Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2019
P. 6

www.bosnakdunyasi.com                      MART   6
                                                            2019
                               SANCAKGEM NEDEN                                HALA TAŞINAMADI?


                              Yıldırım Mahallesi’nin  girmesiyle faaliyetlerine  bulunduğu ve bu nedenle
                             merkezinde yer alan ve yeni- burada devam edeceğini  konunun çözüme kavuşturu-
                             lenmek üzere bundan yakla- açıklamış ve “SancakGEM  lamadığı söyleniyor.
                             şık 3,5 yıl önce yıkılan Hacı  artık belediyemizle beraber
                             Halide Canayakın Anaokulu  daha emin adımlarla gelece- Cumhurbaşkanı’ndan
                             ve Yıldırım Aile Sağlığı Mer- ğin gençlerini yetiştirecek  SancakGEM’e övgü
                             kezi binası, hizmete gireceği  inşallah” ifadelerini kullan-
                             günü bekliyor. Ancak yeni  mıştı.          2012 yılından bu yana
                             binayla birlikte bazı sorular  Ancak aradan geçen 1,5  çalışmalarıyla Bayrampa-
                             da cevabını arıyor.   yılın sonunda, bina hizmete  şa’nın gurur duyduğu bir
                                         girmeye hazır hale gelmiş ve  sivil toplum kuruluşu olan,
                               Belediye Başkanı   aile sağlığı merkezi ile anao- eğitimden sanata, spordan
                                söz vermişti    kulu taşınmaya başlamışken,  robotik kodlamaya kadar pek
                                         SancakGEM’e taahhüt edilen  çok önemli alanda geleceğe
                              Bayrampaşa Belediyesi  bölüm için hiçbir gelişme  parlak nesiller yetiştiren San-
                             ile SancakGEM Derneği  yaşanmadı. SancakGEM bu  cakGEM, üstlendiği sosyal
                             arasında 13 Temmuz 2017  noktada binaya taşınıp taşı- sorumluluk projeleriyle de
                             tarihinde imzalanan ortak  namayacağı konusunda net  adından sıkça söz ettiriyor.
                             hizmet protokolü çerçevesin- bir bilgiye sahip değil. Cumhurbaşkanı Recep
                             de, yeni anaokulu binasının            Tayyip Erdoğan geçtiğimiz
                             tamamlanmasıyla birlikte   Başka STK’lar mı   aylarda çalışmalarından
                             SancakGEM’in de bu binaya   devreye girdi?   haberdar olduğu Sancak-
                             taşınacağı ve çalışmalarına            GEM Derneği Başkanı Ömer
                             devam edileceği duyurul-  Öte yandan kamuoyunda  Deniz’e başarılar diledi ve
                             muştu. O tarihte basına yan- ortaya atılan bazı iddialar  “neredesiniz, geç kalıyoruz”
                             sıyan haberlerde Belediye  ise oldukça düşündürücü.  sözleriyle vizyon genişletme
                             Başkanı Atila Aydıner’in bu  SancakGEM’e verileceği du- çağrısı yaptı. Derneğin hali-
                             konuyla ilgili demeçleri yer  yurulan yer için ülke çapında  hazırda 2300’den fazla aktif
                             almıştı. Başkan Aydıner, der- faaliyet gösteren bazı sivil  üyesi bulunuyor.
                             neğin yeni binanın hizmete  toplum örgütlerinin talepte
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11