Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 10

10                                    KÖŞE YAZISI


                          Büyük Çetnik YALANLARI - 3


                              Kafatası Kulesi
                                  (Çela Kula)

     Nusret Sancaklı
     u konuyu ele almadan önce sizlere, Dobritsa  Türk sancaklarına kaçmasına sebep oldular. Böy- sasvim ostane po polju… Karađorđe je zapovedio
     Çosiç (Dobrica Ćosić) hakkında bilgi vermek  lece Sırplar, Balkanlar’da ve Avrupa’da ilk büyük  da se glave donesu u Sjenicu. I tako, svrši se ovaj
   Bistiyorum. Kendisi, 20. asrın en büyük Sırp  katliam ve etnik temizliğini yapmış oldular. boj. Glave su donijete, no nije bilo dosta kočića
   ideologu, yazar ve düşünürlerinden biri olarak                 da se sve ponabijaju već su onako pomešane u
   kabul edilir. Eski Yugoslavya Federal Cumhuriyet  8 Ocak 1807’de Sırpların Belgrad’ı ele geçirme- paradu, a čislom, ako je jedna manje od 2.500.)
   Başkanlığını da yapmış, aynı zamanda kendisi  siyle, burada yaşayan yaklaşık 20.000 Boşnak ve
   “Büyük Sırbistan” emperyalizminin de fikir baba- diğer Müslümanlar içinden bir kısmı öldürülmüş,  31 Mayıs 1809 tarihinde Sırp isyancılar, Niş şehri-
   sıdır. “Sırpların Babası” diye adlandırılan bu şahıs,  bir kısmı Hıristiyanlaştırılmış, bir kısmı da sürgün  nin kuzeydoğusundaki Çegar dağında iken, Os-
   kendi milleti Sırplar hakkında bakın neler söylemiş:  edilmiştir. Zamanın tarihçilerinden, Sırp Konstantin  manlı ordusu tarafından etrafları sarılır. İsyancılar
   (Laž je Srpski državni interes)      N. Nenadoviç, Belgrad’ta yaşananlar hakkında  teslim olmaya davet edilirler. Ancak isyancıların
   Yalan, Sırp milli çıkarlarından biridir.  şunları yazmıştır: “Müslümanlar (Turçin) nerelerde  lideri bunu şiddetle reddeder ve tarihte Çegar
                        yakalandıysa, boğazları kesildi. Ne yaralılar, ne  Savaşı adı ile anılan bu olayda, Osmanlı asker-
   (Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž.) kadınlar, ne de çocuklar affedildi.”  leri, isyancılara karşı saldırıya geçer. 3.000 kadar
   Tarih boyunca, Sırpları, birçok kere yalanları kur-                 Sırp isyancı, kendilerinden çok daha güçlü olan
   tarmıştır.                 Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu’nun, “Sırbistan Türklü- Osmanlı ordusuna karşı, dağlık araziden dolayı
                        ğü” kitabında; “Tuna nehri suları, katledilen Türk- 1,5 ay boyunca direnirler. Ancak Osmanlı askerleri
   (U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.) lerin cesetlerinden görünmez oldu” diye yazmak- Sırpların öndeki siperlerini ele geçirmeye başlar-
   Bu topraklarda, söylenen her yalan, sonunda  tadır. Yine aynı kitapta; “Nikolay Manastırı’nda  lar. Savaşın kaybedileceğini anlayan ve yakala-
   gerçek kabul ediliyor.           bulunan bir el yazmasında, Sırp isyancılar Belg- nırsa kellesinin gideceğini de çok iyi bilen Sırp ko-
                        rad’ı aldıktan sonra, şehirde 3.000 Türkü vaftiz et- mutan Stevan Sindzeliç, kendisini teslim almaya
   (Laganje je najbolja vrlina Srpskog naroda.) tiler. Hıristiyan olmak istemeyen bütün Türkleri ise  giden Osmanlı askerlerini öldürmek ve kaçmakta
   Yalan söylemek, Sırp halkının en iyi erdemlerinden  öldürdüler (sayfa 219). Sırp isyancılar, 1809 yılında  olan isyancılara zaman tanımak amacıyla, cep-
   biridir.                  Yenipazar’a da saldırmış ve kenti ateşe vermiştir.  haneliği ateşleyerek, orada bulunan çok sayıdaki
                        Ayrıca, Ujitse ve etrafındaki Müslüman köyler de,  isyancı ile birlikte kendisini havaya uçurur.
   (Mi lažemo da bi varali samisebe, da tješimo dru- defalarca Sırp saldırılarına uğramış ve göç etmek
   ge, mi lažemo za oprost, mi lažemo da bi seborili  zorunda bırakılmışlardır. Sırp isyancılar, Loznitsa  Savaşın ardından, Osmanlı ordusunun komutanı
   protiv straha, lažemo da bi skrivali svoj jad.) şehrinde ele geçirdikleri çok sayıda Türkü kılıçtan  Hurşid Paşa, İstanbul’dan gelen emir üzerine, ölen
   Biz kendimiz kandırmak, başkalarını da teselli et- geçirdiler. Karacorce Petroviç bu katliamı, 8 Ekim  Sırp isyancıların kellelerinin toplanmasını emreder.
   mek, günahlarımız affettirmek, korkularımızı yen- 1810 tarihinde, Prens Milan Obrenoviç’e gönderdi- (O tarihlerde isyan etmenin cezası, isyan edenin
   mek, kendi sefaletimizi saklamak için yalan söy- ği mektupta; “6 Ekim’de, öldürdüğümüz Türklerin  kellesi uçurularak verilirdi. Tıpkı Fransa’da giyotin,
   lüyoruz.                  kellelerini kılıçla aldık…” sözleriyle dile getirmiştir.  İngiltere’de celladın bir balta ile suçlunun kafasını
                                             gövdesinden ayrılması gibi ve de tıpkı Vatikan’ın
   (Laganje je oblik našeg patriotizma i potvrda  23 Nisan 1809 günü, bu isyanda en büyük katliam,  cadı diye suçladığı kadınları, benzer şekilde de
   naše inteligencije.)            isyanın lideri Karacorce Petroviç Syenitsa (Sjeni- İngiltere Kralının devlete ihanet edenleri mey-
   Yalan söylemek, bizim vatanseverlik ve istihbarat  ca) şehrini kuşattığında yapılıyor. Şehir kalesine  danlarda halkın gözleri önünde yaktıkları gibi, o
   biçimlerimizden biridir.          sığınan Müslümanlar, şehri terk etmek ve kimseye  zamanın hukuki ceza şekilleri idi. Aynı dönemde
                        dokunulmaması şartı ile teslim olmayı kabul et- devlete isyan edenler kazığa dikiliyordu. Günü-
   (Mi lažemo na maštovit i kreativan način.) mişlerdi. Kapılar açılıp halk dışarı çıkmakta iken,  müzde ceza hukuku o kadar değişmiştir ki bin-
   Biz yalanlarımız hayal ve yaratıcılık üzerine kurgu- kana susamış isyancı Sırp askerleri, yağma için  lerce masum insanın katilini bile asamıyorsunuz.
   larız.                   kaleye girince, kaledekilerin karşı koyması üzeri- Dolayısı ile 300 yıl öncesinin cezalandırma şeklini,
                        ne katliam başlıyor ve çoluk çocuk, kadın erkek,  bugünkü adalet anlayışımız ile değerlendirirsek
   Kaynak: Ninova ödüllü, ”DEOBA” romanı, 3 cilt,  genç yaşlı denmeden herkesi kılıçtan geçiriyorlar.  olayın gerçeğini anlayamaz ve büyük yanılgı içine
   Dobrica Ćosić, 1961.            2.500 sivil Boşnağın boğazlandığı bu vahşeti, di- düşeriz.) Savaş bittikten sonra, patlamada ölmüş
                        ğer bir Sırp tarihçi olan Novskoviç, o sırada orada  olan toplamda 952 isyancının kellesi toplanır. Bu
   Bu söylemler, Dobritsa Çosiç’in kitabında yazılı ol- bulunmuş olan, Antoniye Protiç adlı bir Sırptan  kellelerden isyancıların başındakilere ait olanla-
   masaydı sanırım birçok kişi abarttığımı düşünür- dinleyip, kitabına şöyle yazmıştır. rı, emir üzerine İstanbul’a, Padişah 2. Mahmud’a
   dü. Bu söylemleri hatırlattıktan sonra, konumuz                 gönderilir. Geriye kalan kafatasları ile de, kimse
   olan Çetniklerin 3. büyük yalanına gelelim:  (Antonije Protić, savremenik tih zbivanja ovako je  bir daha isyana kalkışmasın diye bir kule inşa edi-
                        vidio napad na Sjenicu: Sjenički grad osvojen je  lir. Dört yanında 14 sırada, isyancıların kafatasları
   Çela Kula (kafatası kulesi) ile anılan olay, 1809 yı- 23. aprila 1809.god. No, ovdje moram se groziti, a  dizili olan 3 metre yüksekliğindeki bu kulenin inşası
   lında, bugünkü Sırbistan, o günkü Osmanlı Devleti  valja mi istinu kazati. Karađorđe je Turcima učinio  ile amaçlanan, Osmanlı iktidarına karşı gelenleri-
   topraklarında olan Niş şehri yakınlarında mey- na častan način puštati Turke, sa ženama, djecom  nin sonunun ne olacağını bölge halkına göster-
   dana gelmiştir. Bu olayı doğru anlamamız için, 14  i malom. No, ujutru, kad su započeli Turci izlaziti  mek suretiyle, devlet otoritesine karşı gelenlere
   Şubat 1804 yılında Vuk S. Karacorceviç (Karacor- iz grada, Srbi ne čekajući da izvrve iz grada, no  gözdağı vermektir. Zira o dönemin isyancılarının,
   ce Petroviç) liderliğinde başlayan ve 7 Ekim 1819  započnu uskakati preko zida unutra. Karađorđe  günümüzdeki teröristler gibi algılanması gerekir.
   yılına kadar süren, Osmanlı Devleti’ndeki 1. ve 2.  je branio i odbijao, ali nije mogao vojsku zaus-
   Sırp isyanlarını bilmemiz gerekiyor. Bu isyanlarda  taviti. Turci jedva uspeju tri časti izaći iz grada, a  1878 yılına, yani Sırbistan’ın tamamen Osmanlı
   o günkü Sırbistan’ın idaresi altında olduğu Os- proći koji su se zatekli, okrenu na naše pucati i u  egemenliğinden ayrılmasına kadar, açık havada
   manlı Devleti, Semendire Sancağında binlerce  tome se povede strašan po polju sjeničkom boj.  ve korunaksız bir şekilde bırakılmış olan kulenin
   Türkü ve diğer Müslüman halkı katlettiler, malları  Ovdje se nije gledalo ni muško ni žensko, a je li  içerisinde, gerek hava koşullarından ve gerekse
   ve evlerini yağmaladılar ve binlercesi de komşu  koji Turčin sa kadom umak’o to se ne zna. Pešak  de defin için isyancıların akrabaları tarafından
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15