Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mayıs 2019
P. 10

MAYIS  10
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019
                                       “İvana Sert’e verilen                                  bu ödül kabul edilemez”                             İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaş- ma gereği duymadınız mı?
                            ma Derneği Başkanı Abdullah Gül, yaşanan ge- ‘Çetnik’ selamı veren kişiye, bu ödülü
                            lişmeler üzerine bir basın açıklaması yaparak  verirken vicdanlarınız hiç sızlamadı mı?
                            durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Balkan kökenli başarılı başka modacı yok
                             Gül, adında Rumeli ve Balkan kelimeleri  muydu da 'çetnik' selamı veren İvana Sert'e
                            geçen bir kuruluşun İvana Sert’i onore etmesi- 'en iyi modacı' ödülü veriyorsunuz?
                            ni kabul edilemez bulduklarını söyledi. Best of  Sırp ‘çetnik’ selamı veren herkesin eline
                            Rumeli 2018’de tarihi bir hata yapıldığını belir- Boşnak ve Müslüman kanı bulaşmış ya da Boş-
                            ten Gül, Sert’in 2012 yılında Türkiye’de çetnik  nak ve Müslümanların katledilmesini onayla-
                            selamıyla verdiği pozun Boşnak toplumunda  dığı anlamı çıkmaz mı?
                            büyük tepki çektiğine dikkat çekti. Gül, “böyle  Bosna savaşında katliamlara karışan Sırp
                            bir kişiye Rumeli Balkan Dernekler Federasyo- milliyetçilerin, bazı Boşnak Müslümanların
                            nu nasıl olur da en iyi modacı ödülünü verir”  serçe ve yüzük parmaklarını keserek ömürleri
                            ifadelerini kullandı.         boyunca ‘çetnik' selamı vermeye mahkum
                             Gül açıklamasını şöyle sürdürdü:  ettikleri de biliniyor.
                             “Verdiği 'çetnik' selamından ötürü bu güne  Rumeli Balkan Dernekler Federasyonu'na
                            kadar Boşnak toplumundan özür de dilemeyen  düşen görev, yaptıkları yanlıştan bir an önce
                            İvana Sert'e bu ödülü hangi mantık çerçeve- geriye dönmeleridir. Verdikleri bu ödülü
                            sinde verdiniz?            derhal geri almaları biz Boşnakları memnun
                             ‘Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’  edecektir.”
                            olarak, ödülü İvana Sert'e verirken hiç araştır-

                   Kendisini görüntüleyen gazetecileri  Boşnakları zamanında ayağa kaldırmış
                   gayet keyifli bir şekilde, 3 parmağını  bu isim listede “olmazsa olmaz” isim-
                   (baş, işaret ve orta) havaya kaldırarak  lerden biri midir?
                   selamlamıştı.           Neden? Neden? Neden?
                    Bu hareket Sırp kökenli biri tara- Ben bir Boşnak olarak, ‘çetnik sela-
                   fından yapıldığı ve Boşnaklar için acı  mı’ veren bu kadını aday gösterip ödül
                   dolu günleri hatırlattığı için büyük tep- verdikleri için Rumeli Balkan Dernek-
                   ki çekti. Bunun adı bizim hayatımızda  ler Federasyonu başkanı ve yönetimi-
                   tek kelimeyle “çetnik” selamıydı. Sivil  ni kınıyorum. İvana Sert’e verilen “En
                   toplum örgütleri o zamanlarda ayağa  İyi Modacı” ödülü derhal geri alınmalı.
                   kalktı, İvana Sert’ten bir açıklama ve  Onun verdiği selam, artık eline Müs-
                   özür beklediler. O ise bu pozunu çok  lüman ve Boşnak kanı bulaşanlarla öz-
                   keyifli bir anına bağladı ve özür dile- deşleşmiştir. Bu selam faşist Sırp zih-
                   meye gerek görmedi.       niyetinin sembollerinden biri olarak
     Bu kadın nasıl        Aradan 5 yıl geçti, İvana Sert ka- karşımızdadır. Fenerbahçeli Kezman
                   tıldığı bir televizyon programında bu  dünyanın her yerinde gol sevinçlerin-
    “Best of Rumeli”       olayın hatırlatılması üzerine üstü ör- de bunu yaparken, Türkiye’de cesaret
                   tülü ifadelerle kimseyi üzmek isteme- edememişti. Çünkü gelecek tepkiler-
        oldu?        diğinden bahsetti. Yine ortada bir özür  den korkmuştu. Biz ise şimdi ondan
                   yoktu, gerek görülmemişti.   bir adım öne çıkma cürretini gösteren
    Rumeli Balkan Dernekler Federas- Şimdi…           İvana Sert’i ödüllendiriyoruz.
   yonunca düzenlenen “Best Of Rumeli  Türkiye’de yaşayan milyonlarca  Bu ödülün verilmesindeki amaç ne-
   2018” ödülleri sahiplerini buldu. Farklı  Rumeli Balkan göçmeninin bir araya  dir? Hiç mi araştırmadınız? Koskoca
   kategorilerde 15 isim “best of” seçilir- gelebildiği ender etkinliklerden birine  Rumeli Balkan camiasında “modacı”
   ken onur ödülüne de Kenan Şahinler  dönelim. Geçtiğimiz yıl Tek Rumeli  adayı mı kalmadı? Ya da şöyle sora-
   ve İlber Ortaylı layık görüldü. TV’nin organize ettiği ve bu yıl da Ru- lım; İvana Sert bu ödül töreninin daha
    Buraya kadar her şeyin olağan ve  meli Balkan Dernekleri Federasyonu  medyatik olması için en uygun isim-
   güzel olduğunu söylemek mümkün.  tarafından üstlenilen “Best Of Rume- lerden biri olarak mı görüldü?
   Ancak detaylara indiğimizde Rumeli  li” ödüllerine… Fikir ve organizasyon  Bu yanlıştan derhal dönülmeli diye
   ve Balkan insanı olarak bizleri üzen  olarak büyük takdiri hak ettiklerini  düşünüyorum. Türkiye’de bulunan
   ya da üzmesi gerektiğini düşündüğüm  düşünüyorum. Ancak bazı detaylar  Boşnak sivil toplum örgütlerinin de
   bazı tercihler ortaya çıkıyor. vardır ki her şeyin önüne geçer ve ka- harekete geçmesi ve rahatsızlıklarını
    2012 yılıydı, magazin medyasında  muoyunu ikna etmek zorundasınızdır. dile getirmeleri şart! 7 yıldan bu yana
   yıldızı yeni yeni parlıyordu. Bozuk  16 kategoride ödül için adaylar be- bir şeyler değişmediyse…
   Türkçesi, Türkiye’ye gelin gelmiş ol- lirlendi, bunlardan biri de “en iyi mo-
   ması ve güzelliğiyle ilgi odağı olmayı  dacı” ödülüydü. Perihan Akı, Bernard
   başarmıştı. Bu ilgi şöhreti de berabe- Tulumçe, Cengiz Abazoğlu ve Amor
   rinde getirdi kuşkusuz. Hemen her  Gariboviç ile birlikte İvana Sert de
   gazetenin ikinci sayfasında, televiz- adaylar arasında yer aldı.
   yonların magazin programlarında onu  Şunu sormak zorunda hissediyorum
   görmek mümkündü.        kendimi; her şey iş, şan ve şöhret mi-
    Modacı İvana Sert (evlenmeden ön- dir yoksa daha önemli değerlerimiz
   ceki soyadı Smiljkoviç) tam bu zaman- yok mudur? Mesela böyle bir yaşan-
   larda tatil için gittiği Kartalkaya’daki  mışlıktan sonra İvana Sert neden aday
   bir kayak merkezinde objektiflere  gösterilir? Rumeli Balkan camiasının
   verdiği bir görüntü ile ezberleri bozdu.  vazgeçilmez ayaklarından biri olan
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15