Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 3

3                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI
   BOŞNAKÇA DERSİ     KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLER

    2017-2018 eğitim öğretim yılında Boşnakçanın Türkiye’deki devlet okullarında seçmeli ders olarak
    okutulacak olması, geçtiğimiz ay Boşnaklar arasında en çok konuşulan konuların başında yer aldı.
                    Boşnak Dünyası sizin için bu yorumları derledi…


         “BU MÜTHİŞ BİR KAZANIM AMA…”                     “KİMLERE DANIŞILDI?”

      onuyla ilgili düşüncelerini ve                              SA Vakfı mütevelli heyeti
      çekincelerini ifade eden Bos-                                üyesi, Pendik Bosna Sancak
   Kna Sancak Akademik Kültür                                BDerneği Eski Başkanı Dr. Esat
    ve Tarih Vakfı mütevelli heyeti üye-                             Güngör, Boşnakçanın ders olarak
    si ve İstanbul Ticaret Odası Meclis                             okutulmasını doğru bulmadığını
    Başkanı Şekib Avdagiç şöyle ko-                             söyledi.
    nuştu:
                                                  Güngör, “2003’de TRT’nin ana dil-
    Boşnakça konusunda bize ge-                                deki yayınlarına neden karşı idiy-
    len bir sitem oldu. Vakfımızın belki                             sek bugün de aynı sebeplerle karşı
    doğrudan sorumluluğu değil ama                                çıkıyoruz. Bu karara varılmadan
    buradan aktarmak istiyorum. Boş-                               önce kimlere danışıldı? Biz Boş-
    nak Dünyası Gazetesi’nde “BOŞ-                              nakçayı evlerimizde zaten konu-
    NAKÇA” diye çok güzel bir manşet                               şuyoruz. Türkiye’nin böylesine kritik
    var. Ama şundan endişe ediyorum;                               günlerden geçtiği bir dönemde bu
    bir sene sonra “Boşnakça dersle-                               yapılanları hiç sağlıklı bulmuyorum”
    ri yürürlükten kaldırıldı” yazan bir                           diye konuştu.
    manşet görmemek için...

    Çünkü şu anda gelen rakamlar son derece mütevazı sayıda çocuğun
    Boşnakça dersi talebinde bulunduğu yönünde. Bu müthiş bir kazanım  “OLUMLU BAKIYORUZ AMA KAYGILARIMIZ DA VAR”
    ama bunun altını doldurmazsak, ısrarcı olmazsak, çocuklarımızı, yeğen-
    lerimizi, komşularımızı, akrabalarımızı buna yönlendirmezsek üzülüyorum              nadolu Yakası Bosna Sancak
    ki bundan ciddi bir geri adım olacak ve bundan sonraki olası birtakım               Sosyal Yardımlaşma ve Kül-
    kazanımlarımızı da bu konu önleyecektir. Dolayısıyla bu konuda da he-            Atür Derneği Başkanı Erdoğan
    pimizin proaktif olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar kolay kazanılan           Erden, Boşnakçanın yaşamasının
    konular değil. Hayatta kalması için faaliyet göstermemiz gerekiyor.             Boşnak kültürünün yaşaması için
                                                  olmazsa olmaz unsurlardan biri ol-
                                                  duğuna değindi. Erden, “alınan bu
         “KONUŞMAZSAK KAYBOLACAĞIZ”                             karara elbette olumlu bakıyoruz.
                                                  Dernek olarak da destekliyor, aile-
      oşnakçanın okullarda seçmeli                              leri teşvik etmek için gayret göste-
      ders olmasını değerlendiren                              riyoruz” dedi.
   Bİzmir Bosna Sancak Kültür ve
    Yardımlaşma Derneği Başkanı Ab-                              Ancak Türkiye’nin içinde bulundu-
    dullah Gül, kararın yerinde olduğu-                             ğu durumu göz önüne aldıkların-
    nu ve dernek olarak üzerlerine dü-                              da kaygılarının da var olduğunu
    şen ne varsa yapacaklarını söyledi.                             belirten dernek başkanı, “birilerinin
                                                  Boşnakları kendi çıkarları doğrul-
    Gül, İzmir Bosna Sancak Derne-               tusunda kullanmaları riskine karşı da uyanık olmak durumundayız. Bu
    ği olarak 10 yıldır Boşnakça kursu            noktada kaygılarımız da ne yazık ki söz konusu” diye konuştu.
    verdiklerini, okullardaki Boşnakça
    derslerine de katılımın yoğun olma-
    sı için çaba sarf edeceklerini ifade                  “BİR YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ”
    etti.
                                                    ürkiye Bosna Hersek Kültür Der-
    “Konuşmazsak kaybolacağız” diyen                                nekleri Federasyonu Eski Baş-
    Gül, başından geçen iki ilginç olayı                            Tkanı Cemal Şenel, Boşnakça
    şöyle anlattı:                                       dersi konusunda olumsuz bir yakla-
                                                  şım içine girmelerinin mümkün olma-
    Makedonya’da yaşayan öz halamın                               dığını söyledi.
    torunu ile kızımın ilk kez karşı karşıya
    geldikleri anı unutamıyorum. Birbir-                            Eski TBHKDF Başkanı atılacak adım-
    lerine bu kadar yakın akraba olan                           larda dikkatli olunması gerektiğini
    iki kişi konuşacak bir ortak dile sahip değildi. Kızım Boşnakça bilmiyordu,         belirtti.
    o ise Türkçe bilmiyordu. Birbirlerine öylece baktılar. 2012 yılında genç-
    lerimizi Bosna Hersek’e götürdüğümüzde de aynı durumu yaşadık. Ata             Şenel, Federasyon olarak bir yol ha-
    topraklarındaydılar ama iki kelime konuşamayacak durumdaydılar. Bu             ritası belirleyeceklerini ve buna göre
    yüzden Boşnakça eğitiminin hayati olduğunu düşünüyoruz.                   hareket edeceklerini ifade etti.
   1   2   3   4   5   6   7   8