Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 4

4                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI         “YAYIN BAŞKA, DİL DERSİ BAŞKA”             “BOSNA VE SANCAK İÇİN DERİN ANLAM TAŞIYOR”


                    aramürsel Bosna Hersek Türk-                   raştırmacı Yazar Nusret San-
                    leri Derneği Başkan Yardımcısı                  caklı Boşnakçanın Türkiye’de
                  Kve Türkiye Bosna Hersek Kültür                 Aseçmeli ders olarak okutul-
                  Dernekleri Federasyonu Eski Baş-               masının sonuna kadar arkasında
                  kanı Ahmet Utaş, Boşnakça der-               olduğunu ifade etti.
                  si konusunda olumlu bir yaklaşım
                  içinde olduklarını belirtti.                  Sancaklı, “eğer Türkiye’de okullar-
                                                  da Boşnakça, İngilizce ve diğer dil-
                  Utaş, 2003 yılında TRT’de ana dil-               ler gibi seçmeli ders olarak okutu-
                  de yayın yapılmasıyla bugünkü uy-                lacaksa, bunun Bosna Hersek için
                  gulamanın farklı şeyler olduğunun              hatta hem Kuzey hem de Güney
                  altını çizerek, “dil dersi çok farklı bir            Sancak için daha derin anlamlar
                  şey. Burada devlet kişinin tercihine              taşıdığı ortada. Türkiye, BİH devle-
                  bırakıyor. Dilersen çocuğunu gön-              tini bağımsız bir devlet ve bu dev-
                  derirsin ya da göndermezsin. Ben-                letin topraklarını da tarihi Bosna
                  ce bu iyi oldu. Uygulamanın nasıl             Hersek toprakları olarak, üzerinde
                  olacağını ise bekleyip göreceğiz”              yaşayan insanları da özgün bir mil-
                  diye konuştu.           let olarak, bu milletin konuştuğu dili de özgün bir dil olarak kabul ediyor.
                                   Yani Bosna Hersek; Bosnalılarındır, Bosnalıların dili ne Sırpçadır ne de
    Dernekte gençlere her yıl Boşnakça kursu düzenlediklerini belirten Ah- Hırvatçadır, bu dil Boşnakçadır” dedi.
    met Utaş, “ben kendi çocuğumun okulda Boşnakça görmesini tabii ki
    istiyorum” dedi.
                                         “GEREKİRSE MAHALLE BASKISI”
    “BİRİLERİ ÜZERİMİZDEN ÇIKAR SAĞLAYACAKSA…”
                                      oşnak Dünyası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Agoviç
                                      de Boşnakçanın seçmeli ders olması ile ilgili düşüncelerini aktardı.
               onuyla ilgili görüş bildiren bir diğer isim de
               Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yar- BAgoviç, “Türkiye Boşnakları 14 yıl içerisinde ana dilde yayın için
                                   TRT’ye tepki gösteren bir duruştan, okullarda Boşnakçanın seçmeli ders
             Kdımlaşma Derneği Başkanı Erol Sevim oldu.  olması için çabalayan bir noktaya geldi”
             Boşnakçanın artık evlerde öğrenilmesinin nere-
             deyse imkansızlaştığını söyleyen Sevim, okullar- diye konuştu.
             daki seçmeli dersi desteklediklerini ve bunun için
             önümüzdeki yıl bir çalışma yapacaklarını kaydet- Boşnakçanın ders olmasının bizim başarı-
                                   mız olduğunu, yeterli ilgi görememesi ne-
             ti.
                                   ticesinde kaldırılmasının da bizim ayıbı-
                                   mız olacağını belirten Agoviç, “yapılması
             Erol Sevim, Boşnakça üzerinden, Boşnaklar üze-
             rinden birilerinin çıkar sağlaması konusunda en- gereken şey eğer ki mahalle baskısı ise
    dişelerinin de bulunduğunu belirtti. Sevim, “eğer birileri çıkıp da Boş- bunu yapmalıyız. 10 öğrencinin başvuru-
                                   da bulunduğu her okulda Boşnakça sınıfı
    nakları kullanarak, dilimizi kullanarak işi başka noktalara götürmeye  açılacak. Biz de her okulda en az 10 öğ-
    kalkarsa ben o zaman bu çalışmaya karşı olurum” diye konuştu.
                                   renci bulmak zorundayız” dedi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9