Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2018
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                     NİSAN  10
                                                            2018

                                 KAVUKÇU’DAN “İLHAN ATLI” HATIRLATMASI


                                   negöl Bosna Hersek Türkleri Kültür  oluşan bir belde. Burada yaşayan
                                   ve Dayanışma Derneği Başkanı  İlhan Atlı kardeşimiz bu savaşta şehit
                                 İAdli Kavukçu da Vedat Yenerer’in  düşmüştür. İnegöl’de şu an Halil Kuşçu
                                 sözlerini ve düzenlenen söyleşiyi sert  kardeşimiz ikamet etmekte. O da bu
    “GAZETECİLİĞİN, SİYASETİN BATSIN”             ifadelerle eleştirdi. Kavukçu, sosyal  savaştan gazi olarak döndü. İlhan Atlı
                                 medya hesabında yaptığı açıklamada;  kardeşimize Bosna Hersek devleti, biz-
     oşnaklar içinde, Vedat Yene- Maalesef senin bu zırvaların ikinci  Yenerer’in Sancaklı olduğunu söy- zat Komutan Şerif Patkoviç tarafından
     rer’e ve onun iftiralarına en  bir olayı daha hatırlatmıştır. Balkan  lemesine rağmen akla ziyan ifadeler  verilen bir nişan takdim etti ve ayrıca
   Bsert tepki Bosna Sancak Kül- harbi sonrasında Sırbistan ve Ka- kullandığını belirterek, “Bütün dünya- ailesine bir şehit maaşı bağlandı” ifade-
   tür ve Yardımlaşma Derneği Baş- radağ ülke sınırları çizilirken arada  nın, hayatını Bosna için harcamış ve bu  lerini kullandı.
   kan Vekili Hilmi Erdem’den geldi.  belirsiz kalan Sancak Bölgesi’nin  nedenle önünde saygı ile eğildiği Alija
   Erdem, sosyal medya hesabından  durumu ve geleceğini görüşmek  İzetbegoviç için yaptığı yakıştırmaların  Öncesinde Sırpların genlerinde Türk
   yaptığı açıklamada Yenerer’i ağır  için Boşnakların ileri gelenleri  ve karalamaların gerçek ile uzaktan  düşmanlığı olduğunu, ardından da
   ifadelerle eleştirdi.     kararlaştırdıkları her toplantıya ya  yakından ilgisi yoktur. Benim anlama- Alija’nın Sırplarla masaya oturması
                  varamamıştır ya da toplantıdan  dığım; bu açıklamaları bir Sırp gazeteci  gerektiğini söyleyen Vedat Yenerer’e,
   Konferansta konuşulanları öğren- sonra öldürülmüştür.    Sırpların yoğun olduğu bir yerde yapsa  “arkadaş adama sormazlar mı ne yedin
   dikten sonra dehşete düştüğünü                derim ki -eh bu adamlardan başka ne  ne içtin de bu hale geldin, sen kimlere
   aktaran Erdem, “kendi kendime  Şimdi soruyorum, sen bunlardan  beklenir ki?- Ama akla ziyan açıklama- hizmet ediyorsun” ifadeleriyle tepki
   acaba dedim; bu arkadaş savaş mu- hangisisin? Yeni Pazar Boşnakları- lar kendini Taslıcalı bir Sancaklı olarak  gösteren Kavukçu, bir hadis-i şerifi
   habirliği mi yaptı, yoksa birilerine  nı soykırımdan kurtaran Aćif Efen- tanıtan birinden geliyor” dedi. örnek göstererek “bizi aldatan bizden
   –ki bu Bosna ve Türkiye olmadığı  dija’nın yüzüne tükürüp tokat atan             değildir” dedi.
   kesin– ajanlık ve gammazlık mı  mısın? Yoksa Sancak’ın geleceğini  Kavukçu, Yenerer’in Bosna’da savaşan
   yaptı. Ne yazık ki bu ikincisi daha  tayin için toplanan Boşnakların  mücahitlerden “selefi cihatçı, el kai- Vedat Yenerer’e e-devlet üzerinden
   ağır basıyor” ifadelerini kullandı.  ileri gelenlerini Sırplara gammazla- deci” diye söz etmesiyle ilgili olarak,  soy ağacını iyice incelemesi tavsiye-
                  yıp öldürtenlerden misin?”   İnegöl’ün Bosna’daki şehit evladı İlhan  sinde bulunan Boşnak dernek başkanı,
     “YAZIKLAR OLSUN”                    Atlı’yı örnek gösterdi. Dernek başkanı,  etkinliği düzenleyen Anadolu Yakası
                  “SAVAŞ MI İSTİYORSUNUZ?”   “Bursa İle İnegöl arasında Turanköy  Bosna Sancak Derneği’ne de özür dile-
   Yenerer’in sözlerini “zırva” olarak             beldemiz var. Tamamı Boşnaklardan  mesi çağrısı yaptı.
   nitelendiren Hilmi Erdem, düşün- Yenerer’in “Bosna’ya ve Sancak’a
   celerini “yazıklar olsun! Utanma- Atatürk heykelleri dikeceğiz”
   dan sıkılmadan, sadece Sırplara ve  sözlerini de değerlendiren Boşnak
   Hırvatlara karşı değil, tıpkı Musta- dernek yöneticisi, “Aliya hayatında
   fa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Sa- kendi heykelinin dahi dikilmesine
   vaşı’nda yaptığı gibi, tıpkı şimdiki  şiddetle karşı çıkmış bir liderdir.
   Afrin savaşında olduğu gibi yedi  Kaldı ki bugün Sancak’ta hiçbir
   düvele karşı koymuş ve bugün  belediye başkanının böyle bir
   öyle ya da böyle var olan Bosna’yı  talebi yoktur. Sancak Bölgesi’n-
   kurtaran Aliya İzetbegoviç’e iftira  de yaşayan kardeşlerimiz hem
   atıyor ve yalanlar uyduruyorsun”  Sırbistan, hem de Karadağ sınırları
   sözleriyle dile getirdi.   içerisinde azınlık durumundadır.
                  Irkçı ideolojilerine sıkı sıkıya bağlı
     “SEN HANGİSİSİN?”    olan Sırp ve Karadağlıların o bölge-
                  ye dikilecek heykellere verecekleri
   Sancak Bölgesi’nde geçmişte  zarar, Boşnaklar için savaş sebebi
   yaşanan iki olayı örnek gösteren  demektir. Siz bunu mu istiyorsu-     “ŞİDDETLE KINIYORUZ”
   Erdem açıklamasında Yenerer’e şu  nuz?” cevabını verdi.
   ifadelerle seslendi:                        edat Yenerer’in sözlerine bir  hakkında “siyasi menfaat uğruna, biri-
                     “GEÇ BUNLARI”         tepki de Sivas Bosna Sancak  lerine yaranmak amacıyla” hakaret ve
   “Mesela bana 1941 yılında Novi Pa-              VEğitim ve Sosyal Yardımlaşma  iftiralarda bulunmuştur. Sivas Bosna
   zar’ı Sırp çetniklerin soykırımından  Balkanlara hiçbir yararı olmayan  Derneği’nden geldi. Derneğin Facebo- Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma
   kurtaran Aćif Efendija Hacıah- gazeteci ve siyasilerin Atatürk’ün  ok hesabından yapılan yazılı açıklama- Derneği olarak bu aslı astarı olmayan
   metović’i hatırlattı. İkinci Dünya  arkasına saklanmasından bıktık- da şu ifadelere yer verildi: sözlerinden ötürü şiddetle kınıyo-
   Savaşı bitiminde Sancak’a hakim  larını ifade eden Hilmi Erdem,               ruz. Kendisinin Boşnaklar ve Aliya
   olmuş Sırplar, onu elleri bağlı  Yenerer’in kendisini eleştirenlere  “15.03.2018 Perşembe akşamı Pendik  İzzetbegoviç’e gönül vermiş yurttaş-
   şekilde şehir meydanında halkın  “Atatürk düşmanı” demesine de  Bosna Sancak Derneği’nde gerçekleş- larımızdan özür dilemesini bekliyo-
   önünde kurşuna dizecekken, senin  “Sen Atatürkçüsün, ben değilim,  miş olan söyleşide Gazeteci Yazar Ve- ruz. Milli değerlerimizi kirletmesine
   gibi bir meczup yanına yaklaşarak  öyle mi? Geç bunları. Eğer gazeteci  dat Yenerer adlı şahıs şimdiki Bosna  izin vermeyeceğimizi tüm Boşnaklar
   komünistlere şirin görünmek için  isen gazeteciliğin batsın! Eğer  Hersek’in temellerini atan önderimiz,  nezdinde ilan ediyoruz.”
   yüzüne tükürmüş ve tokat atmıştı. siyasetçi isen siyasetin batsın”  liderimiz Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç
                  sözleriyle tepki gösterdi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15