Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2018
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                      MAYIS  4
                                                            2018

                   versite öğrencilerinin onurlu ve di-
                   rayetli bir dayanışmasının eseri olan
                   ve uğrunda bir kısmının hayatlarını
                   dahi feda edecek oldukları, hemen
                   hepsinin hapislerde süründürül-
                   dükleri, işkence gördükleri, “Mladi
                   Muslimani = Genç Müslümanlar”
                   teşkilatının üyesi anne ve babanın
                   üç çocuğundan biri, ortancasıdır
                   Şekib.

                   Kendisini geliştirmiş ve ispatla-
                   mış bir yüksek makina mühendisi
                   olan, çalışmaları ve dürüstlüğü ile
                   mesleğinde öne çıkmış ve kendile-
        Tanıdığım       rinden olup daha iyi yetişmiş birini
                   bulamadıkları, ona muhtaç oldukları
      Şekib Avdagiç       için istemedikleri halde kurumunun
                   en üst mevkilerinde görevlendirilen,
       Başarı Dolu Bir     ancak bu mevkilerde dahi baskı ve  Şekib Bey böyle bir ailenin evladı  Bu özgün, çalışkan ve dürüst kişiliği
                   takip altında tutulan bir babanın,  olmanın verdiği mesuliyet ve aldığı  nedeniyle dönemin yönetsel iradesi
      Hayatın Öyküsü      Eşref Avdagiç’in oğludur.   aile terbiyesi ile doğrudan ve ulvi  tarafından 2010 Avrupa Kültür Baş-
                                   değerlerden bir an bile sapmadan  kenti organizasyonunun yürütme
    Bu yazıyı hazırlamam istendiğinde  Aynı şekilde başarılı öğrenimin  gençliğini yaşamış, adım adım sür- kurulu başkanlığına getirilmiş ve bu
    gözümde lise yıllarım canlandı.  önüne “Seni eğitmesini, istediğimiz  dürdüğü öğretim hayatını İstanbul  görevini başarıyla ve alnının akıyla
    Edebiyat öğretmenimiz, “kompo- -olman gereken- hale getirmesini  Teknik Üniversitesinden makina  tamamlamıştır.
    zisyon” dersinde bizden konusu  biliriz” tehdidi ile set çekilen, tıp  mühendisliği diploması ve İstanbul
    “Yere kuvvetle basıldığında veya bir  okuma hakkı elinden alınan, hukuk  Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden  Dört dönem İstanbul Ticaret Odası
    rüzgar estiğinde çok miktarda toz  okumaya mecbur edilmiş, çalışkan- “İşletmecilik İhtisas” programında  (İTO) meclis üyeliği, bir dönem İTO
    ve yaprak havalanır, ancak ortam  lık ve dirayetiyle burada da kendi- diplomasını alarak tamamlamıştır.  başkan yardımcılığı ve son dönem-
    durulduğunda hepsi tekrar yere  sini kanıtlamış olmasından dolayı             de İTO meclis başkanlığı yapmıştır.
    düşer” sözü olan bir yazı hazırlama- istenmediği ve engellendiği halde  Babanın erken yaşta ortaya çıkan ra- Israrlı ve dirayetli çalışmaları kendi-
    mızı istemişti.        kilit noktalarda görevlendirilmiş bir  hatsızlığı ve vefatı, babanın kurduğu  sini zirveye taşımış ve bu dönemde
                   annenin, Şahoviç ailesinin büyük  şirketin sorumluluğunun erken yaş- (2018) İTO yönetim kurulu başkanlı-
    Seneler sonra bu konuyu tekrar  kızı Suada Avdagiç’in oğludur. ta sırtlanılmasına neden olmuştur.  ğına seçilmiştir.
    işleyeceğim aklıma gelmemişti o               Aynı aile terbiyesini ve öğrenimi
    zaman. Günü bu günmüş.    Yönetim, zorlu bir görev için (o işi  almış, Yıldız Teknik Üniversite- Üyesi olduğu STK’ları sayabilmek
                   becerebilecek başka biri buluna- si’nden mezun makina mühendisi  için uzunca bir liste hazırlamak
    Anlatacağım, öyle bir başarı öyküsü- madığı için) Eşref Bey’i yurtdışına  sevgili kardeşi Halid Avdagiç'le güç  gerekir. Bunlar içerisinden ikisin-
    dür ki kahramanı çalışkanlık, gayret,  (Almanya) gönderir. Geri dönmesini  birliği yaparak baba yadigarı şirketin  den ayrı olarak söz etmek isterim ki
    dürüstlük, doğruluk ve iman timsali  garantiye almak üzere yalnız gön- geliştirilmesini, Türkiye’nin ticaret  bunlar onun Bosna'yla olan köken
    güzel bir şahsiyettir. Aramızdan  derilir ve ailesine pasaport veril- ve sanayi hayatına kabul ettirilmesi- ve gönül bağının işaretidir ve bizi de
    biri, İstanbul Ticaret Odası’nın yeni  mez. Görev tamamlandıktan sonra  ni sağlamışlardır.  bu yönüyle ayrıca ilgilendirmekte-
    seçilen başkanı, gururumuz sevgili  baba geri dönmemeye karar verir.           dir. Bunlar Bosna Sancak Akademik
    Şekib Avdagiç’tir.      İkna edilmesi için aileye baskılar  Hayata atıldığı andan itibaren dün- Kültür ve Tarih Vakfı ile Uluslarara-
                   uygulanır ancak mümkün olmaz. Bu  yevi mücadelesinin yanı sıra ebe- sı Sarajevo Üniversitesi Mütevelli
    Bir biyografi yazmak çok önemli  kez ailenin ona eşlik etmemesi için  veynlerinden aldığı mirası sürdüre- üyeliğidir.
    ancak bir o kadar da zordur. Ama- tedbirler alınır. Bu da yoğun hukuk  rek topluma hizmet etmek, topluma
    cımız bir özgeçmiş sunmak değil,  mücadelesi ile aşılır ve pasaportlar  yararlı olmak, doğruların yaşaması  Sözün özü odur ki bir şeye inanarak,
    bir yaşam içindeki ulvi anlamı açığa  alınır. Aile, bir geçmişin, kazanımın,  ve haklının kuvvetli olması için de  dürüst ve kararlı çalışmanın mutlaka
    çıkarmaktır.         deneyimin, olanakların ve sosyal  uğraş vermiştir. Bu nedenle pek çok  bir karşılığı vardır ki bu yükselişin
                   çevrenin üzerini bir kalemle çizerek,  sivil toplum kuruluşunda görev al- önünde durulamaz ve her daim
    Öykü Sosyalist Federal Yugoslavya  anne ise mesleğinden (hukukun ya- mış ve bunlardan bazılarında kurucu  kalıcıdır.
    Cumhuriyeti’nde, baskıcı ve bir  şanılan ülkenin dilini çok iyi bilmeyi  üye olmuş veya yönetimlerinde
    ulusu, Boşnakları yok sayan daha  gerektirmesi nedeniyle) vazgeçerek  bulunmuştur. Bu uğraşıları sırasında  Bunun en canlı örneği olan, onu
    doğrusu yok etmeyi amaçlayan  “sıfır”dan başlamak üzere Alman- temel hareket noktası bu kurumların  yakından tanımış olmak ve ailesinin
    bir yönetimin hüküm sürdüğü bir  ya’ya gider. Burada geçinebilecek  belirlenen amaçları doğrultusunda  bir mensubu olmaktan onur duydu-
    dönemde başlamaktadır. Onları  iş ve yaşam koşullarına ulaşılsa  ilerlemesi ve başarı elde etmesi  ğum değerli hemşerimiz, kardeşimiz
    (Boşnakları), aşağılayıcı anlamda  da çocuklarını özgürce Müslüman  olmuştur. Bu nedenle çoğu zaman  Şekib Avdagiç'i başarılarından ötürü
    kullandıkları “Turçin = Türk” keli- yetiştirebilmek ve “hicret” ruhuyla  şirketlerini kardeşinin maharetli  gönülden kutluyor, kendisiyle gurur
    mesiyle tanımlayan ve “Müslüman”  yaşamak için aile “onlar için Anava- ellerine teslim etmiş, kendisini  duyduğumuzu ifade etmek istiyo-
    olmalarından dolayı huzursuz eden  tan olan” Türkiye'ye göç eder.  kurumun idealine vakfetmiştir. Po- rum. Allah yolunu açık, niyetini
    ve her türlü sosyal ve iş ortamın-              zisyonunu asla kişisel veya şirketsel  mübarek işlerinde muvaffak eylesin.
    da yıldırıcı engeller ve baskılar  Çekirdek ailenin İstanbul'a yerleş- amaçları için kullanmamıştır.
    uygulayan bir zihniyetin yönetim  tikten sonra da mücadelesi sürer.            Yazımı Namık Kemal'in bir şiirinden
    döneminde.          Sabrın ve kararlığın eseri meyvesini  1992 yılında yaşanan Bosna işgali,  aldığım şu sözle bitiriyorum:
                   verecek ve olumlu yaşam ve geçim  saldırısı ve soykırımı sırasında
    Bu baskı rejiminde benliklerini, kim- şartları oluşacaktır. Eşref Bey’in  bölgeyle temaslarını en yüksek se- “Yüksel ki yerin bu yer değildir,
    liklerini, etnisitelerini ve dinlerini  kurduğu firma konusunda öncü  viyede tutmuş ve her türlü yardımın  Dünyaya gelmek hüner değildir!”
    yaşamak, yaşatmak isteyen; henüz  kuruluşlardan biri olacaktır. Çocuk- ve desteğin sağlanmasında yardımcı
    yaşamlarının baharında lise ve üni- larsa okullaşacaklar.  olmuştur.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9