Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Kasım 2017
P. 8

8                                     GÜNDEM                          Boşnak Milli Konseyi’nde


                   “Birlik Beraberlik” Mesajları

      umhurbaşkanı Recep Tayyip  Ugljanin, Sırbistan ile yapılan anlaş- Ugljanin’den sonra kürsüye gelen  Türk iş adamlarının Sırbistan’a daha
      Erdoğan’ın Sırbistan ve San- malardan yola çıkarak Sancak Bölge- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo- çok yatırım yapma iradesini büyük
   C cak Bölgesi’ndeki temasları- si’nin de bu yatırımlardan payına dü- ğan, Sancak Bölgesi’nin ve Boşnak- bir memnuniyetle gözlemlediğini ak-
    nın son durağı Novi Pazar’daki Boş- şeni almak istediğini, bu şekilde hem  ların birlik beraberliği yönünde me- tardı.
    nak Milli Konseyi oldu.    Türk yatırımcıların hem de istihdam  sajlara ağırlık verdi. Erdoğan, Sancak
                   edilecek yetişmiş Boşnak gençlerinin  sakinlerini ve Sırbistan’daki Boşnak  “AYRILIKTA ZAFİYET,
      “SANCAK BÖLGESİ’NİN    kazançlı çıkacağını belirtti. azınlığı sadece yakın akraba olarak  BİRLİKTE KUVVET VAR”
     STATÜSÜ BELİRLENMELİ”                    görmediklerini söyledi.
                    “BİRLEŞTİRİCİ DİL HERKESİN                  Sancaklıların esenliği için Sırbistan
    Boşnak Milli Konseyi’ndeki toplantı- YARARINA OLACAK”    Boşnak azınlığın haklarını Avrupa  makamlarıyla birlikte çalışma karar-
    nın açılış konuşmasını BNV Başkanı              ülkeleri arasında en gelişmiş mevzu- lılığını bir kez daha ifade etmek is-
    Dr. Sulejman Ugljanin yaptı. Sancak              atlardan birine sahip olan Sırbistan’ın  tediğini vurgulayan Erdoğan, şunları
    Bölgesi’nin özgürlük mücadelesinin             yasaları ve anayasası çerçevesinde  kaydetti:
    yıllardır önemli isimlerinden olan              arayabileceğini düşündüğünü belir-
    Ugljanin, Konsey’in yapısı ve yetki-           ten Erdoğan, Boşnak Milli Konseyi  “Benim tek ricam, tek isteğim, tek
    leri hakkında bilgiler verdikten sonra            Başkanı Sulejman Ugljanin’in bu ko- arzum var o da şu, Novi Pazar bir ol-
    Sancak Bölgesi’nin statüsü hakkın-              nudaki çabalarını takdir ettiğini ifade  sun, iri olsun, diri olsun, kardeş olsun
    daki taleplerini dile getirdi.                etti.             hep birlikte Novi Pazar olsun çünkü
                                                  ayrılıkta zafiyet var, birlikte kuvvet
    “Avrupa entegrasyonu süreci içeri-              Erdoğan, bu hakların aranması sıra- var. İnşallah bu ayrılıkları bir kenara
    sinde Sırbistan’ın Bosna-Hersek ile              sında yapıcı ve birleştirici bir dil kul- koyacağız, bir ve beraber olacağız ve
    olacak işbirliği ve Sırp-Boşnak diya-             lanmanın herkesin yararına olacağına  Allah’ın izniyle ondan sonra da gü-
    loğu sayesinde Sancak’ın ve Boşnak              işaret ederek, aksi durumda uç çevre- cün, kuvvetin burada olduğunu bula-
    milli meselesinin kalıcı çözümü yo-              lerin ekmeğine yağ sürmüş olunaca- cağız, göreceğiz. Özellikle bu işte işin
    lunda Sırbistan’dan ve AB’nden tam              ğını kaydetti.         önünde olan kardeşlerimden bunu
    anlayış bekleme hakkını kendimizde                              hassaten rica ediyorum ve böylece de
    görüyoruz” ifadelerini kullanan Ugl-             Türk yatırımlarının Sancak’ta artırıl- istiyorum ki Novi Pazar’dan çok daha
    janin, Sancak Bölgesi’nin statüsünün             ması için çalışıldığını ve bunu teşvik  farklı sesler duyalım ve Novi Pazar’ın
    tam olarak belirlenmesi noktasında              ettiklerini kaydeden Erdoğan, ko- geleceği çok daha güçlü olsun.”
    adım atılmasını beklediklerinin altını            nuyla ilgili Belgrad’ta iş forumunda
    çizdi.                            konuştuğunu hatırlattı. Erdoğan,
     Erdoğan, konseye gelişinde çok sayıda Boşnak tarafından karşılandı.  Konsey binasının önünde düzenlenen karşılama töreninde ilahi
    Gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk ve Sancak bayraklarıyla  grubunun seslendirdiği eserlere, Erdoğan ve BNV Başkanı Sulejman
             cumhurbaşkanını selamladılar                   Ugljanin de eşlik etti
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13