Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2019
P. 8

www.bosnakdunyasi.com                      MART   8
                                                            2019
                      Tamamen Sırpların kontrolünde olan Yu-
                     goslav ordusu ile istihbarat birimleri, Bosna
                     Hersek’te yaşayan Sırpları silahlandırmaya
                     başladı. Bağımsızlık ilanının ardından ülke-
                     nin birçok yerinde Boşnaklara karşı etnik
                     temizlik başlatıldı.
                      Boşnaklar ve ülkenin bütünlüğünü sa-
                     vunan diğer etnik gruplar, bir yandan Sırp
                     güçleri ile diğer yanda Hırvatlarla savaşır-
                     ken, imkansızlıklara rağmen önemli zaferler
                     kazanıyordu.
                      İnsanlıktan nasibini almamış olan Sırp
      Bosna Hersek         ve Hırvat birlikleri, köyleri basıp kadınlara
                     tecavüz ediyor, erkekleri hunharca katledi-
      bağımsızlığının        yor, akıl almaz savaş suçları işliyordu.
                      Binlerce sivilin katledildiği, milyonlar-
     27. yılını kutluyor      ca insanın göç ettiği, ülkenin altyapısının
                     büyük oranda yıkıldığı, etkisi on yıllarca
    Slovenya ve Hırvatistan’ın Yugoslav- sürecek olan savaş 1995 yılının kasımında
   ya’dan ayrılmasının ardından 29 Şubat-1  Dayton Anlaşması ile son buldu.
   Mart 1992 tarihinde yapılan referandumla
   bağımsızlığını kazanan Bosna Hersek, pa- Dayton işleri zorlaştırıyor
   halıya mal olan bağımsızlığının 27. yılını
   kutluyor.               Dayton, her ne kadar silahları susturma-
    Nüfusunun yarısından fazlasını Müslü- yı başarsa da ülkenin gelişimine engel olan  “SANCAK’IN ASIRLIK HAK
   man Boşnakların oluşturduğu ülkede, refe- karmaşık bir siyasi yapıyı da beraberinde
   randumun ardından başlayan 1995 yılının  getirdi.            MÜCADELESİ” RAFLARDA
   sonuna kadar devam eden savaşta yitirilen  3,5 yıl boyunca birbiriyle savaşan Boş-
   canlar, “bağımsızlık” kelimesini Boşnaklar  nak, Sırp ve Hırvatlar, “kurucu halklar”
   için daha da anlamlı kılıyor.    olarak nitelendirilirken, devletin yönetimi             Davut Nuriler’in kaleme
    Barındırdığı doğal kaynaklar ve güzel- de eşit olarak bu üç halkın temsilcisine bıra-       aldığı “Sancak’ın Asırlık Hak
   liklerle büyük bir potansiyele sahip ülke,  kıldı. Devletin en üst mercii olan Başkanlık      Mücadelesi” kitabı geçtiğimiz
   savaşı sonlandıran Dayton Anlaşması’nın  Konseyi, Hırvat, Sırp ve Boşnak üç üyeden         ay Motto yayınlarından çıktı.
   getirdiği karmaşık siyasi yapı nedeniyle  oluşuyor.                         Başbakanlık Basın ve Halkla
   ilerleyişini ve gelişimini çok ağır adımlarla  Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cum-        İlişkiler Müşavirliği ve TİKA
   sürdürmeye çalışıyor.        huriyeti entiteleri ile özel bir statüye sahip          Saraybosna Koordinatörlüğü
    Avrupa Birliği (AB) üyeliğini öncelikli he- Brçko bölgesinden oluşan “yeni” Bosna         görevlerinde bulunan yazar
   def olarak belirleyen Bosna Hersek, yakın  Hersek, her geçen gün bu karmaşık yapının        Nuriler, kitabıyla ilgili Boşnak
   gelecekte “aday ülke” statüsü almayı umut  kurbanı oluyor. Bosna Hersek Federasyo-         Dünyası’na açıklamalar yaptı.
                                                       “Söz uçar yazı kalır,
   ederken, Sırpların kati bir şekilde karşı ol- nunun 10 kantondan oluştuğu göz önüne       yazılmamış olan her şey sanki
   duğu NATO üyeliği sürecinde ise ülke adeta  alındığında, ülkede 13 başbakan, 200’den        olmamış gibi muamele görüyor
   çıkmaz bir sokağa sokulmuş görünüyor. fazla bakan, 5 başkan olduğu gerçeğini bil-          şu dünyada” diyen Nuri-
    Son dönemde ekonomik sıkıntıların yanı  mek dahi durumu özetleyemeye yetiyor.           ler, 1950-1970 arasında eski
   sıra sığınmacı akını, hükümet kurulamama-                              Yugoslavya’dan Türkiye’ye
   sı, beyin göçü, işsizlik ve kalifiye çalışan  AB yolu açık, NATO kapalı               sürülen 250 bin insandan birisi
   eksikliği ile boğuşan Bosna Hersek, Day-                               olduğunu söyledi. O dönemde
   ton’un getirdiği karmaşık siyasi yapının  Bağımsızlığının üzerinde 27 yıl geçtikten         yaşananları insan haklarının en
   kurbanı olmaya devam ediyor.    sonra Bosna Hersek bugün AB ve NATO’ya              derinden ihlal edildiği bir sür-
                                                     gün olarak niteleyen yazar, “bu
                     üye olma hedefinde ilerlemeye çalışıyor.             süreci birebir yaşayan insanlar
    Referandum kararı         2016 yılında AB’ye resmen üyelik başvuru-            yarın öbür gün bu dünyadan
                     su yapan Bosna Hersek, “aday ülke” statü-            göçüp gittiğinde olan biteni
    Yugoslavya’nın parçalanmaya başladığını  sü almak için bekleyişini sürdürüyor.          hatırlayacak ve yazacak insan
   gören Bosna Hersekli Hırvatlar ve Sırplar,  Öte yandan, ülkenin güvenliği için son  da kalmayacak” diye konuştu.
   ülkeyi kendi aralarında pay etmek için hare- derece önemli bir husus olan NATO üye- Nuriler, kitabı Türkiye’de yaşayan Boşnaklar için yazdığını
   kete geçti. 1991 yılının kasım ayında Hersek  liği ise adeta çıkmaz bir sokakta. Rusya ile  özellikle vurgularken, “yeni nesillerimiz o yılları, o acıları yaşa-
   Bosna Hırvat Cumhuriyeti, 1992’nin ocak  yakın ilişkilere sahip Sırplar, Bosna Her- yanları mutlaka dinlesinler. Dinlesinler ve geleceğe dair dersler
   ayında ise Sırp Cumhuriyeti kuruldu. sek’in NATO’ya üye olmasını istemiyor. Üç  çıkarsınlar” dedi.
                                         Yugoslavya’nın dağılmasıyla başlayan 28-29 yıllık dönemde
    Merhum Boşnak lider Aliya İzetbego- milletin temsilcisinden birinin veto etmesi,  yazılan kitap sayısının çok az olduğunu belirten Davut Nuriler,
   viç’in öncülüğünde bir araya gelen Boş- NATO üyeliği yolunu tıkıyor.  Srebrenica dışında Bosna Hersek’in pek çok yerinde soykırımlar
   naklar, bağımsızlık referandumuna giderek,  Vatansever Bosnalılar, silahlı çatışmalar  yaşandığına dikkat çekerek kitabında o yıllara da yer verdiğini
   bağımsız bir Bosna Hersek kurmak için  24 yıl önce bitse de bir yandan milliyet- söyledi.
   harekete geçti. Bosnalı Sırpların o dönem- çi Hırvatlar, diğer yanda ayrılıkçı Sırplar  “1 asır boyunca yaşadığımız 3 büyük soykırımı unuttuğumuz
   deki lideri Radovan Karadziç’in tehditleri- ile masa başında mücadeleye sürdürse de  için Srebrenica’yı yaşadık” diyen Boşnak yazar, günümüzde San-
   ne ve Sırpların boykot kararına rağmen 29  mevcut sistem nedeniyle bu kişilerin kendi  cak’ta ve Bosna’daki Sırp yönetimi altında yaşayan Boşnakların
   Şubat-1 Mart 1992’de yapılan referanduma  ülkelerine dair kritik kararları kendilerinin  insan hakları ihlallerine maruz bırakıldıklarını dile getirdi.
                                         25 Ocak’ta çıkan kitabına gösterilen ilgiden memnun olduğunu
   halkın yüzde 64,31’i katıldı. Sandığa giden- alamaması, ülkenin tam manada bağımsız  söyleyen Davut Nuriler, “ben bu kitabı satmak için değil okumak
   lerin yüzde 99,44’ü bağımsız bir Bosna Her- bir ülke olup olmadığının sorgulanmasına  için yazdım. Kitabı okuyarak bize dönüş yapan okuyucularımızın
   sek için “evet” oyu verdi.     neden oluyor.            ve bu davaya ömrünü adamış fikir adamlarının eleştirilerinden son
    Bosna Hersek, 22 Mayıs 1992’de BM’ye  Tüm zorluklara rağmen, umudunu kay- derece memnunum” diye konuştu.
   üye oldu.              betmemen dileğiyle…           Sancak Bölgesi’nde de kitaptan haberdar olunduğunu ve
                      1 Mart Bağımsızlık Günü’n kutlu olsun  Sancak Milli Meclisi tarafından davet edildiklerini anlatan Nuriler,
    Kanlı savaş başlıyor       Bosna Hersek!            “oraya gidip oradaki kardeşlerimle buluşmak için sabırsızlanıyo-
                                       rum. Kitabimiz kısa sürede Boşnakçaya da çevrilecek” dedi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13