Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2017
P. 6

6                                    KÖŞE YAZISI
                       Boşnaklar için yüz yıldır değişen bir şey yok!                        çüde -paylaşım savaşları- dinamiğine dayalı bir  viçi katliamı olarak geçen olay Karadağlı bölge
                        emperyalizm kavrayışına sıkışmasıydı” diye yazı- komutanı Boşko Boşkoviç’in Şahoviçi yolunda,
                        yordu. Haberin veriliş şekline bakarak çeyrek asır  Karadağlı siyasi rakipleri Bulatoviçler tarafından
                        sonra, tüm gerçekler ortada iken aynı zaaf de- pusuya düşürülerek 7 Kasım 1924 günü öldürül-
                        vam ediyor mu? diyeceğiz, yoksa zaaftan çok,  mesi ve bu suikastın Müslüman Boşnaklara fatura
                        buna kasıtlı ve sipariş üzerine yazılmış bir haber  edilmesi üzerine sahneye konan katliamdır. Boşko
                        mi? diyeceğiz, bilemiyorum.        Boşkoviç’in 9 Kasım 1924 günü yapılan cenazesin-
                                             de Müslüman Boşnaklar aleyhinde yapılan ateşli
                        Sıkılmadan tekrar tekrar yazmaya devam edece- konuşmalar sonucu tahrik edilen Karadağlı çet-
                        ğim. Bosna’daki soykırım uluslar arası toplumun,  nikler, silahları daha önce toplanmış Müslüman
                        özellikle Avrupalı güçlerin ve benim ülkemdeki belli  Boşnaklara karşı kitlesel katliamlara giriştiler. Bu
                        bir kesimin, parantez açıyorum (özellikle sosyalist- katliamla ilgili daha sonra ortaya çıkan gerçek-
                        lerin) inandığı gibi, ”tarihi nefretler”in “birdenbire”  ler en az 800 kişinin o güne kadar hiç görülme-
   Komplo teorilerine pek inanmam ama günde- ortaya çıkmasıyla değil tamamen Sırplar ve Sır- miş duyulmamış yöntemlerle öldürüldüğünü teyit
   me geliş şekline bakınca bu tür haberlerin sipariş  bistan tarafından “Büyük Sırbistan” tahayyülü için  etmektedir. Bu katliamdan canını kurtarabilenle-
   üzerine yazıldığını düşünmekten başka bir seçe- planlanarak, tamamen hesaplanarak gerçekleş- rin büyük bölümü Türkiye’ye göç etmiştir. Katliam
   nek kalmıyor.               miştir. Tekrar altını çiziyorum: Sırbistan ve Sırplar,  öncesinde Şahoviçi bölgesinde 1580 Müslüman
                        sistematik ve gayet dikkatle planlanmış bir etnik  aileye karşılık 576 Ortodoks Karadağlı aile yaşa-
   Sosyalist görüşe sahip İlerihaber isimli internet  temizlik harekatı, soykırım başlattılar ve uygula- maktaydı. Katliamdan sonra bölgenin ismi Toma-
   sitesinde Murat Büyükyılmaz - Birtan Altan imzalı  dılar. Faşizan bir tutumun sosyalistler tarafında  şevo olarak değiştirildi. Bölgedeki iki cami yıkıldı
   Volkswagen Arena’da gerçekleşen Goran Bre- savunulması ne acı?!         ve bölgedeki tüm Müslüman Boşnaklar ya kat-
   goviç - Bijelo Dugme konseri hakkında bir haber                   ledildi ya da sürüldü. Bugün bu bölgede tek bir
   yayınlandı.                Yapılan soykırım yüzyıldır uygulanan zulmün son  Müslüman yoktur.
                        halkasıdır. (İnşallah son olur, ama hiç sanmıyorum)
   Haberde “...on yıllar sonra grup tekrar bir araya  Bosna Hersek yönetimi Berlin anlaşması (1878) ile  26 Ağustos 1939’da dönemin Yugoslavya Krallı-
   geldiğinde, dünyanın dört bir tarafında emper- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na verildi.  ğı’nın Başbakanı Sırp Dragişa Cvetkoviç ile Hır-
   yalizmin kışkırtması sonucu ortaya çıkan iç sa- Bosna’dan farklı tarihlerde 5 göç dalgası yaşandı.  vat Köylü Partisi Başkanı Vladko Maçek arasında
   vaştan kaçmış olan Balkan göçmenleri ile tekrar  Berlin anlaşması ile Yenipazar Sancağı Osman- yapılan anlaşmanın sonucu olarak hem koalisyon
   buluştu ve her konserde Yugoslavya coşkulu bir  lı İmparatorluğu’na kaldı. 1908 yılında Avustur- hükümeti hem de ilk kez resmen “Hırvatistan Ban-
   şekilde anılmaya başlandı” deniliyordu. Haberin  ya-Macaristan Bosna-Hersek’i ilhak etti. 1912 yılı  lığı” adı altında Hırvatistan devletinin kurulmasını
   tamamına da bakıldığında, hem haberin hem de  Ekim ayında Sırbistan Krallığı ve Karadağ Krallı- doğuran bir anlaşma yaptılar. Cvetkoviç ve Ma-
   olanların kurgu olduğunu, gerçekleri yansıtmadı- ğı’na bağlı silahlı kuvvetler Yenipazar Sancağı  çek Bosna-Hersek’i paylaşım anlaşması yapar-
   ğını anlayabilirsiniz.           topraklarını ele geçirerek aralarında paylaştılar.  ken şu kararı aldılar; %50+1 Katolik nüfusun yaşa-
                        Hemen ardından Avro Cemoviç komutasındaki  dığı bölgeler Hırvatistan’a, 50+1 Ortodoks nüfusun
   1992-95 yılları arasında Sırp askerlerinin Bosna  Karadağ ordusu tarafından 1913 yılının Şubat-Ma- yaşadığı bölgeler Sırbistan’a ait olacaktı. Müs-
   Hersek’e saldırıları sonucu 200 binin üzerinde in- yıs arasında Sancak’ta Plav ve Gusinye’de 8 bin  lüman Boşnaklar sayıma dahil değildi. Neden?
   san hayatını kaybetti. 2 milyon kişi evini terk et- Boşnak katledildi. Bosna’dan sonra Sancak böl- Çünkü onlara göre Boşnaklar tarihsel bir halk de-
   mek zorunda kaldı. Sırp güçleri 44 bin BOŞNAK  gesinden Türkiye’ye göçler artmaya başladı. ğildi. 3 şık yine geçerli idi. Seçme hakkı Boşnakla-
   kadına tecavüz etti. 31 bin 500 kişi resmi kayıp               ra aitti. Ölüm, sürgün-göç, din değiştirme.
   olarak geçti. Şimdiye kadar 500’den fazla toplu  20 Temmuz 1917’de Yunan adası Korfu’da, Sırp,
   mezar, 5 binin üzerinde müstakil mezar bulundu.  Hırvat, Sloven siyasilerin imzaladığı, Sırp Kara- Ardından Boşnaklara karşı çok sayıda katliam
   Bu güne kadar 22 bin kaybın cesedine ulaşıldı.  corceviç (Kara Yorgi) hanedanının krallığı altında  yapılmış olmasına rağmen onlardan sadece bir
   Haberi “Sırpların uyguladığı soykırımdan kaçan  ilk Birleşik Yugoslavya Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı  örnek vereyim; 1943 yılı Ocak ve Şubat aylarında
   Boşnaklar...” diye yazamayacaksınız ama “...em- kuruldu. Toplantıda bulunanlardan İvan Maştro- Plyevlya, Çayniçe ve Foça arasındaki bölgede
   peryalizmin kışkırtması sonucu ortaya çıkan iç  viç (Hırvat) anılarında, Stojan Protiç (Sırp, Krallık- kalan Bukovitsa’nın 57 köyünde ve Bihor’da soykı-
   savaştan kaçmış olan Balkan göçmenleri...” diye  ta Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yaptı), Ante  rım suçu işlendi. 6 binin üstünde Boşnak öldürüldü.
   yazacaksınız, el insaf!          Trumbiç (Hırvat, Krallığın ilk Dışişleri Bakanı), Nikola
                        Pasiç (Sırp, Krallıkta Başbakanlık yaptı) arasında  Katliamlar bir türlü bitmiyordu. İnsanlar katledi-
   25 yıldır aynı hatalarda ısrar edilir mi? Sosyalizmin  geçen konuşmaları yazdı.   lirken uygulanan vahşetin dozu da yıllar içinde
   varoluş nedenine hiç uymayan bir söylemde bu-                    artıyordu. Yugoslavya dağılım sürecinde Sırbistan
   lunulur mu? Sosyalist sol aynı hatalarına devam  “-peki bizim Müslümanları ne yapacağız sorusu  Devlet Başkanı Miloşeviç ve Hırvatistan Devlet
   ediyor. Bu olayda olduğu gibi halka niçin kendini  Trombiç tarafından soruldu. Çünkü Trombiç de  Başkanı Tudjman gizlice 1991 Mart ayında, Sır-
   anlatamadığını, ulaşamadığını, dokunamadığını  artık Boşnakların varlığını kabul etmiyordu. Bu- bistan’ın Voyvodina eyaletinde Karadjordjevo’da
   kolayca anlayabiliyorsunuz.        nun üzerine Protiç biz vatanımızı özgürleştirdikten  (Karacorcevo) buluştu. Komşu Bosna’yı aralarında
                        sonra, atalarının dinine dönmelerini veya Anado- nasıl paylaşacaklarını konuştular. Yirminci yüzyılın
   Bosna’da yaşananların üzerinden yıllar geçti. Tüm  lu’ya göç etmeleri için onlara 24 saat süre verir,  sonuna da ancak soykırım yakışırdı.
   dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşandı.  buna uymayanları “kılıçtan geçiririz” demişti.
   Uluslararası Adalet Divanı eksik ve taraflı kararla-                 Yugoslavya parçalanmadan önce, son dönemde
   rına rağmen Srebrenica’da yaşananları soykırım  Bunu üzerine söz alan Nikola Pasiç; Trumbiç’in  Boşnaklar saf olarak “Jedinstvo-Brastvo” “Bir-
   olarak kabul etti. Buna rağmen Türkiye’de sosya- abarttığını, onları kılıçtan geçirmeyeceklerini an- lik-Kardeşlik” mottosuna bağlı kalırken Sırp ve
   list sol insanı yok sayan, insani değerleri önemse- cak onların (Boşnakların) büyük bölümü zaten  Hırvatlar Yugoslavya’yı yapay bir devlet olarak
   meyen yorumlar yapmaya devam ediyor.    kendiliğinden göç edecek, bir bölümü muhteme- görüyor ve nasıl paylaşacaklarını tartışıyorlardı.
                        len Ortodoks veya Katolikliğe dönecek, ancak en  Daha önceki katliamlarda da aynısı oluyordu.
   1994 yılında Tanıl Bora “Yeni Dünya Düzeni’nin Av  önemlisi biz onların topraklarını ellerinden ala- Soykırım bitti. Yeni bir katliama kadar ara verilen
   Sahası” isimli kitabında;         cağız demiştir.” Ve sonra sözlerinde durmuşlardır.  “Birlik-Kardeşlik” sloganına tekrar dönülebilirdi.
                        Nasıl?                  Boşnaklar buna hemen uyum sağlardı. Nitekim
   “Türkiye’de sosyalist grupların Bosna-Hersek’e                  haberde konser sırasında yüksek sesle “birlik-kar-
   ilişkin tahlillerindeki önemli bir zaaf da, büyük öl- 1924’te Karadağ Şahoviçi Katliamı: Tarihte Şaho- deşlik” sloganlarının atıldığı belirtiliyordu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11