bedelini sadece ve sadece buradaki
   şamba günü öğle saatlerinde Sancak  olumlu etkilerini hep birlikte görüyo- insanlar ödüyor. Gün geliyor herkes
   Bölgesi’ne gelen Cumhurbaşkanı Re- ruz. Önümüzdeki dönemde bu bağla- çekip gidiyor; ama yürekleri yangın
   cep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Novi  rı daha da güçlendireceğiz” ifadeleri- yerine dönmüş insanlar burada yine
   Pazar Belediyesi’nde Sancak Böl- ni kullandı.        yan-yana yaşamaya devam ediyor.
   gesi’nin diğer şehirlerinin belediye            Onun için diyoruz ki; Balkan halk-
   başkanlarının da hazır bulunduğu  “SANCAK HALKI BİZİM HAKİKİ  ları olarak sizler kendi aranızda bir
   bir toplantıya katıldı. “Dostluk Köp- KARDEŞİMİZ OLDUĞUNU  olursanız, beraber olursanız, kardeş
   rüsü” adı verilen bu toplantıda, bir  GÖSTERDİ”       olursanız, o kadar güçlü olursunuz,
   gün önce Belgrad’da imzalanan 12               o kadar güvende olursunuz, o kadar
   anlaşmaya ek olarak 4 anlaşma daha  Sancak Bölgesi’nde yaşayan Boşnak- müreffeh olursunuz” diye konuştu.
   yapıldı.            ların, 15 Temmuz hain darbe girişi-
                  minde ortaya koydukları duruşu asla  “HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
      “ADETA KENDİMİZİ     unutmayacaklarını belirten Cumhur-               Novi Pazar’da, Cumhurbaşkanı Er-
     EVİMİZDE HİSSETTİK”    başkanı Erdoğan, “Türkiye’ye destek  Ülkelerin yöneticileri olarak ken- doğan’dan önce bir konuşma yapan
                  olan Sancak halkı bizim hakiki kar- dilerinin istikrarlı bir Balkanlar’ın  Sırbistan Cumhurbaşkanı Alek-
   İmza töreninden sonra belediye bi- deşimiz olduğunu tüm dünyaya gös- inşası konusunda kararlı olduklarını  sandar Vuçiç, meydandaki tarihi
   nasının önünde hazırlanan platforma  terdi. Sancak halkının Türk halkıyla  sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı  kalabalığa “beni hiçbir zaman böyle
   çıkarak halkı selamlayan iki cumhur- terörle mücadele konusunda daya- Erdoğan, konuşmasını şu cümleler- karşılamayacağınızı biliyorum”
   başkanı, şehir meydanını dolduran  nışma içerisinde olmaya devam ede- le tamamladı: “Sırbistan’ın ve onun  diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
   onbinlerce kişinin büyük ilgisini gör- ceğine inanıyorum” diye konuştu. önemli bir parçası olarak gördüğüm
   dü. Novi Pazar halkı, günler öncesin- Sırp mevkidaşı Vuçiç’e de FETÖ ile  Novi Pazar’ın gelişmesi, kalkınması,  ***
   den şehrin dört bir yanını Türkiye ve  mücadele konusunda gösterdiği tam  zenginleşmesi için hep birlikte yapa-
   Erdoğan sevgisini anlatan pankart- destek için teşekkür eden Erdoğan,  cağımız çok işimiz var. Unutmayın,  Sancak Bölgesi’nin tüm şehirlerin-
   larla doldurmuştu.       “FETÖ denilen bu ihanet çetesini ül- her zaman yanınızdayız. Bir olacağız,  den binlerce Boşnağın doldurduğu
                  kemizden olduğu gibi Balkanlar’dan  iri olacağız, diri olacağız, kardeş ola- Novi Pazar Meydanı, Cumhurbaşka-
   Balkan coğrafyasının her yerinde  da söküp atacağız. Bu hususta Sayın  cağız, hep birlikte inşallah dostluğu- nı Erdoğan’ı karşılamak için günler
   kendilerine gösterilen sıcaklık ve  Vuçiç’e de özellikle güvenimiz, iti- muzu koruyacağız.” öncesinden hazırlık yaptı. Sokaklara
   yakınlığın bahtiyarlığını yaşadıkları- madımız tam. 15 Temmuz gecesi bize           Türkçe ve Boşnakça afişlerle “Hoş-
   nı ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo- ilk destek veren liderlerden biri de            geldiniz” yazıları asıldı, Erdoğan’ın
   ğan, kendilerini Sırbistan’da adeta  Sayın Vuçiç olmuştur” dedi.                 fotoğrafları binaları kapladı.
   evlerindeymiş gibi hissettirdiğini
   söylediği Sırbistan Cumhurbaşkanı  “GEÇMİŞTE YAŞANAN                           ***
   Vuçiç’e ve bu ziyareti için hazırlıkları  ACILAR SON BULSUN
   gerçekleştiren Novi Pazar Belediye  İSTİYORUZ”                        Sancak’taki tarihi buluşmaya Türki-
   Başkanı Nihat Bişevac’a teşekkür                               ye’den de önemli katılım oldu. MHP
   etti.             Belgrad-Saraybosna yolunun,                   Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı
                  Novi Pazar’ı da yakından il-                ve Bayrampaşalı çok sayıda Boşnak
   “SANCAKLI KARDEŞLERİMİZİN   gilendirdiğini ve çok yakında                  Novi Pazar’a gelirken, Bayrampaşa
     SEVİNCİ SEVİNCİMİZ,    fiilen hayata geçeceğine inandı-                Belediye Başkanı Atila Aydıner de
   ÜZÜNTÜSÜ ÜZÜNTÜMÜZDÜR”    ğını kaydeden Erdoğan, bu yolun                 Sancak Bölgesi’ndeydi. Bunun yanı
                  bölge ülkeleri arasında bir barış                sıra İzmir, Bursa, İnegöl ve Adapa-
   “Çok güçlü ve derin ilişkilerimiz olan  ve kardeşlik köprüsü olacağını            zarı’ndan da Boşnakların mitinge ilgi
   Sancak Bölgesi’ndeki kardeşlerimi- belirtti.                            gösterdikleri görüldü.
   zin sevinçleri sevincimiz, üzüntü-
   leri üzüntümüzdür” diyen Erdoğan,  Cumhurbaşkanı Erdoğan,                        ***
   “Sancak’ta, Novi Pazar’da yaşadığı- Balkanlar’da 20-25 yıl önce
   mız şu birliktelik ülkeler ve halklar  yaşanan ve yüz binlerce ma-               Sancak Bölgesi’nde her yıl gele-
   olarak barış, huzur ve refah içinde bir  sum Boşnağın Sırp ve Hır-              neksel olarak düzenlediği sünnet
   geleceğe ne kadar hasret olduğumu- vatlarca öldürüldüğü Bosna                 şenlikleriyle adından söz ettiren
   zu gösteriyor. İnanıyorum ki bizi et- Savaşı’na atıfta bulunarak,              Sancak Dostları Platformu Başkanı
   nik milliyetçilikler ayırmamalı” diye  “Geçmişte yaşanan acılar artık             ve aynı zamanda Salcano Bisikletle-
   ekledi.            son bulsun istiyoruz, bu acıları                ri’nin sahibi Salih Akgül, Novi Pazar
                  artık yaşamayalım istiyoruz. Biz                 Belediyesi’ne 200 bisiklet hediye
   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki- nerede olursa olsun hiçbir topluma                     etti.
   ye’deki Sancak kökenli Boşnak va- yapılan haksızlığı mazur karşılama-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11