Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2017
P. 3

3                                     GÜNDEM                                ADALETİN BATSIN                               AVRUPA


                                    Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı,
                                       Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soykırım davasının
        “BİZ HOLLANDA’YI                         yeniden açılması için yaptığı başvuruyu reddetti.
     SREBRENİCA’DAN TANIRIZ”


      umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  Avru-
      pa’nın tarihe geçen utanç vesikalarını gündeme
   Cgetirerek olaya çok farklı bir boyut kazandırdı.

   Erdoğan, Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin Sreb-
   renica’da silahsız sivilleri Sırp çetniklere nasıl teslim et-
   tiklerini 14 Mart’ta yaptığı konuşmada şu sözlerle ifade
   etti:

   “Savaşın bile bir ahlakı bir kuralı vardır. Savaşta bile
   sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Ha, Hollandalı gibi olursa
   açar, onu da söyleyeyim. Çünkü biz Hollanda’yı ve Hol-
   landalıları Srebrenica katliamından tanırız. Onların ci-
   billiyetinin, karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin
   Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi  Hollandalı komutan Karemans
   biliriz. Kimse bize medeniyet, medenilik dersi vermesin,  (sağda), Boşnakları çetniklere
   bu milletin alnı aktır ama onların alnı kapkaradır.” böyle teslim etti                         osna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nden  yetkili mercileri tarafından alınan bir karar olmadığı
                         yapılan açıklamaya göre, soykırım davasının  gerekçesiyle, 26 Şubat 2007 tarihinde verilen kara-
                       Brevizyonu için Uluslararası Adalet Divanı’na  rın revizyonu için yapılan başvuru konusunda hiçbir
                       yapılan başvuru, “konsey üyelerinin ortak kararı ol- şey yapılamaz” ifadelerine yer verildi.
                       madığı” gerekçesiyle reddedildi.
                                             Bosna Hersek, Sırbistan’a karşı soykırım davasının
                       Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin  revizyonu için 23 Şubat’ta Uluslararası Adalet Di-
                       Uluslararası Adalet Divanı’na gönderdiği mek- vanı’na resmen başvuruda bulunmuştu.
                       tupların incelendiği kaydedilirken, Sırbistan’a karşı
                       soykırım davasının yeniden açılması için yapılan  Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılının şubat ayın-
                       başvurunun konseyin ortak kararını yansıtmadığı  da, Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı açtığı soykırım
    BOSNA SANCAK              ve bu nedenle kabul edilmediği bildirildi. davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, yeni de-
    DERNEĞİ’NDEN FARKINDALIK        Açıklamada, “Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soy- liller bulunması halinde 10 yıl içinde davanın yeni-
                                             den açılması hakkı tanımıştı.
                       kırım davasının yeniden açılması kararı, devletinin
      osna Sancak Kültür ve Yardımlaşma
      Derneği de, Srebrenica Soykırımı’nı ve
   BHollanda’nın bu soykırımdaki rolünü
    unutturmamak adına 18 Mart Cumartesi ak- BOŞNAKLAR KARARA TEPKİLİ
    şamı bir seminer düzenledi. Çanakkale Sava-
    şı’na katılan Boşnak gönüllüler ve Srebrenica
    Soykırımı konulu etkinliğe Balkanlar ve Kıbrıs
    Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılıç Ya-  “Karar hukuki değil, siyasi”        “Adalet diye bir şey yokmuş”
    şın konuşmacı olarak katıldı. Dernek binasın- Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soykırım davasının  Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Hatidza
    daki seminere Boşnakların ilgisi yoğun oldu.  yeniden açılması için yaptığı başvurunun Hollan- Mehmedoviç de bir gün adaletin sağlanacağına
                       da’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı  inandığı için kaybettiği çocuklarının anılarıyla ya-
                       tarafından reddedilmesi, ülkedeki Boşnak siyasile- şamak üzere Srebrenitsa’ya döndüğünü belirterek,
                       rin ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisine  “Adaletin yerini bulacağını umuyorduk, oysa ada-
                       neden oldu.                let diye bir şey yokmuş” dedi.

                       Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak  Mehmedoviç, uluslararası toplumun Bosna’daki
                       üyesi Bakir İzetbegoviç, düzenlediği basın toplan- savaşın ve Srebrenitsa’daki soykırımın faillerine or-
                       tısında, Uluslararası Adalet Divanı’nın kapılarını,  tak olduğunu savundu.
                       adalet arayışı içerisinde olan insanların yüzüne
                       kapattığını vurguladı.           Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı
                                             Murat Tahiroviç ise Uluslararası Adalet Divanı’nın
                       İzetbegoviç, “Mahkemenin aldığı bu karar doğru  ret kararını, “hukuki sürecin sonu” olarak değerlen-
                       bir karar değil, zira doğru bir karar olması için bu  direrek, mahkemenin delilleri dikkate almak yerine
                       kararını belgelere ve delillere dayandırması gere- hukuki ayrıntılarla ilgilendiğini ve bu nedenle reviz-
                       kirdi. Uluslararası Adalet Divanı hukuki değil, siyasi  yon talebini reddettiğini kaydetti.
                       bir tutum sergiledi” değerlendirmesinde bulundu.
                       Adalet ve hakikat için mücadele etmeye devam  Tahiroviç, “Bizler, Srebrenitsa’daki soykırımda Sır-
                       edeceklerini kaydeden İzetbegoviç, “Uluslarara- bistan’ı sorumlu tutmaya devam edeceğiz” ifade-
                       sı Adalet Divanı, bu kararıyla küçük milletler için  sini kullandı.
   Bakir İzetbegoviç   Hatidza Mehmedoviç adaletin varolmadığını kanıtladı” ifadesini kullandı.
   1   2   3   4   5   6   7   8