Page 7 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2017
P. 7

7                                    KÖŞE YAZISI
                               Derneklerimiz                             nereye koşuyor?


                        dip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız  mik cezalar verilmiştir. Gerçekte Dünya kamuoyu,
                        yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutu- kimlerin soykırım suçu işlediğini, hangi devletlerin
                        lan soykırım tekrarlanır.” Korkarım ki son Bosna  bu soykırıma destek verdiklerini çok iyi biliyor. Hele
                        Savaşı soykırımları ve özellikle Srebrenica Boşnak  biz Boşnaklar ise çok çok iyi biliyoruz. Gelin görün
                        Soykırımı’nı unutturmak için çok daha büyük yeni  ki biz Türkiye’deki Boşnaklar, bu canilere işledikleri
                        bir soykırım yapacaklardır. Bunun hazırlıklarını  insanlık suçlarını hatırlatmaktan bile aciziz!
                        maalesef görüyoruz. Çetnikler şarkılarında;”Oy
                        Syenitsa nova Srebrenica, oy Novi Pazaru novi  Sosyal medyada konu ile ilgili verilen bir cevap
                        Vukovaru” sözlerini söyleyip duruyor. Yani “Ey Sye- ise çok daha vahim; “Göç etmiş olduğumuz ülke
   Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federas- nitsa yeni Srebrenica, ey Yenipazar yeni Vukovar”.  bayrakları asılmıştır. Bunda anormal ne var? Belli
   yonu (TBHKDF) Genel Kurulu, yeni başkanını seç- Bosna Hersek’in Vişegrad ve diğer Boşnak şehir- ki büyük bir cahillikle karşı karşıyayız. Peki, Kosova
   mek üzere, 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 14.00’de  lerde, Çetnikler düzenli toplanarak savaş yemini  ve Makedonya bayrakları neden yok?! Oralardan
   Çanakkale Biga’da toplandı.        edip duruyorlar. Dayton Antlaşması ısrarla Re- da gelenler var! Özellikle neden Kosova bayrağı
                        publika Srpska tarafından ihlal ediliyor ve bu ih- yok? Hem Sırbistan hem de Karadağ resmi gö-
   (Federasyon isminde “Bosna” var, “Hersek” var  lallere Sırbistan tarafından göz yumuluyor.  revlileri, sadece Türkiye’de değil genelde her ülke-
   ama, “Sancak” yok! NEDEN? İsminizde “Sancak”                     de, Kosova ve Makedonya bayrakları olan yerler-
   yok ama, toplantınızda “Sancak Bayrağı” var!?  Sırbistan ve o tarihlerde aynı devlet bünyesinde  de bulunmak, toplantılara katılmak istemiyorlar.
   İsminizde “Bosna Hersek” var ama, Sırbistan ve  bulunan Karadağ, 26 Şubat 2007’de açıklanan  Yoksa birileri Sırbistan ve Karadağ yetkililerini, ül-
   Karadağ bayraklarını asmışsınız! Ne alaka? Bos- BM Lahey Adalet 4. maddedeki kararında, Boş- kemizde görev yapan diplomatlarını kızdırmaktan
   na Hersek, tarihin hiçbir döneminde Sırbistan  naklara, Srebrenica’da yapılan Soykırımı “önle- mı kaçınıyorlar? Acaba birilerinin ticari işleri, ilişki-
   veya Karadağ’ın toprağı olmamıştır.)    memekten” suçlu bulunmuş iken (4. madde: 1995  leri bozulur diye mi korkuluyor?
                        Temmuzunda Srebrenica’da meydana gelen
   Boşnak asıllı Türk vatandaşlarının dernek fede- soykırım konusunda Sırbistan, BM Soykırım Suçu- Ne demek “Bosna Hersek Dernekleri Federasyo-
   rasyonunun toplantı yaptığı salonda, yüzyıllardır  nun Önlenmesi ve Cezalandırma Sözleşmesi’ne  nu”? Sancak yok mu? Hiç mi Osmanlı Devleti res-
   Boşnakları katletmiş, dinlerini değiştirmeye zorla- göre “soykırımı önleme yükümlülüğünü ihlal et- mi haritalarındaki Bosna Eyaleti haritasına bak-
   mış ve ana vatanlarından sürmüş, göçe zorlamış,  miştir”) ve de her iki devlet adalet önünde henüz  mıyorsunuz? Ne zaman Hersek, Sancak, Sutorina,
   son Bosna Savaşı’nda soykırım yapılmasını en- hesap vermemişken, vermek de istemiyorlarken,  Bosna’dan ayrı idi? Ne zaman Boşnaklar yaşadık-
   gellememiş olan Sırbistan ve Karadağ bayrakla- bizim derneklere ne oluyor da soydaşlarına yıllar- ları bölgelere göre adlandırılmaya başladılar? Bu
   rının sahnede asılı olması binlerce insanımızı de- dır bu kötülükleri yapanların bayraklarını dernek- bölünmüşlük kimin politikalarına hizmet ediyor?
   rinden yaralamıştır. Türk bayrağı asılması yeterli  ler federasyonu toplantısında asıyorlar? En azından insanlar dürüst olmalılar; “Bosna Her-
   ve anlamlı iken, neden hemşeri statüsündeki der-                   sek” veya “Bosna Sancak” adları altında, Bosna
   neklerimiz toplantılarında yabancı ülke bayrakları  Bu olayın daha da acı ve düşündürücü olan ta- ve Boşnaklardan başkalarına hizmet edilir mi? Bu
   asarlar bunu anlamak mümkün değil. Bu dernek- rafı: 1915 Yılında, Çanakkale Boğazı’na dayanmış  açıdan bakıldığında, Bosna, Hersek ve Sancak
   lerimiz yabancı ülkeler ile mevcut olan “dostluk”  7 düvelin donanması ve ordusuna karşı, Sultan’ın  isimlerini kullanmayan dernekleri başka yönden
   veya “işadamları” türünden dernekler değil ki.  çağrısı üzerine, Osmanlı Devleti’ni korumak ve de  eleştirsem de dürüstlüklerine saygı duyuyorum.
   Adı üstünde bu derneklerimiz “kültür” dernekleri!  Avusturya Macaristan Devleti işgali altında olan  (Bu arada, Türkiye’de üye sayısı binlerle ifade edi-
   Hangi kültürün dernekleri? Elbette Boşnak kültü- Bosna’yı, Sırbistan ve Karadağ Krallıkları tarafın- len, İstanbul’un her iki yakasındaki iki Bosna San-
   rünün dernekleridir. Peki, bu kültürü tanımayan,  dan işgal edilmiş olan Sancak’ı, yani kendi öz va- cak Derneğimiz ve diğer derneklerimiz ile Bosna
   yok etmek isteyen, sadece Boşnak kültürünü de- tanlarını da kurtarmak umudu ile Osmanlı Devleti  Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna
   ğil, Boşnakları da yok etmek isteyen, Boşnakların  kurtulur ve güçlenirse, Bosna da Sancak da kur- Hersek Dostları Vakfımızın orada olmamaları çok
   devleti olan Bosna Hersek’i tarihten silmek isteyen  tulur diye umutlanan binlerce Boşnak, Arnavut ve  anlamlıdır. Bunun yanında, Biga’daki toplantıya
   kim?                    diğerleri, Biga’nın bulunduğu Çanakkale’ye koşa- katılıp, bayrak olayından sonra üzüntülerini bildi-
                        rak gelmişler, “Djurumlije”, gönüllüler olarak sa- ren dernek başkanı ve yöneticilerin üzüntülerine
   Bu sorunun cevabını bize tarih veriyor: 1711 yılın- vaşmışlardır. Kayıtlara geçmiş en az 15.700 ŞEHİT  de şahit olduk.)
   dan Bosna Savaşı’na kadar 10 Boşnak soykırımı  düşmüş, binlercesi yaralanmıştır. Birçok gazi geri
   yapan Sırp ve Karadağlılardır. İlk Boşnak soykırımı  dönmemiş, Kurtuluş Savaşı’na da katılmışlardır. Biz Türkiye’deki 8 milyon kadar Boşnak asıllı Türk
   1711’de Karadağ’daki Ortodoks katliamı olan “İst-                  vatandaşları, Bosna savaş kurbanları için, Şe-
   raga Poturica”dır. Sonra 1804-1817 Sırp isyanları,  O günlerde yani 1915 yılında, birileri çıkıp da Boş- hitlerimiz için, İnsanlık için Adalet arıyor muyuz?
   1830-1867 Sırbistan, 1876¬-1878 Sırbistan-Kara- nak Gönüllülerine; “102 yıl sonra Çanakkale’de,  Adalet sağlanmadan eski Yugoslavya toprakla-
   dağ. 1878-1883, 1888, 1891-1892, 1899, 1900-1901  vatanınız Sancak’ı 1913’te işgal etmiş ve yüzlerce  rında Barış sağlanabilir mi? Başta derneklerimiz
   ve 1908-1913 yıllarında katliamlar ve Türkiye’ye  sivil, silahsız siz Boşnakları katletmiş olan Sırbistan  olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, Bosna
   zorunlu göçler, 1912-1913 Sırbistan ve Karadağ,  ve Karadağ Krallığı’nın devamı olan, 2017 yılındaki  Hersek’te adaletin sağlanması, suçluların hak et-
   1918-1940 Yugoslavya Krallığı ile Karadağ’daki  devletlerinin bayrakları altında sizin torunlarınız  tikleri cezalara çarpıtılması için ne yapıyoruz?
   Şahoviçi Boşnak Soykırımları yapılmıştır. 2. Dün- toplantı yapacaklar” denseydi, Sancak Gönüllü-
   ya Savaşı’nda öldürülen 106.000 Boşnağın içinde  leri ne derlerdi, hiç düşündünüz mü? Bence Şehit- Bizler, Sırbistan ve Karadağ’daki barışsever insan-
   çok büyük bir bölümünü Sırp ve Karadağlı Çetnik- lerin kemikleri sızlamıştır…    lar ile mutlaka elbette dost olmalıyız. Sivil Toplum
   ler katletti. Ve en son Bosna Savaşı’nda 200.000                   Kuruluşlarımız aracı ile insanlık suçu işlemiş olan,
   civarında Boşnak, Türkiye’deki biz Boşnak asıllı  Bilge Kral’ın bir sözünü daha hatırlayalım: “Hiç  insanlık suçları işleyenleri koruyan ve hala bir kıs-
   olan Türk vatandaşlarının da, Dünya’nın da göz- kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece ada- mı iktidarda bulunan her iki ülkedeki yöneticilere
   leri önünde şehit edildi. Bosna Hersek’te 1992- leti aramalıdır.” Hangi soykırımın hesabı sorulup  karşı ve de hala yeni soykırımlar planlayanlara
   1995 yılları arasında Boşnak kardeşlerimizi yine  adalet sağlandı ki? Tarihte hangisi bir mahkeme- karşı dik durur, gereği gibi tavır alır ve 8 milyon in-
   Sırp Çetnikler, Karadağlı Gönüllü Milisler ve Hırvat  de yargılandı? Geçmişteki katliamların hesabını  sanımızın maddi ve manevi gücünü, insanlık suçu
   Ustaşalar katletmedi mi? 37.000 Boşnak çocuğu  vermeyenler, bundan cesaret alarak bir sonraki  işleyenlere hatırlatırsak, her iki ülkedeki barışsever
   öldürülmedi mi? 50.000 kadına tecavüz edilmedi  soykırımı, tarihteki örneklerinde gördüğümüz gibi  insanlara da büyük bir iyilik yapmış oluruz. Bizlerin
   mi? 2 milyon insan yerlerinden edilmedi mi? ilk fırsatta yapmıştır. Srebrenica, soykırımların son  yapması gereken, o ülkelerin bayraklarını toplan-
                        örneği olup, tüm Dünya’nın gözleri önünde ya- tılarımızda asarak, soykırımı unuttuğumuz intiba-
   Çok acı olan nedir biliyor musunuz? Her yapılan  pıldığından, çaresiz kalan Batı Dünyası, katliamı  sını vermek değil, soykırımı asla unutmadığımızı,
   soykırım, bir önceki soykırımı unutturdu! Onun  mahkemeye getirmiş ve soykırımı kabul etmiştir.  unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ha-
   için Rahmetli Alija İzetbegoviç şu sözü söylemiştir.  Ancak soykırım yapıldı dendi failler yok! Göz bo- tırlatacak şekilde hareket etmemizdir.
   “Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affe- yamak için birkaç cani suçlu olarak seçilmiş ve ko-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12