Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2019
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                      MART  10
                                                            2019
                   Soykırımın teorisyenlerinden, sonra  desteğini, bazı kurumlarını harekete  değil, Müslümanlar idi. Bu nedenle
                   Sırp Cumhuriyeti Başkanı olan Biljana  geçirerek sağlamayı denediği de söy- Miloşeviç “geleneksel giysiler içinde
                   Plavsiç’i de unutmamak lazım.  leniyordu.”           dans eden kızlardan sonra platforma
                    Yukarıdaki isimler politikacı ola- Popoviç'in İslam tanımlamasında  çıkıp kalabalığa çılgınca bir coşkunun
                   rak işin içinde vardı. Bizi daha çok il- mutlaka radikalizm bazen dini, bazen  doruklarına çıkardığında” verilen me-
                   gilendirenler asıl bilim adamı kılığında  laik kelimelerini eklese de... Avrupa  saj, son derece yalındı: İslam, bir daha
                   sahaya inmeyen, amaç için başvurula- için Fransızca yazdığından dolayı on- asla Sırplara boyun eğdiremeycek.
                   cak yolları aklayan ve ortamı hazırla- ların anlaması için radikalizm sözünü  Buna uygun olarak Miloşeviç’in yöne-
                   yan akademisyenler.       kullanıyor. Türkçede basıldığı için  timi altındaki Sırpların saldırganlığı-
                    Çoğu işlerini yapmaya devam  vurgu “radikalllerin” ortadan kaldı- nın başlıca hedefi Müslümanlar oldu.
                   ediyor. Darko Tanaskoviç, Aleksan- rılmasında vicdanen ve hukuken bir  Önce Boşnaklar, daha sonra Kosova
    Soykırıma giden       dar Popoviç, Nada Todorov, Miroljup  problem olmadığı yönünde... Arnavutları.
                   Jevliç, Mile Nedelljkoviç, Vojin Do- Vamık D. Volkan “Körü Körüne  Milosevic’in öğrettikleri ise geç-
       yolda Sırp       biç, Rodoslov Stojanoviç, Dragulin  İnanç - Kriz ve Terör Dönemlerinde  mişte kalmış örselenmeyi yeniden et-
                   Vukotiç, Sergey Trifkoviç sayılabile- Geniş Gruplar ve Liderleri” kitabında  kinleştirmekle kalmamış, pek yakında
    akademisyenlerin       cek olanlar.          psiko-politik olarak “Sırp akademik  (yeniden) kurban edilme korkusunu
                    Uzmanlık alanları “İslamologlar”  çevrelerin (İslamologlar) soykırımı  da yaymıştır. Grup düzeyindeki bu
     utanç verici rolü      diye söylenen bu grup 1980'lerden  nasıl yapılabilir ve kabul edilebilir du- zulme uğrama korkusu-bu, temelde
                   sonra bilimsel eser altında Bosna'da- ruma getirdiklerini “ açıklamaktadır.  bir fantezi de olsa Sırplardaki “biz-lik”
    1 Mart; Bosna Hersek'in Bağım- ki Müslümanları “radikal “ olarak bu- Kitaptan;       duygusunu artırmış ve eski Yugoslav-
   sızlık Günü. 29 Şubat – 1 Mart 1992  günkü “El Kaide” gibi tanımlamış ve  “Slobodan Miloşeviç; 1988 yılında  ya’nın Müslüman halkını kurban et-
   günlerinde Bosna Hersek'te, Bosna  tedbir alınmasının iyi olacağı (ortadan  çevresini, belirli bazı akademik çevre- meye hak kazandıkları yolunda ortak
   Hersek'in Yugoslavya Sosyalist Fede- kaldırılmasının uygun olduğu) gibi  leri, Sırp Ortodoks Kilisesi çalışanları- bir duyguyu cesaretlendirmiştir. Sırp
   ral Cumhuriyeti'nden ayrılıp bağımsız  mesajlar vermiştir. Türkiye'de özel- nı da içine alan örgütlü bir propaganda  propagandası, Bosna Müslümanları-
   bir devlet olması yönünde referandum  likle Darko Tanaskoviç çalışmaları ve  çabasıyla desteklenerek, bir “göster- nın amaçlarını ve liderleri olan Aliya
   düzenlendi ve Bosna Herseklilerin bü- Aleksandar Popoviç’in “Balkanlarda  me ve anlatma” davranışı içine girmiş,  İzetbegoviç’in Bosna’daki İslam etkisi
   yük çoğunluğu Bosna'nın eşit ve özgür  İslam” kitabı buna örnektir. Sırpların seçilmiş örselenmesi olan  konusundaki düşüncelerini abartmış-
   bir ülke olması lehine oy kullandılar. Aleksandre Popoviç (Balkanlarda  1389 Kosova yenilgisini yeniden can- tır (ve çarpıtmıştır):
    Avrupa Birliği'nin üye ülkeleri  İslam, İnsan Yayınları, İstanbul 1995,  landırmayı başarmıştı. “Sarajevo’daki İslami köktendin-
   6 Nisan 1992’de ve ABD ise bir gün  1986 Berlin-Fransızca) Türkçeye çev- Miloşeviç bir Sırp savaş kahrama- cilerin emriyle 17-40 yaş arası sağlıklı
   sonra 7 Nisan 1992'de Bosna Hersek’i  rilen kitabında sayfa 246’da İslam  nının kalıntılarının mezardan çıkarıl- Sırp kadınları ayrılmış ve özel bir mu-
   bağımsız ve egemen bir devlet olarak  radikalizminin yalnızca çeşitli dini  masını ve bu kalıntılarının Sırp köyleri  amaleye tabi tutulmuşlardır. Yaptıkla-
   tanıdı. 22 Mayıs 1992'de Bosna Her- çevrelerde değil, çok belirgin şekilde  arasında dolaştırılmasını emretmişti.  rı yıllarca sürecek marazi plana göre
   sek Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'in  Bosna Hersekli bazı üst seviyeden  Her yerleşim bölgesinde Miloşeviç’in  bu kadınlar, kesinlikle kendilerine ait
   üyesi oldu. Maalesef, aynı günlerde  Müslüman entelektüeller arasında da  vekilleri tarafından politik konuşmalar  olduğunu düşündükleri İslam Cum-
   Bosna Hersek’in nerdeyse tamamı  yükselişini göstermektedir. Bu ente- yapılmış ve 14. yüzyılda yaşayan Prens  huriyeti ülkelerinde bir yeniçeri kuşa-
   kan, gözyaşı ve yıkıntılar içinde kaldı.  lektüeller “İslam’ın evrensel değerle- Lazar sanki yeni öldürülmüş gibi ce- ğını yaratmak üzere Ortodoks İslami
   Boşnaklar üzerinde soykırım uygulan- rine” karşı suçlanması gereken şefkat  naze törenleri düzenlenmiştir. Sonraki  tohumlarla döllenecektir. Başka bir
   dı.               duymakta...           gün Lazar "öldürülmek” ve uyandırıl- deyişle, Sırp kadınlarına karşı dört tür
    Smail Çekiç “Bosna Hersek Cum- Sayfa 247'de Sırp kökenli tanınmış  mak üzere yeniden “diriltilmiş” ve bir  suç işlenmektedir; ailelerinden kopa-
   huriyeti'ne karşı saldırı ve Boşnaklara  Müslüman Meşa Selimoviç’in (1910- “ zaman çökmesi” atmosferi yaratıl- rılıyor, istenmeyen tohumlarla dölle-
   yönelik (entelektüel, ideolojik, politik,  1982) yaşadığı Saraybosna’dan Belg- mıştır. Sırpların geçmişte kalmış olaya  niyor, bir yabancıyı doğuruyorlar ve
   askeri, ekonomik, psikolojik olarak,  rad’a radikal Müslümanların baskısıy- ve kahramana ilişkin ortak fantazi ve  sonra o da onlardan uzaklaştırılıyor.”
   medya ve istihbarat aracılığıyla vb.)  la gittiğini yazmaktadır. Müslümanları  duyguları, güncel toplumsal ve poli- Görünen o ki, dünya halkı henüz
   soykırım planlanmıştır, açık amaçları  hedef göstermekle kalmıyor radikal ve  tik koşulları çevreleyen ortak algılara  zehirleyici eğitim biçimlerini erken-
   vardır, soykırım yetkili politik ve as- baskıcı olarak tanımlıyor.  ve endişelerle kaynaşmış oluyordu.  den tanıyıp ona tepki göstermeyi
   keri makamlar tarafından emredilmiş,  Devamla…. “Bosna Hersek’te baş- Örseleyici askeri yenilginin 600. yıl- öğrenmemiştir. Örneğin Slobodan
   yönetilmiş, organize edilmiş ve takip  ka birçok yerde daha kendisini sergi- dönümünde gerçekleştirilen sonuncu  Miloşeviç, ulusçuluk giysisini giyme-
   edilmiştir, plana uygun olarak siste- leyen İslami radikalizmin varlığının  (ve kalıcı) yeniden gömme ritüelleri  ye başladığında kamuoyuna “Büyük
   matik ve organize bir biçimde gerçek- resmi olarak da kabulünü sağladı. sırasında Miloşeviç “gösterme ve an- Sırbistan’ı” yeniden kurma yönünde
   leştirilmiştir” demektedir. Ben de aynı  Bosna Hersek’teki günümüz İs- latma” işlevini bizzat yerine getirerek,  herhangi plan açıklamamıştı. Bununla
   fikirdeyim.           lami radikalizminin kronolojik öykü- Sırpların birlik ve hedef duygusunu  birlikte, perde gerisinde bazı akade-
    Planı hazırlamak ve şartları -soykı- sü kolayca verilebilir. Birbirini takip  yeniden canlandırmıştı. misyenlerin eski Sırp İmparatorlu-
   rım yapmaya- halka onay verdirecek  eden üç belirgin safha söz konusudur;  Savaşın gerçekleştiği Kosova ala- ğu’nun genişliğini araştırma çabalarını
   duruma getirmek politikacı ve asker- inkar safhası, tehdit ve suçlama saf- nına bir helikopter inip Miloşeviç’i  desteklemekteydi. Bu, Sırpların eski
   lerinin yapabileceği bir iş değil; ancak  hası, hakkında işlem yapma ve ceza- toplanan kalabalığın arasına bıraktı- Yugoslavya’nın diğer bölgelerinde ya-
   akademik çevrelerin işin içinde olması  landırma safhası. 1982 yazının sonuna  ğında “zaman çökmesi” günün olay- yılması için meşrulaştırıcı bir “tarih-
   ile mümkün.           doğru süren birinci safha, yaz sonu ve  ları içinde daha keskin bir simgesel  sel” temel sağlayacaktı.
    Tabii ki akademik çevreler bir şey  sonbaharda başlayan ikinci safha ve  anlam kazanıyordu. Lazar’ın Osman- Vamık Volkan çözüm önermekte-
   ifade etmiyor, kim bunlar?   1983’te başlayan üçüncü safha; lıların elinde ölmesinden sonra, onun  dir:
    Akademisyenlerin çalışmaları da  1983 Nisan’ının başında Saraye- imgesi çevresinde gelişen mitoloji,  Uluslararası topluluk/Bosna San-
   soykırım çok önceden planlandığını  vo’da “İslam Milliyetçiliği eğilimli  ölmüş prensi ile ilişkilendirmişti. La- cak örneğinde özellikle Türkiye seçil-
   göstermektedir.         devrim karşıtı” aktivitelerden bulun- zar, kendini kahramanca feda edişiyle  miş örselenmeyi yeniden etkinleşti-
    1980’ten sonra aktif olarak çalı- maktan 11 kişi hakkında dava açıldı.  cennette krallığı seçmişti. Şimdi, 28  recek kötü politik propagandaya karşı
   şan, Bosna’da yaşananların teorisyeni  Bu kişiler, İslam Milliyetçiliği güden  Haziran 1989’daki simgesel mesaj, Mi- daha uyanık olmalı ve buna uygun ola-
   sayılan akademik Dobrica Çosiç tüm  aktivitelerle sosyal düzeni yıkmak ve  loşeviç’in Lazar’ın ikinci kez gelişini  rak yıkıcı liderlere karşı körü körüne
   olanlardan sonra da hiçbir pişmanlık  İslami bir düzen kurmak istemekle  temsil ettiği yolundaydı. Yeniden diri- bir güvenin oluşmasını ve intikamını
   duymadığı gibi hedeflerine yürümeye  suçlandılar. Yine iddia ediliyordu ki  len Lazar’ın dünya yüzünde vaat ettiği  haklı görme yönünde ortak bir inancın
   devam etti. Psikiatr Radovan Kara- “İslami Deklarasyon” ismini taşıyan  adil krallıkta, Sırpların şimdi yaşadığı  gelişimin (geniş grup gerilemesine ve
   çic’in etrafında rejimin Goebbelsi de- bir platform çevresinde toplanan grup  aşağılanma duygusunu geçmişteki  şiddete ve hatta soykırıma yol açma-
   nilen Prof. Dr. Yovan Zametica, İngiliz  Bosna Hersek’te etkin olarak saf bir  aşağılanmanın tersine çevrilmesini  dan evvel) engelleyecek girişimlerde
   edebiyatı profesörü Nikola Kaljeviç  İslam devleti kurmanın yollarını arı- telafi edecekti. Lazar da İsa gibi katle- bulunmalıdır…
   ve bakanlık yapan Alexa Buha vardı.  yordu. Çok sayıda yabancı ülkenin  dilmişti, fakat onun katilleri Yahudiler
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15