Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2019
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                      MART   4
                                                            2019

                           ZORLA
                           Ettiği hakaretin davasına “seve seve gelmeyince” mahkeme kararını verdi!













                           GETİRİLECEK










    Yorumculuk yaptığı televizyon  bulunduğu çok sayıda Boşnak davayı  ayrıca gerçek şahıslar ve dernekler ve  Duruşma sonrasında, Boşnak der-
   programında 19 Kasım 2017’de Boş- takip etmek için Çağlayan Adliyesi’ne  federasyonlar davaya katılma talebin- nekleri adına mahkeme kapısı önünde
   naklara hakaret eden ve ertesi gün  geldi.           de bulunduğunu belirterek Yargıtay  açıklama yapan avukat Serap Göksu,
   hem Beyaz TV’den hem de yazarlık                kararlarına göre, suçtan doğrudan za- "Boşnak halkını aşağılayıcı ifadeleri
   yaptığı Sabah Gazetesi’nden kovulan  ZORLA GETİRİLMESİNİ    rar görmedikleri gerekçesiyle katılma  ve skandal ifadeleri nedeniyle bugün,
   Rasim Ozan Kütahyalı için açılan     İSTEDİLER       taleplerini reddetti. Bazı müştekilere  açılan davada hepimiz müşteki olarak
   davada ilk duruşma 1 Şubat Cuma                 yazılan talimatların dönüşlerinin bek- bulunduk. Bugünkü duruşmaya
   günü yapıldı.                          lenmesine karar verilerek duruşma 12  kendisi gelmedi, kaçtı. Dolayısıyla
                    Şikayetçi avukatları, sanığın
                   duruşmayı uzatmak için duruşmaya  Nisan 2019 tarihine ertelendi. sanığın ihzaren celbine karar verildi.
     BOŞNAKLAR GELDİ,      katılmadığını belirterek hakkında zor-             Bütün Boşnaklar olarak bunun takip-
      ROK GEL(E)MEDİ      la getirme kararı çıkarılmasını talep  "BÜTÜN BOŞNAKLAR    çisi olacağız. Bu infial uyandırmıştır.
                   ettiler. Şikayetçiler ayrıca duruşmaya  OLARAK BUNUN      Sanığın dosyasını incelediğimizde
    "Halkın bir kesimini sosyal sınıf  katılma talebinde de bulundular. TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"  zaten bunu itiyad haline getirdiğini
   din mezhep cinsiyet, bölge farklılı-                              gördük" dedi.
   ğına dayanarak alenen aşağılama"  Sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın
   suçlamasıyla İstanbul 27. Asliye Ceza  avukatı ise müvekkilinin Almanya’da
   Mahkemesi’ndeki duruşmaya Rasim  gurbetçilerin çağrısı üzerine Ham-
   Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşma- burg’a gittiğini belirterek "Davayı
   ya şikayetçi Bosna Sancak Kültür ve  uzatma gayemiz yoktur. Almanya’ya
   Yardımlaşma Derneği, Türkiye Bosna  gittiğine ilişkin belgeleri mahkemeni-
   Hersek Kültür Dernekleri Federasyo- ze sunduk" dedi.
   nu, Adana Bosna Kardeşlik Derneği,
   Karacabey Bosna Sancak Derneği,  MAHKEME AVUKATIN
   Bosna Sancak Akademik Kültür ve  MAZERETİNİ YETERLİ
   Tarih Vakfı, avukatları ile çok sayıda
   şikayetçi katıldı.            BULMADI
    Bosna Sancak Derneği Başkanı
   Muhammed Sancaktar ve yöneti-   Mahkeme, sanık avukatının
   ciler, Türkiye Bosna Hersek Kültür  müvekkilinin çağrı üzerine Alman-
   Dernekleri Federasyonu Başkanı  ya’ya gittiğini ve bu nedenle duruş-
   Ergün Erkap, Adana Bosna Kardeşlik  mada hazır olamadığını ileri sürerek
   Derneği Başkanı Kasım Gül, Karaca- mazeret bildirmişlerse de duruşma
   bey Bosna Sancak Derneği Başkanı  günün sanığa 3 ay önceden çağrı
   Cengiz Coşkun ve Bosna Sancak Aka- kağıdıyla bildirildiğini, mazeretinin
   demik Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı  yerinde görülmediğinden sanığın zor-
   Prof. Dr. Elmas Orak’ın aralarında  la getirilmesine hükmetti. Mahkeme
             “HOŞGÖRÜ GELENEĞİ BİZE OSMANLI’DAN MİRAS”




              Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi  yolunda olan bir ülke olduğunu aktaran  söyledi.
             Bakir Sadoviç, "Türkiye ve Bosna Her- Sadoviç, "Bosna Hersek, kalkınan ve  Türkiye'nin amacının Bosna Hersek'in
             sek arasındaki ekonomik ilişkilerin ticari  reformlarla halkının refah seviyesini yük- toprak bütünlüğünü muhafaza etmek
             hacmi 20 katına çıkmış durumda. İki ülke  selten bir ülke. Bu yolda tecrübesi çok olan  ve NATO'ya üyeliğini gerçekleştirmek
             arasındaki turistik ziyaret oranı da 3 katına  Türkiye'nin desteğini her zaman yanımız- olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları
             çıkmış durumda. Osmanlı İmparatorluğu  da hissediyoruz. Bu reformlar sayesinde  kaydetti:
             Bosna Hersek'te bir hoşgörü geleneği  son yıllarda Türkiye ve Bosna Hersek ara- "Bosna Hersek'teki yaşama kültürü bü-
             bıraktı. Biz de bunu korumayı başardık."  sındaki ekonomik ilişkilerin ticari hacmi 20  tün dünyaya örnek olabilecek nitelikte. Ne
             dedi.                katına çıkmış durumda. İki ülke arasındaki  yazık ki, radikal ve marjinal düşüncelerin
              Bosna Hersek'in bağımsızlık yıl dönü- turistik ziyaret oranı da 3 katına çıkmış  bu birlikte yaşama kültürünü zehirlemeye
             mü dolayısıyla Bosna Hersek Bursa Fahri  durumda. Osmanlı İmparatorluğu Bosna  ilişkin bir çabalarının olduğuna şahitlik edi-
             Konsolosluğunda düzenlenen resepsiyona  Hersek'te bir hoşgörü geleneği bıraktı. Biz  yoruz. Biz Türkiye olarak genelde Balkan-
             katılan Sadoviç, burada yaptığı konuş- de bunu korumayı başardık." diye konuştu. larda özelde de Bosna Hersek'te her türlü
             mada, ülkenin referandum sonrasında  Resepsiyona katılan TBMM İnsan  etnik, siyasi ve dini çatışmadan uzak bir
             çok zorlu ve acılı bir süreçten geçtiğini  Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı  yaşam hayal ediyoruz. Biliyoruz ki, Bosna
             anımsattı.             Hakan Çavuşoğlu da NATO üyeliğinin  Hersek'teki bir kriz, bir çatışma, küresel bir
              Bosna Hersek'in bugün Avrupa Birliği  Bosna Hersek için çok önemli olduğunu  çatışmayı tetikleme istidadını taşıyor."
   1   2   3   4   5   6   7   8   9