Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Aralık 2016
P. 6

6                                     GÜNDEM               SEN KİME
    “HİZMET” EDİYORSUN?


   Bosna Hersek’te yayın yapan Dnevni Avaz  dedildi.
   gazetesinin özellikle 15 Temmuz darbe girişimi
   sonrası yaptığı Türkiye aleyhtarı yayınlar, Tür- Mektupta, “Türk halkı ve Türkiye’de yaşayan
   kiye’de yaşayan Boşnakların tepkisine neden  Boşnaklar olarak bizler, Bosna Hersek ve San-
   oldu.                  cak halkının sizin görüşlerinizi paylaşmadığın-
                       dan emin olmakla beraber kardeşlik bağları-
   Dnevni Avaz’ın kanlı darbe teşebbüsünden  mızın zedelenmesine izin vermeyeceklerinden
   sonra Türkiye’den kaçan FETÖ’cüleri mağdur  de eminiz” denildi.
   ve Türkiye’yi sulta rejimine doğru hızla ilerle-
   yen bir ülke gibi sunan haberlerine en büyük  “FETÖ’DEN BESLENİYORLAR”
   reaksiyonu Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaş-
   ma Derneği gösterdi. Dernek, gazetenin FETÖ  Dnevni Avaz’a yazılan mektubu kaleme alan
   elebaşı Fetullah Gülen ve teröristlerine ilişkin  Bosna Sancak Derneği Başkan Vekili Hilmi Er-
   yayın politikasının kendilerini şaşkına çevirdiği- dem, Boşnak Dünyası’na önemli açıklamalar-
   ni ifade etti.
                       da bulundu. Erdem, Bosna Hersek’in en büyük
                       medya grubuna ait bir gazetenin böylesine bir
   Boşnakça yayınlanan açık mektupta, “Sizin  yayın politikası izlemesinin kabul edilemeyece-
   yaptığınız hataları eski dönemlerde hainler de  ğini söyledi.
   yapmış ve bu nedenle Boşnak halkı canlarını
   kurtarmak için vatanını terk etmek zorunda  Erdem, “Avaz’ın 15 Temmuz’dan önce de dev-
   kalmıştı. Lakin sizin gibiler burada dahi mut- letimize karşı antipatik söylemleri vardı. Ancak
   luluğumuza ve huzurumuza kastediyor, birlikte  15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu durum
   yaşadığımız ve acı tatlı her şeyi paylaştığımız  ayyuka çıktı” diye konuştu.
   kardeş Türk halkı nezdindeki imajımızı zede-
   liyor. Burada bizleri sadece kendi kardeşleri  Dnevni Avaz’ın Türkiye aleyhtarı haberlerinden
   gibi görmüyor, aynı zamanda Bosna Hersek’in  FETÖ’nün yayın organlarından beslendiğine
   bütünü ve Sancak’ta yaşayan halkımızı da  dikkat çeken Hilmi Erdem, “bir terör örgütü çı-
   kardeş ittihaz ediyorlar. Bu nedenle de Türkiye  kıyor darbeye kalkışıyor, Meclis’i bombalıyor.
   bizim vatanımızdır ve ondan katiyen vazgeç- Asker kılığındaki hainler milletin üzerine ateş
   meyeceğiz” denildi.
                       açıyor. Bu çok zor bir durumdur. Oysa sen tüm
                       bunları görmezden gelerek, hainlerin dilinden
   Açıklamada Dnevni Avaz gazetesinin Tür- yayınlar yapıyorsun. Bunu kabul etmek müm-
   kiye’de darbe girişiminde bulunan, Meclis’i  kün değil” dedi.
   bombalayan, halkın üzerine ateş açan ve
   Türkiye’nin demokratik iradesini cebren ele  Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeş-
   geçirmeye teşebbüs eden FETÖ terör örgütü  lik bağının bu ve benzeri yayınlar nedeniyle
   kaynaklı yalan haberlere tenezzül etmesinin  zedelenmesini asla istemediklerini kaydeden
   üzüntü verici olduğu vurgulandı.
                       Erdem, deklarasyon mektubunun önce Avaz
                       gazetesine, sonrasında ise Bosna’daki diğer
   Gülen’e bağlı grubun benzer bir girişimi bir  medya kuruluşlarına gönderildiğini belirtti.
   gün Bosna Hersek’te de gerçekleştirmesinin  Mektubun Bosna gazetelerinde yayınlandığını,
   şaşırtıcı olmayacağı ifade edilen açıklamada  sosyal medyada binlerce kişi tarafından pay-
   Türkiye’nin çeşitli terör gruplarının saldırılarına  laşıldığını söyleyen Erdem, Avaz’ın bu konuda
   maruz kaldığı bir dönemde FETÖ’ye verilen  hiçbir dönüş yapmadığını sözlerine ekledi.
   desteğin dostluk ilişkilerine yakışmadığı kay-

                            BOSNA, FETÖ’CÜLERİN GÖZDESİ OLDU!

                       Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki  da ülkenin uygun yaşam koşullarına sahip olması,
                       darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçan ör- Türkiye’den kaçan örgüt mensuplarına Bosna Her-
                       güt mensuplarının uğrak yerlerinden biri de Bosna  sek’i cazip kılan etkenlerin başında geliyor.
                       Hersek oldu. Örgütün Türkiye’den kaçan mensup-
                       ları, birçok Avrupa ülkesi gibi, FETÖ’nün uzun yıl- Bosna Hersek’e yerleşip sözde iş yapan örgüt men-
                       lardır yapılandığı Bosna Hersek’e de yerleşmeye  suplarının herkese farklı “Bosna Hersek’e yerleşme”
                       çalışıyor.                 hikayeleri anlattıkları biliniyor. Örgüt mensuplarının
                                             Türklerin çok olduğu şehirlere değil, Türklerin az ol-
                       Sadece başkent Saraybosna’da değil, ülkenin  duğu küçük şehirlere yerleşmesi de dikkat çekiyor.
                       farklı şehirlerinde, farklı sektörlerde firmalar kurup
                       “sözde” iş yapan örgüt mensupları, bu şekilde Bos- Bosna Hersek’teki yönetim boşluğunu iyi bilen
                       na Hersek’te yasal olarak kalma hakkı elde ediyor. FETÖ mensupları, her geçen gün burada daha
                                             fazla kök salıyor. Bugün Saraybosna’daki tarihi
                       Ülkenin karmaşık bürokrasisi, FETÖ’nün uzun  Başçarşı ve civarında FETÖ mensuplarının açtığı
                       yıllar burada yuvalanmış olması ve maddi anlam dükkanları görmek de mümkün.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11