Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2018
P. 6

www.bosnakdunyasi.com                      MART   6
                                                            2018


                  İki Boşnak derneğinin kardeşliği, herkese örnek olacak nitelikte…
      ubat ayı içerisinde tüm Boşnak  Bunun için de böylesine ziyaretleri  verdikleri destekten ötürü teşekkür- özel teşekkür etmek istiyorum. Biz
      derneklerine örnek olması  çok anlamlı buluyorum” sözleriyle  ler sunuldu.       Boşnaklar için büyük önemi olan
    Şgereken bir gelişme yaşan-  dile getirdi. Kasım Gül, “Adana’ya              Aliya İzzetbegoviç’in adını Ada-
    dı. İzmir Bosna Sancak Kültür ve  gelenlerin tamamı sanki uzun  “DAHA SIK VE FAZLA    na’nın birçok yerinde gördük ve
    Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları,  zamandır özlemle hasretle bekledi- OLMASI GEREKİYOR”  çok mutlu olduk. Boşnak dernekleri
    Adana’ya gitti. Adana Bosna Kardeş- ğimiz akrabalarımız gibiydi. Hepsi           arasında bunun gibi ziyaretlerin
    lik Yardımlaşma ve Kültür Derne- Boşnakların ortak özelliği olan sıcak,  Kadın kollarına bu özel ziyarette  daha sık ve fazla olması gerektiğini
    ği’ni ziyaret eden İzmirli Boşnaklar,  güler yüzlü, samimi, hoşsohbet ve  eşlik eden İzmir Bosna Sancak  düşünüyorum, bu ziyareti biz kardeş
    dolu dolu iki gün geçirdi.   esprili insanlar, unutulmaz iki gün  Derneği Başkanı Abdullah Gül ise ev  dernek Adana İle başlattık. Adana’da
                   yaşadık temennim daha sık biraya  sahipliğinden ötürü Adanalı Boşnak- bizleri evimizde gibi hissettiren
     “HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ    geliriz” diye konuştu.     lara teşekkür ederken, “Adanalı Boş- dernek başkanımız Kasım Gül’e,
     AKRABALARIMIZ GİBİYDİ”                   nak kardeşlerimizi daha yakından  yönetim kuruluna ve kadın kolla-
                   16-17 Şubat tarihlerinde yapılan  tanımak ve onlarla beraber olmaktan  rına çok teşekkür ediyorum. Bizler
    Adana Bosna Kardeşlik Derneği  gezide Adana’nın tarihi ve kültü- çok memnun oldum. Aramızdaki  de kendilerini İzmir’e bekliyoruz”
    Başkanı Kasım Gül, yöneticiler  rel pek çok yeri ziyaret edildi. Bu  kardeşlik akrabalık bağlarımızın ge- ifadelerini kullandı.
    ve kadın kolları üyeleri İzmir’den  yerler arasında Aliya İzzetbego- lişmesi yönünde önemli ve verimli
    gelen misafirlerini en güzel şekilde  viç’in adının verildiği okul da vardı.  bir ziyaret oldu. Ayrıca Adana‘yı  İki Boşnak derneği arasında yapılan
    ağırladı. Dernek Başkanı Kasım Gül,  Adana Büyükşehir Belediye Başkanı  tanıma ve bilgi sahibi olma fırsatı  görüşmelerde ortak projeler üretil-
    bu ziyaretten duydukları memnuni- Hüseyin Sözlü ve Karaisalı Belediye  bulduk. Adana Büyükşehir Belediye  mesi konusunda çalışmaların ya-
    yeti “kardeşlik ve akrabalık ilişkile- Başkanı Sadettin Aslan da makam- Başkanı Hüseyin Sözlü ve Karaisalı  pılması kararlaştırıldı ve İki dernek
    rimizin kuvvetlenmesi çok önemli.  larında ziyaret edildi ve Boşnaklara  Belediye Başkanı Saadettin Aslan’a  birbirlerine hediyeler verdi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11