Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2017
P. 10

10                                    KÖŞE YAZISI


                             Osmanlılar’ın kurduğu
                        Karadağ Boşnak şehirleri – 1   Karadağ Devleti sınırları içindeki Adriyatik Deni-
   zi kıyısında bulunan Kotor, Budva, Risno, Bar ve
   Ultsiny (Ulcinj) şehirleri, Avarlar döneminde (M.S.
   560-805) kurulmuş şehirlerdir. Osmanlılar bölgeye
   gelene kadar Karadağ’ın iç kısımlarında şehir yer-
   leşimi pek yoktu. Daha çok kale ve pazar yerleri ile
   etraflarında küçük çaplı yerleşim birimleri şeklinde
   idi. Bölgede İllirya menşeyli; Medun, daha sonra
   Bihor, Onogoşt, Kukany (Kukanj), Plav ve İşkod-
   ra gölü yakınlarındaki Jablyak (Žabljak) kaleleri
   vardı. Bu kaleler, askeri amaçla kurulmuş oldukları
   için büyümemiş, etrafında yer alan köyler de ge-
   lişememişlerdi. Ortaçağ’da gelişmiş önemli pazar
   yeri merkezleri; Plyevlya (Pljevlja) veya Taşlıca,
   Budimliya (Berane), Kruşevo (Gusinye yakınında),
   Podgoritsa (Podgorica) ile Riyeka Tsrnoyeviça’sı
   (Rijeka Crnojevića - Obod) idi.
                        Podgoritsa (Podgorica), Taşlıca (Taslidža-Pljevl-
   Bilindiği gibi, Karadağ’da yaşayan insanların kö- ja) ile Novi (Herseg Novi), günümüzdeki Karadağ
   kenleri, heterojen olup, tarih boyunca tek bir halk  Devlet sınırları içinde olan topraklarda inşa edilen
   yerine, yerel birkaç kabile yanında İlir, Kelt, Roma,  ilk Boşnak şehirlerdir. Tam olarak belirlenememiş
   Vlah, Got, Avarlar ile 7. asırdan sonra kuzey kısım- olsa da şehir olarak Podgoritsa’nın ilk temelle-
   larında Slavlar ve doğu ile güneydoğu tarafla- rinin, Ribnitsa ile Moraça nehirlerinin birbirleri-
   rında ise Boşnyaninler (Boşnaklar) yaşamışladır.  ne kavuştukları yerde, 1466-1474 yılları arasında,
   Ortaçağ’daki Bosna Devleti zamanında, Kukanj  tahminlere göre Fatih Sultan Mehmet’in emriyle
   ve Bukvica Bogomil yerleşim merkezi idi. 1459 Yı- atılmış olduğu sanılmaktadır. Şehrin ilk ismi Te-
   lında, Papa’nın baskılarına dayanamayan Bosna  pedöğen (Tepedogen, Depodogen) olmuş, ge-
   Kralı Tomaş Kotromaniç, Bosna’daki 40.000 Bo- çen zaman içersinde Podgoritsa adını almıştır.
   gomili ülkesinden kovmuş, onlar da Hersek Beyi  Onogoşt, Eski Karadağ, Kosova ve Brdo arasında
   Stepan Vukosiç Kosaça’nın ülkesine ve bugünkü  kurulmasının nedeni, Osmanlıların bölgeye haki-
   doğu Karadağ topraklarına, Onogoşt’tan Herseg  miyet kurmak ve bölgeyi kontrol altında tutmak
   Novi’ye kadar olan bölgeye, yerel Bogomillerin  istemelerindendir. 1833’e kadar, içinde ağırlıklı
   yanına yerleşmişlerdir. Ayrıca Kriçi ile Lyubovice  olarak Boşnaklar yaşadığı için Bosna Eyaleti’ne
   nahiyeleri de Osmanlı öncesinde mevcut yerleşim  bağlı kalmıştır. Podgoritsa tarihini yazan Aliya Na-
   birimleri idi. Akova yakınlarında da işlek bir pazar- metak, Podgoritsalıların kendilerini Hersekli olarak
   yeri vardı.
                        gördüklerini, kültürel yaşam ve edebiyat ile sanat
                        bakımından Karadağ ve Arnavut halkları ile ortak
   Osmanlılar döneminde (1404-1852), Karadağ’da  özellikleri yoktu. Konuştukları dili Sırpça ve Hırvat-
   inşa edilmiş olan 12 yeni şehrin, Boşnakların hem  çadan ayrı tutarak, Naşki Jezik (bizim dilimiz) de-
   Karadağ’da, hem Bosna Hersek’te, hem de bu- mişlerdir.
   günkü Sırbistan sınırları içindeki Kuzey Sancak’ta
   millet olarak gelişmelerinde çok önemli etkileri
   olmuştur.

   Karadağ, Osmanlı dönemine kadar uzun süre şe-                    Kuruluş sırasına göre 3. şehir, Novi (daha sonra
   hirlere ve şehirli bir halka sahip olamamıştır. Örne-                Herseg Novi) şehri olmuştur. Aslında inşasına, Po-
   ğin Tsetinye (Cetinje) şehri, 15. yüzyılın sonlarında                dgoritsa ile Taşlıca’dan çok daha önce başlan-
   (1482) şehir olarak inşa edilmeye başlayıncaya                 mış fakat yapılan bu çalışmalar yeterli olamamış,
   kadar, birkaç evi ve meyhanesi olan küçük bir                 uzun yıllar boyunca şehir olarak gelişememiştir.
   yerleşim birimi iken, Riyeka Tsırnoviça (Rijeka Cr-                 Şehrin ilk temellerini Bosna Kralı, Kral Tvrtko at-
   nojevića) ise küçük bir yerleşime benzeyen pazar                   mış (1353-1391), inşasını devam ettiren Herseg
   yerinden başka bir şey değildi.                           Styepan Kosaça’dan, “Herceg” ismini almıştır.
                                             Osmanlılar bölgeyi fethedince, yarım kalmış şeh-
   Eski Karadağ ve Brdo bölgeleri ile çevresinde yer- Hemen hemen aynı dönem içerisinde, Taşlıca  rin inşasına devam etmişler, 1508’den 1511 yılları
   leşik olan Karadağlı kabilelere göre, “Elde kazma,  (Pljevlja) şehrinin inşasına başlanmıştır. Hersek  arasında inşa çalışmaları hızlandırılmıştır. 1508
   ziraat yapıp, ticaret ve zanaatkârlıkla uğraşmak- Sancağının 1477 yılına ait defter kayıtlarında, “şe- yılında şehirde 4.000 inşaat işçisinin çalıştığı ka-
   tansa, elde tüfek, haydutluk yaparak dağ hayatı  hirlerin inşası için 23 parsel tahsis edilmiştir” diye  yıtlara geçmiştir. Gelişimi içerisinde şehir, Osman-
   yaşamak çok daha kolaydı”. Bu nedenle Boşnak- kaydedilmiştir. Taşlıca; 1576 yılında gerçek şe- lılar döneminde Bosna Eyaleti’nin bir Boşnak sahil
   lar ile Karadağlılar topluca birlikte pek yaşama- hir statüsüne kavuşmuş tek yerleşim birimi olup,  şehri olmuş, öncelikli olarak ithalat-ihracat yapı-
   mış, ayrı ayrı yerlerde hayatlarını sürdürmüşlerdi.                 lan (ağırlıklı olarak tuz ithali) çok önemli bir limanı
                        1570’ten, 1830’a kadar, Hersek Sancağının merkezi  özelliğine kavuşmuştur.
                        olarak kalmıştır.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15