Page 9 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2018
P. 9

www.bosnakdunyasi.com                      MART   9
                                                            2018
     “Hiçbir zaman        insanlar var. Köken olarak Boşnağız  büyüdüm, benim dedelerim de orada
                   ama bizler kendimizi Türk olarak
                                   yaşadı. Bu kart da neymiş! Benim
       Diaspora        adlandırmaktan da onur duyuyoruz”  normal bir vatandaş olarak kabul edil-
                                   mem gerekir’ şeklinde olurdu” diyen
                   dedi. Kendilerini Karadağlı ya da di-
       olmadık”        aspora olarak görenlerin olabileceği- Erdem, bu projenin kendisi için pek
                   nin altını çizen Saffet Erdem, “ancak  bir anlam ifade etmediğini belirtti.
      aradağ’ın Arnavut kökenli  bizler kendimizi her zaman Sancaklı
      Dışişleri Bakan Yardımcısı  Boşnaklar olarak görüyoruz ve güzel  “Bugün burada konuşulması gereken
   KSelim Lika’nın salonda bulu-  Türkiye’mizde bunu ifade etmemizin  konu bir kimlik kartıyla sadece Ka-
   nan Boşnaklardan sürekli “diaspora”  önünde hiçbir engel bulunmuyor”  radağ’da değil, tüm Eski Yugoslavya
   olarak söz etmesine tepki gösterenler  ifadelerini kullandı. topraklarında serbestçe dolaşım
   oldu. Bosna Hersek Dostları Vakfı               olmalıydı” diyen Erdem, Türkiye ile
   Başkanı Saffet Erdem, kendisinin bir  Dedesinin 1966 yılında Rozaje’den  dinsel ve kültürel hiçbir bağı olma-
   Sancak göçmeni olduğunun altını  Türkiye’ye göç ederken 30 hektarın  masına rağmen Ukrayna’nın bile bu
   çizdikten sonra “biz Boşnaklar olarak  üzerinde tarım arazisi ve 600 hek- uygulamayı başlattığına dikkat çekti.
   kendimizi bu ülkede hiçbir zaman  tara yakın ormanlık alanı bırakmak  Sırbistan’ın ülkesinden göç edenlere
   diaspora olarak görmedik, böyle  zorunda kaldığını anlatan Erdem,  çifte vatandaşlık hakkı verdiğini
   hissetmedik ve adlandırmadık”  Karadağ devletinin “göçmen kimlik  ve Türkiye’de pek çok insanın bu
   diye konuştu. Kendisi gibi binlerce  kartı” uygulamasını da eleştirdi.  haktan yararlandığını söyleyen Saffet
   Boşnağın Eski Yugoslavya toprak- “Dedem bugün yaşasaydı, ona Kara- Erdem, “gün gelecek siz Karadağ
   larından Türkiye’ye göç ettiklerini  dağ’ın böyle bir kart vereceğini ve bu  olarak, topraklarınızdan göç eden
   vurgulayan Erdem, “ülkemizde  kart sayesinde orada özgürce hareket  herkese vatandaşlık vermek zorunda
   günümüz Sırbistan’ından, Kara- edebileceğini söyleseydik, bize  kalacaksınız” diyerek sözlerini
   dağ’dan, Makedonya’dan göç etmiş  vereceği cevap ‘ben orada doğdum  noktaladı.


                                        “Türkiye,
                                      Karadağlıların

                                        diasporası
                                         olamaz”


                                        smanlı tarihçisi, araştırma-
                                        cı yazar Yıldırım Ağanoğlu,
                                     OTürk ve Boşnak toplumla-
       “Karadağ              “Menfaat         rında diaspora kavramının hayat  ması gerektiğidir. Çünkü Karadağ
                                     bulmasının mümkün olmadığını
                                                    hem bir ülke hem de bir millet adı-
    vatandaşı olmak,          peşinde koşan        söyledi. Boşnakların Türkiye’de  dır. Dolayısıyla Karadağ’da yaşa-
                                     kesinlikle azınlık olmadıklarını,
                                                    yanlara Karadağlı demek yanlış bir
     kişiyi Karadağlı        birtakım çevreler”       aksine ülkenin kurucu unsurları  terminolojidir. Halen Türkiye’de,
                                     arasında yer aldığını belirten Ağa-
                                                    100 yıl önce aynı devlet vatandaşı,
       yapmaz”            osna Sancak Kültür ve Yar- noğlu, “günümüzde kim bilinçli  aynı din mensubu olduğumuz,
                       dımlaşma Derneği Başkanı  ya da bilinçsiz diaspora ifadesini  aynı nüfus cüzdanını taşıdığımız,
                                     kullanıyorsa, biliniz ki ortada
      osna Sancak Derneği Kuru- BMuhammet Sancaktar da,                      aynı Türk bayrağı altında yaşadı-
      cular Kurulu Üyesi ve Dünya  diaspora tabirinin kesinlikle kabul  siyasi amaçlar söz konusudur. Bu  ğımız Boşnakların 1878, 1912, 1923,
   BBoşnaklar Kongresi Genel     edilemeyeceğine vurgu yaptı. “Bizler  Ermeniler için de böyledir, Kara- 1955 ve sonraki yıllarda ana ülke
   Başkan Yardımcısı Refik Akova da,  Türkiye’ye, ana toprağa gelmiş; bura- dağlılar için de, diğer milletler için  Türkiye’ye sürgün edilmeleri, mu-
   bu konuyla ilgili önemli açıklamalar  nın asli unsurları ve gerçek vatan- de…” diye konuştu.  hacir olmak zorunda bırakılmaları
   yaptı. Akova, “bizler bir zamanlar  daşlarıyız” diyen Sancaktar, menfaat            gerçeği vardır” ifadesiyle düşünce-
   Karadağ devletinin vatandaşlarıydık.  peşinde koşan birtakım çevrelerin  Son zamanlarda Karadağ’dan  lerini belirtti.
   Belki tekrar olabiliriz. Bugün haliha- çabalarının boşa çıkacağını söyledi.  Türkiye’ye yapılan ziyaretlerde
   zırda Karadağ’da yaşayan Boşnaklar                 “Karadağ diasporası” teriminin  “Onlarca yıl önce adeta sürüldük-
   da Karadağ vatandaşıdır. Ancak  Sancaktar, Bosna Sancak Der-   kullanılmasını yanlış bulduğu- leri toprakların bugünkü sahip-
   Karadağ vatandaşı olmak bir kişiyi  neği’nin ve temsil ettiği Boşnak  nu belirten Ağanoğlu “Türkiye,  leri tarafından sahiplenilmesi ve
   Karadağlı yapmaz. Aynı şekilde bir  toplumunun ülkesine ve milletine  Karadağlıların diasporası olamaz.  Boşnak yerine Karadağlı ifadesinin
   Karadağ vatandaşının Boşnak olma- bağlılığının tartışma konusu dahi  Çünkü Türkiye’de Sancak’tan  kullanılması düşündürücüdür”
   sını engelleyen bir durum da yoktur.  yapılamayacağını belirterek, “maddi  göç etmiş Boşnaklar yaşıyor.  diyen Ağanoğlu, perde arkasında
   Bizler Karadağ’da yaşıyor, oranın  ve siyasi çıkar hesapları yapanlara  Türkiye’de bir tane bile Karadağ  yapılan siyasi plan ve projelerin
   vatandaşı olsak bile Boşnağız. Bunu  buradan ekmek çıkmaz” dedi. milletinden adam yoktur. Mesele,  neler olduğunun tartışılması gerek-
   herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor”                Karadağlı tabirinin doğru anlaşıl- tiğine dikkat çekti.
   diye konuştu.

   Karadağlı Bakan Lika’nın sözleri-  Bilmekte yarar var             azınlık olarak yaşamaları. Sözcük hem kop-
   ne cevap olarak da konuşan Refik                        ma eylemini hem de kopup azınlık olarak
   Akova, “biz kesinlikle diaspora   DİASPORA NEDİR,               yaşayan kimseleri ifade eder” kelimeleriyle
   değiliz. Bizler 1952 yılında Türkiye                      yapılan diaspora tanımı bu tezi destekliyor.
   ile Eski Yugoslavya arasında yapılan
   anlaşmanın neticesinde ‘serbest   KİME DENİR?
   göçmen’ olarak buraya gelmişiz”                         “Ermeni Diasporası” kavramının kullanılma-
   ifadelerini kullandı. O döneme dair                       sıyla Türkçeye girmiş bulunan bu kelimenin
   varlıklar konusunun hala netliğe                        siyasi olduğuna şüphe yoktur. Bu konuda
   kavuşmadığının altını çizen Akova,  Sözlük anlamı olarak “kopmuş parça” olarak  verilecek en iyi örnek Ermenistan devleti
   buna da kanunlar ölçüsünde bir çö- tanımlanan diaspora kelimesi, günümüzde
   züm bulunacağına inandığını söyledi.  yüklendiği siyasi anlamlarla ön plana çıkı- ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yıllardır
   Akova, Sırbistan’ın çifte vatandaşlık  yor. Nitekim, “çok uzun bir zamandan beri  kurulmak istenen iyi ilişkilerin önündeki en
   ve varlıkların hak sahiplerine iadesi                      büyük engelin, Ermenistan dışında yaşayan
   hususunda attığı adımlar sayesinde  bir kavim, ulus veya inanç mensuplarının  Ermeni diasporası olduğu gerçeğidir.
   Avrupa Birliği yolunu açtığını belirtti. ana yurtlarından koparak başka yerlerde
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14