Page 11 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2018
P. 11

www.bosnakdunyasi.com                     NİSAN  11
                                                            2018
     “ALİYA İZZETBEGOVİÇ ŞAHISLARLA
      DEĞİL İLKELERLE İLGİLENMİŞTİR”

      luslararası Alija Düşünce  bazıları değerlendirilmiştir. Merhum
      Derneği, Vedat Yenerer’in  İzzetbegoviç, eleştirel düşünceye
   Usözlerine sert tepki gösterdi.  önem veren ve hakkaniyete çok
   Dernek Başkanı Ahmet Sert, Ali- dikkat eden bir entelektüeldir. Bu
   ya’nın Atatürk düşmanı olduğu ve  konudaki eleştirileri, tam da İslam
   kendisine hakaret ettiği iddialarıyla  Deklarasyonunun yayınlandığı dö-
   ilgili şunları söyledi:     nemde Atatürk’ün kurucusu olduğu
                   Cumhuriyet Halk Partisi içinde
   “Vedat Yenerer, Aliya İzzetbegoviç’in  Bülent Ecevit, Turan Güneş ve İsmail
   İslam Deklarasyonu isimli eserinde  Cem gibi isimler tarafından ilk dönem
   Atatürk’e hakaret ettiğini, Türkiye’de  cumhuriyet inkılaplarına getirilen
   Atatürk düşmanları tarafından “Bilge  eleştirilerle kıyaslandığında oldukça  “BUNLAR     diye alınamayacak bir genellemedir.
   Lider” olarak anıldığını ve Bosna  hafif kalmaktadır. Ayrıca merhum  KARADZİÇ’İN      Ayrıca İzzetbegoviç’in selefi İslami
   Savaşı sırasında Ehli Sünnet düş- İzzetbegoviç, bu ve diğer kitapla- İDDİALARIDIR”      hareketlere destek verdiği, kendisinin
   manı vahhabi-selefi cihatçı El-Kaide  rında üslubuna daima dikkat etmiş            de fundamentalist bir İslamcı olduğu
   militanlarını Bosna’ya davet ettiğini  ve eleştirdiği kesimlere de saygısını  Ahmet Sert, Yenerer’in savunduğu  gibi iddialar, böyle bir propagandayla
   iddia etmiştir. İslam Deklarasyo- muhafaza etmiştir. O, hayatı boyunca  görüşlerin Boşnaklara tarihin en  kendi zulümlerini ve soykırımlarını
   nu kitabında Atatürk’ün adı hiçbir  şahıslarla değil, ilkelerle ilgilenmiştir.  büyük soykırımlarından birini yapan  Batı kamuoyunda meşrulaştırmaya
   yerde geçmediği gibi Japonya ile  Bosna Savaşının en zor şartlarında  kafaların düşünceleri olduğunu belir- çalışan Radovan Karadziç, Radko
   Türkiye’nin modernleşme tecrübele- bile hakaret gibi insan onurunu alçal- terek, “Türkiye’de Aliya İzzetbego- Mladiç gibi zalimlerin ve destekçileri-
   rinin bir karşılaştırması yapılmış ve  tıcı bir davranışa tevessül etmemiş- viç’i bilge lider olarak kabul edenlerin  nin iddialarıdır” diye konuştu.
   Türkiye’deki reformist politikalardan  tir.”          Atatürk düşmanı oldukları iddiası cid-
                             “İSPATLAMAZSAN MÜFTERİSİN”

                   edat Yenerer’in Alija İzetbego- ve takdir ettiği bir İslam mütefekkiri  Boşnakların gönlünde yer etmiş bir lide-
                   viç’e yönelik sözlerine Sivas  olduğunu belirterek, “müddei iddiası- re yönelik söylemlerinin dikkate değer
                VBosna Sancak Eğitim ve Sosyal  nı ispatla mükelleftir. Vedat Yenerer,  olmadığını söyledi.
                Yardımlaşma Derneği Eski Başkanı ve  Alija ile ilgili tüm iddialarını ispatlamak
                Boşnak Dünyası Gazetesi Yazarı Erol  zorundadır. Aksi taktirde müfteri olarak  Bosna Hersek’te askerlik yaptığını ve
                Sevim, katıldığı canlı yayında tepki  hafızalarda yer edecektir” diye konuştu. Türk askeri olarak Alija İzetbegoviç’i
                gösterdi.                             hasta yatağında ziyaret ettiğini anlatan
                                 Yenerer’in savaş döneminde muhabirlik  Sevim, Sırpların Boşnakları yeneme-
                TV5’deki “Hayırlı Sabahlar” programına  yaptığı pek çok yerden kovulduğuna  melerinin en önemli sebebinin Alija gibi
                telefon ile bağlanan Sevim, Alija İzetbe- dair bilgiler aldığını söyleyen Sevim,  bütünleştirici bir lider olduğunu dile
                goviç’in bütün dünyanın saygı duyduğu  böyle bir insanın Alija İzetbegoviç gibi  getirdi.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16