Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 4

4                                    KÖŞE YAZISI                         Ne Zaboravi Tajip Okićija!                               (Tayyip Okiç’i Unutma!)

                        de üstlendi. 1950’den 1969 yılına kadar tam yirmi  rejimi önce işleri ağırdan alır ve cenazenin kabul
                        yıl Ankara’daki fakültede Hadis ve Tefsir dersleri  edilmediği bildirilir. Hızla takip edilen süreçte yet-
                        okuttuğu gibi 1964’ten 1971 yılına kadar da Konya  kililer ikna edilir ve bu kez yeni bir sorunla karşılaşı-
                        Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Tefsir dersleri okuttu.  lır: Tayyip Okiç Hocanın ailesi, Hocanın cenazesini
                        Türkiye’deki İlahiyat fakültelerimizin gelişmesinde  Bosna’ya getirtebilecek imkana sahip değildir.
                        büyük emekleri bulunan Prof. Tayyip Okiç, Türk  Saim Altınbaş isimli talebesi, cenazenin taşınması
                        vatandaşı olmadığı için sözleşmeli olarak çalışı- sorumluluğunu üstlenir ve “Ben götürürüm” diye-
   Doğuyu ve Batıyı kendi dillerinden okuyan, Tür- yordu. 1969 yılında sözleşmesi yenilenmediğinden  rek aracını hazırlar. Buna binaen Hocanın cena-
   kiye’de farklı üniversitelerde uzun yıllar boyunca  Ankara İlahiyat Fakültesi’nden ayrıldı, sadece  zesi, Ankara’dan Saraybosna’ya kadar “station
   dersler veren önemli bir ilahiyat profesörüydü  Konya Yüksek İslâm Enstitüsü‘ndeki derslerine de- wagon” tip bir araçla götürülür. Böylelikle Tayyip
   Tayyip Okiç Hoca. Anadili dışında tam 10 dil bili- vam etti. Fakat iki yıl sonra bu kurumla da sözleş- Okiç Hocanın bedeni, 32 yıl önce ayrıldığı vatan
   yordu. Ankara’da vefat etti. Cenazesi Ankara’dan  mesi yenilenmedi ve bu nedenle birkaç yıl açıkta  topraklarına vefatından sonra kavuşabilmiştir.
   Sarajevo’ya kadar bir otomobil ile taşındı. Vefa- kaldı.              Mezarı Sarajevo’daki Bare Mezarlığındadır.
   tından 40 yıl sonra, Türkiye’de önemli ilim insan-
   larının yetişmesine vesile olan bu önemli Boşnak                   Güzel gelişmeler:
   profesörümüzü hürmet ve dualarla anıyoruz.
                                             -Sarajevo’da 2010 yılında Uluslararası Tayyip
   20. yüzyılın önemli ilim insanlarından Muham-                  Okiç Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma şu
   med Tayyip Okiç, 1 Aralık 1902 tarihinde Tuzla’da-                  anki Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet
   ki Gračanica kasabasında doğdu. Babası Hafız                     Görmez, eski Diyanet Reislerimizden Prof. Dr. Sü-
   Mehmed Tevfik Efendi, eğitiminin 10 yıllık sürecini                 leyman Ateş ve Hocanın öğrencilerinden Prof. Dr.
   İstanbul’da tamamlayan, Kıraat alanında icazetli                   Mehmet Sait Hatipoğlu gibi akademisyenler de
   bir din alimiydi.                                  katılarak tebliğlerini sundular.

   Babasının şeyhülislâm yardımcılığına seçilmesiyle                  -2012-2013 eğitim öğretim yılında İstanbul Pen-
   küçük yaşta Saraybosna’ya geldi. Burada ilko- Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiği için buradan ay- dik’teki bir Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Prof. Dr.
   kulu, rüştiyeyi ve o dönem için modern bir ilahi- rılmak istemiyordu. Bu nedenle gerek Avrupa’dan  Muhammed Tayyip Okiç Hocanın ismi verildi.
   yat koleji olan Okruzna Medresa‘yı bitirdi. Daha  gerekse de Arap ülkelerin üniversitelerinden ken-
   sonra İslâm Hukuku ve İlahiyat alanında eğitimini  disine gelen teklifleri kabul etmedi. Sıkıntı içinde  -2014 yılında Bosna’da “Muhammed Tayyip Okiç
   tamamladı. Ardından, Zagreb Üniversitesi Edebi- yaşamak pahasına da olsa, pek çok Boşnak soy- Gençlik Derneği” kuruldu. Dini eğitim alan öğren-
   yat Fakültesi‘nde Latin Dili ve Edebiyatı kursun- daşımız gibi o da bu memlekette kalmayı, hatta  cilere çeşitli desteklerde bulunuyor.
   dan diploma aldı. Bu süreçte Batı dillerine yöne- bu topraklar içinde ölmeyi tercih ediyordu.
   lik aşinalığını ilerletmeye başladı. Paris’e gitti ve             -Karadağ Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı-
   Sorbon Edebiyat Fakültesi‘nden lisans diploması  Bu topraklarda yaşayan çoğu soydaşımızın ha- mızın destekleri ile Hersek Novi şehrinde fabrika
   aldı. Hemen ardından Tunus’ta ez-Zeytune Üni- beri bile olmadı; anadilinin yanı sıra 10 yabancı  olarak kullanılan, Osmanlı döneminden kalma bir
   versitesi‘nde Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde ihti- dil bilen Boşnak akademisyen Muhammed Tayyip  camiyi restore etti. Tayyip Okiç Hocanın bu şehir-
   sas yaptı.                 Okiç, Türkiye’de senelerce derslere girdiği Anka- de yaşayan bir arkadaşına yazdığı mektubun-
                        ra’da 10 Mart 1977 gecesi hayata gözlerini yumdu.  da, Hersek Novi’de doğan annesinin, bu yapının
   1934-1941 yılları arasında Saraybosna’da öğret- Binlerce öğrencisinin katıldığı cenaze namazı, An- aslına uygun şekilde camiye döndürülmesini va-
   men olarak çalıştı. Ardından bir süre Türkiye’nin  kara Maltepe Camii’nde kılındı.  siyet ettiğini yazmıştır. Halihazırda Türkiye’nin de
   Belgrat Büyükelçiliği’nde çalıştı. İkinci Dünya Sa-                 destekleri ile cami aslına döndürülmüş ve camiye
   vaşı patlak verince Almanlar tarafından gözaltına                  Tayyip Hocanın annesinin ismi verilmiştir.
   alındı. Sekiz ay gözaltında kaldıktan sonra 1945’te
   Türkiye’ye geldi. Beş yıl boyunca İstanbul’daki                 -Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Gör-
   Başbakanlık Arşivi‘nde araştırmalar yaptı.                      mez, Tayyip Okiç Hocanın kaleme aldığı tüm
                                             eserlerinin Diyanet Yayınları arasında bir “Tayyip
                                             Okiç Külliyatı” içerisinde neşredileceğini açıkladı.

                        Hoca, Boşnakça ve diğer Slav dillerinin yanı sıra
                        Latince, Lehçe, Çekçe, Arapça, Türkçe, Fransızca,
                        Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Farsça biliyordu.
                        Hiç evlenmedi. Ardında görkemli bir kitaplık, ev-
                        rakları arasında kalan bir borç listesi (kendisine ve
                        talebelerine yapılan bağışları borç telakki etmiş-
                        ti) ve büyük bir ilim disiplini bıraktı. Çoğu yazma
                        eserlerden oluşan 2236 adet kitabı, İzmir Yüksek
                        İslam Enstitüsü’ne satılarak borçları ödendi.
   1949 yılının sonlarına doğru Ankara’da İlahiyat
   Fakültesi kurulunca bu fakülteye öğretim üyesi  Hoca, cenazesinin Bosna’ya defnedilmesini vasi-
   olarak davet edilip Hadis profesörlüğüne atan- yet ettiğinden öğrencileri önce ciddi bir zorlukla
   dı. Ertesi yıl Hadis derslerine ilaveten Tefsir dersini  karşılaşırlar: Yugoslavya’da hakim durumdaki Tito
   1   2   3   4   5   6   7   8   9