Page 12 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2018
P. 12

www.bosnakdunyasi.com                      MART  12
                                                            2018
                   söylem ile 1804 yılından bu yana ve
                   en son olarak Bosna Savaşı süre-
                   since, Bosna Hersek topraklarında
                   Boşnaklara karşı yapılmış olan tüm
                   katliam, sürgünler, talan ve soygun-
                   lar ile tarihteki 11 soykırımın temelin-
                   de yatan Sırp-Karadağlı çetniklerin
                   söylemi ile aynıdır.
                   Bu sözleri; “1804-1817 Sırp İsyanları
                   başındaki Karacorce”, “1844 yılında,
                   Bosna’nın Sırbistan toprağı yapı-
                   larak, Boşnakların Sırplaştırılması
                   gerektiğini söyleyen, “Naçertanye”
       “Türkiye’de       projesini başlatan Sırbistan baş-
                   bakanı İliya Garaşanin”, “1867 yılı
      9 milyon Sırp       ki o tarihe kadar nüfusun %65’ini
     yaşıyor” safsatası      oluşturan Müslümanları, Sırbistan
                   Prensliği topraklarından Bosna,
      ve PROJELER        Sancak, Kosova, Makedonya ve
                   Türkiye’ye sürenler”, “1878 Berlin
                   Kongresinden sonra, Bosna Hersek
    Dragan Milosavlyeviç; Sırp - Türk
    Dostluk Derneği Başkanı. Derneğin  ve Yenipazar Sancak Bölgesini, Ma-
    bir başka adı da; “İnat”! 5 Nisan  kedonya’yı, Kosova’yı topraklarına
    2009 tarihinde “Press Dergisi” ve  katmak isteyen Sırbistan ve Karadağ
    9 Eylül 2014 tarihinde de “Telegraf  Krallığı”, “1912’de Sancak Bölgesini  Bilindiği gibi Sırbistan’da Sancaklı  RAC) OLAMAZLAR.”
    Gazetesi”ne verdiği demeçlerde  işgal edenler”, “1. Dünya Savaşında  Boşnaklar, mahkemeye başvurup
    aynen şöyle söylüyor: “Da u Turskoj  Sancak Bölgesindeki Boşnak ve  Sırbistan pasaportlarında “milliyeti”  Bu kanuna göre, Sırbistan vatandaş-
    živi devet miliona Srba, a u samom  Arnavutlara büyük katliam yapan- bölümünde yazan kısımdaki “Sırp”  ları olmayan, Sırpça konuşmayan,
    Istanbulu tri miliona.”    lar”, “Yugoslavya Krallığı dönemin- kelimesi yerine “Sırbistan Cumhuri- Kiril alfabesini kullanmayan ve de
                   de, 1924 yılında Karadağ Sancak  yeti Vatandaşı” yazılmasını ve önce- Sırp inancından (Bağımsız Sırp Or-
                   Bölgesindeki Şahoviçi Boşnak
    Türkçesi; “Türkiye’de 9 milyon Sırp             den yazılı olanı da değiştirmek için  todoks Kilisesine üye) olmayanlar,
    yaşıyor ve sadece İstanbul’da 3 mil- Soykırımı’nı yapanlar”, “2. Dünya  başvuruda bulunabilecekleri kararını  doğal olarak Sırbistan’ı anavatan
    yon Sırp var.”        Savaşında Sırp-Karadağlı çetnikler”  çıkartılar. Bakalım bizim çifte vatan- olarak göremeyeceklerine göre,
                   ile “1992-1995 yılları arasında Bosna  daşlardan kaç kişi pasaportlarında  kökenleri bugünkü Sırbistan sınırları
                   Hersek’te Boşnaklara soykırım ya-
    “Ti ljudi su apsolutno svesni svog              yazılı “Srpsko” kelimesini değiştir- içinde olan topraklardan gelmiş olsa
    porekla, sa neverovatnim ponosom  pan, Bosna kasapları, Slobodan Mi- mek için başvuracak? dahi Sırp kabul edilmiyorlar. Tıpkı
    to ističu, smatrajući sebe počastvo- loşeviç, Radovan Karaciç ile Ratko          yukarıda sözünü ettiğimiz Sırbistan
    vanim zbog toga što su im koreni u  Mladiç gibileri söylüyorlardı. Bütün bunlar Sırbistan’da yaşayan,  Cumhuriyetinde yaşayan nüfusun
    Srbiji!.”                          Sırbistan nüfusunun %30’unu teşkil  %30’unu teşkil eden Boşnaklar,
                   Faşist ve ırkçı çetniklerin bu sözleri  eden ve Sırp olmayan, anadilleri  Macarlar, Arnavutlar, Romanlar ve
                   söylemelerini anlayabiliriz ama,
    Mealen Türkçesi: “Bu 9 milyon kişi              olarak Sırpça’yı kabul etmeyip resmi  Yahudilerin, Sırbistan içinde yaşıyor
    kesinlikle kendi Sırp kökenlerinin  Sırp-Türk Dostluk Derneği baş- dil olarak kabul edenler, anadil ola- olmalarına rağmen Sırp olarak kabul
    farkında olup bununla gurur duy- kanının bunu söylemiş olmasını  rak; Boşnakça, Macarca, Arnavutça,  edilmedikleri gibi! Çünkü hepsinin
    dukları gibi her yerde köklerinin  anlamakta güçlük çekiyoruz. Ta- Romanca ve Yahudice konuşan ama,  kendi anadilleri var ve hepsi Orto-
    Sırbistan olması ile övünüyorlar.”  rihsel, sosyolojik kısacası bilimsel  Sırbistan vatandaşı olan, başta San- doks inancından da değiller. Kimi
    Devam ediyor ve diyor ki; “Kendi- hiçbir gerçeğe dayanmayan bu ırkçı  cak Bölgesindeki Boşnakları, Voyvo- Müslüman, kimi Katolik kimi de
    lerine nereli olduklarını sorduğunuz- sözleri, üstelik isminde Türk (Tür- dina Bölgesindeki Macarları rahatsız  Musevi!
    da, eski Sırbistan’dan ve Sırp şehri  kiye) kelimesinin geçtiği bir dostluk  ve huzursuz ettiği yetmiyormuş
    Üsküplü olduklarını söylüyorlar.  derneğinin başındaki kişinin söy- gibi bir de Türkiye’deki milyonlarca  Sırbistan Devletinin bizzat kendisi,
    Bu özel görevlendirilmiş kişiye göre,  lemiş olması çok düşündürücüdür.  Boşnak kökenlileri karşılarına alma  kendi yasaları ile kimlerin Sırp ol-
    Üsküp bir Sırp şehri, Makedonya  Aynı zamanda Türkiye’de, Boşnak  politikalarını nasıl izah etmek gere- duğunu açık, açık söylüyorken, bu
    diye de bir devlet yok, orası Sırbis- kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı  kir? Neyi amaçlıyorlar? Bu soruların  ırkçılara ne oluyor da kendilerini
    tan toprakları, Kosova ve Sancak  semtlerde, yabancı ülke isimleri adı  cevaplarını lütfen düşünelim. Sırbistan Devletinden de etkili ve
    diye bir yer hiç yok. Daha da ileri  altında kurulan derneklerimizi de           yetkili görüp, önüne gelenler için
    giderek, Hırvatistan’da da Hırvatlar  sorgulamamıza vesile oluyor. Bu  Sırp – Türk Dostluk Derneği Başka- ahkam kesip üstelik o insanlara so-
    yaşamıyor, orada yaşayanlar Katolik  derneklerin başkanları da ağızlarına  nı Sırbistan’ın diaspora kanunlarını  rulmadan kimlikleri, soyları hakkın-
    Sırplar ve Bosna Hersek’te de Boş- Boşnak kelimesini almıyorlar! Ne  bilmiyor mu sanıyorsunuz? Bakınız  da konuşup duruyorlar?
    naklar yaşamıyor, Müslüman Sırpla- oradakiler ne de buradakiler. Bu  Sırbistan’daki diaspora kanununun
    rı yaşıyormuş!        dernekler ne amaçla ve kimler tara- 3. Paragraf 1. ve 2. fıkrası özetle ne  Türkiye’de yaşayan ve 1830’lu yıl-
                   fından kurduruldular?     diyor:             lardan beri maruz kaldıkları ırkçı ve
    Barut fıçısı olan Balkanlar’da fitili                            dinsel baskılar, katliamlar ve soy-
    ateşlemek isteyenler, hep böyle  Türkiye’de yaşayan Boşnak köken- “Sırbistan yasalarına göre, Sırp  kırımlar sonucu Sırbistan ve Kara-
    konuşmuşlardır. Bu fitil 1992’de  liler üzerinde bazı projeler uygu- diasporası ve Sırp diaspora üyesi  dağ’ın ele geçirdiği Osmanlı Devleti
    ateşlenmiş ve Srebrenica’da 8.372  landığına inanıyoruz. Türkiye’deki  olanlar şunlardır: “Sırbistan Cumhu- topraklarından canlarını kurtarmak
    Boşnak erkeğinin bir soykırım sonuç  Boşnak kökenlilere karşı, Avrupa’da  riyeti‘nden göç etmiş olan Sırbistan  için Türkiye’ye kaçanlar, kendilerini
    şehit edilmesi, toplamda 320 bin  serbest dolaşım ve yabancı uyruklu  Cumhuriyeti vatandaşları veya yurt  çoğunlukla Boşnak, Arnavut kökenli
    insanın öldürülmesi ve 2,5 milyon  olmak açısından Türkiye’deki özel- dışında yaşayanlar ile Sırp soyundan  olarak tereddütsüz kabul eden Batı
    insanın yer değiştirmesi ile sonuç- likle çocuklarını normal üniversite  gelip, Sırbistan’ı anavatan olarak  Balkanlılar, nerden ve nasıl Sırp olu-
    lanmıştı.           giriş sınavlarından kaçırıp, çok daha  kabul edenlerdir.” “Ancak Sırbis- yorlarmış? Arkeolojik veriler, tarihi
                   kolay olan yabancı uyruklular için  tan’ı anavatan olarak kabul edenlerin  belgeler ve tıbbi genetik çalışmalar;
                   üniversite giriş sınavı ile iyi bir
    Milosavlyeviç’e göre 300-400 yıl               muhakkak Sırpça konuşuyor, Kiril  Sırpların 7. yüzyılda o topraklara
    öncesinden Türkiye’ye göç eden  üniversitede okutmak avantajları  alfabesini yazıyor ve her ikisini ço- dışarıdan geldiklerini, Boşnaklar, Ar-
    Batı Balkanlı kim varsa hepsi Sırp.  ile bazı ticari çıkarlar, oltadaki yem  cuklarına öğretiyor, Sırp kültürünü  navutlar ve Makedonların atalarının
    Neymiş; 1600’lü yıllarda Osmanlı  gibi kullanılıyor. Bu oltalara ge- yaşatıyor olmaları yanında, Sırpların  ise binlerce yıldan beri o topraklarda
    Devleti ve İstanbul bugünkü Ameri- lenler, dedelerinin soylarını inkar  inancı olan Ortodoks inancından da  yaşadıklarını söylüyor.
    ka gibi imiş de, o zamanlar çok fakir  etme pahasına çıkarılan kimlik ve  olmaları şarttır.”
    olan Sırplar ekonomik açıdan zen- pasaportlara sahip olmak için ileride          Karadağ’da 1711, Sırbistan’da 1804
    ginleşmek için 1970’li yıllara kadar  başlarına neler gelebileceğini pek  Karadağ’daki Sırp Kilisesi de aynı  yılından beri yaptıklarına, Dağdan
    Türkiye’ye göç edip durmuşlar. Bu  araştırmadan ve düşünmeden takılıp  şeyi söylüyor: “ORTODOKS OLMA- gelip bağdakileri kovmak denir.
                   duruyorlar.          YANLAR, KARADAĞLI (CRNOGO-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17