Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2019
P. 3

www.bosnakdunyasi.com                      MART   3
                                                            2019
   İstanbul’dan Sancak
   Bölgesi’ne dev yardım    Yataktan bebek kuvözüne kadar  bir mutluluk vesilesi” diye konuştu.
   yüzlerce sağlık araç gereci muhteşem
   bir kampanya ile toplandı. İstan- “AMACIMIZ BOSNA VE SANCAK’I
   bul’dan 2 tır dolusu sağlık malzeme-  UNUTTURMAMAK”
   si, doğum sırasında anne ve bebek
   ölümlerinin en fazla yaşandığı Sancak  Bosna Sancak Kültür ve Yardım-
   Bölgesi’nin Tutin şehrine doğru yola  laşma Derneği Başkanı Muhammed
   çıktı.              Sancaktar da kampanyaya maddi
    Boşnak nüfusun yoğun olarak  manevi destek veren kadın kolları
   yaşadığı Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’n- ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.
   de sağlık alanında yaşanan sıkıntılara  Sancaktar, “bizim dernek olarak ku-
   bir nebze de olsa çare bulabilmek için  ruluş amacımız ata topraklarımız olan
   harekete geçen Bosna Sancak Kültür  Bosna Hersek ve Sancak Bölgesi’ni
   ve Yardımlaşma Derneği, 1 yıl boyunca  unutmamak ve unutturmamak, bunun
   devam eden bir çalışma ile büyük bir  yanında Türkiyemizde de ihtiyaç
   yardım seferberliği başlattı.  sahibi insanlara ve bölgelere yardımda
                   bulunmaktır. Türkiye’de yüzbinler-
      “HASTANE BERBAT      ce Boşnak ve milyonlarca Bosna ve
       DURUMDAYDI”       Sancak sevdalısı olduğunu çok iyi
                   biliyoruz. Kadın kollarımız Tutin’de bu
    Dernek kadın kollarının 2018’in  sorunu tespit ettikten sonra konu-
   Mart ayında Sancak Bölgesi’ne düzen- yu yönetim kurulunun gündemine
   lediği ziyarette tespit edilen sorunların  getirdiler, biz de derhal çalışmalara
   ardından özverili bir kampanyaya  başladık. Sancak’ın sıkıntılı alanları-
   imza atıldı. Kadın kollarından sorum- na gücümüz yettiğince çare olmaya
   lu dernek başkan yardımcısı Sabiha  çalışıyoruz. Bu kampanya da bunun
   Tüzünoğlu süreci şöyle anlatıyor: en güzel örneği oldu. Bebeklerimizin
    “Bundan tam bir yıl önce kadın  sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmeleri,
   kolları üyelerimizle birlikte ata top- anneleri ve babalarıyla mutlu bir hayat
   raklarımız olan Sancak Bölgesi’ne bir  sürmeleri en büyük dileğimizdir”
   ziyaret gerçekleştirdik. Bu kapsamda,  ifadelerini kullandı.
   Sancak’ın önemli şehirlerinden olan
   Tutin’de devlet hastanesini de ziyaret
   ettik. Hastanedeki doğumhanenin
   ve çocuk bölümünün içler acısı hali
   hepimizi derinden etkiledi. Odalar ve
   üniteler berbat durumdaydı, yataklar
   ve kullanılan malzemeler pas içindey-
   di. Sırbistan ve Karadağ’da yer alan
   Sancak Bölgesi’nin 11 şehri içinde Tu-
   tin’in doğum sırasında anne ve bebek
   ölüm oranlarında ilk sırada yer aldığını
   öğrendik. Boşnak kardeşlerimizin
   doğum yapabilmek için başka şehir-
   lere gitmek zorunda kaldıkları gerçeği
   üzüntümüzü bir kat daha artırdı. Ve
   bu sorunu nasıl çözebiliriz diye derhal
   harekete geçtik.”

    DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE
    MUHTEŞEM BİR ARMAĞAN

    Tüzünoğlu, 1 yıl içerisinde yapılan
   çalışmalar neticesinde kadın kolları
   ve dernekle birlikte 30’un üzerinde
   hayırseverin de katkı sağladığını ve
   piyasa değeri 100 bin euronun üzerin-
   de sağlık araç gereci temin edildiğini
   söyledi. Toplanan malzemelerle Tutin
   Devlet Hastanesi’nin kadın doğum ve
   çocuk bölümünü baştan sona yenile-
   yeceklerini kaydeden Tüzünoğlu, “bu
   kampanyaya destek veren herkese
   gönülden teşekkür ediyoruz. Kızılay’ın
   desteğiyle 2 tıra yüklenen malzemeler
   1 Mart itibariyle yola çıktı. Birkaç gün
   içerisinde Tutin’e ulaşacaklar. San-
   cak’ta yaşayan kadın kardeşlerimize 8
   Mart Dünya Kadınlar Günü’nde böyle  Tutin Devlet Hastanesi'nin kadın doğum ve çocuk bölümü 2018 yılının Mart ayında yapılan ziyarette işte bu haldeydi
   bir armağan sunmak bizim için ayrıca
   1   2   3   4   5   6   7   8