Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2018
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                     NİSAN   4
                                                            2018
                 Sivas Bosna Sancak Derneği’nin yeni yönetimi ilk etkinliğini düzenledi…

   300 KİŞİ
   KAHVALTIDA BULUŞTU
    11 Şubat’ta gerçekleşen kongre ile  yaşadığını bilmediğini belirtti ve bu  Kahvaltıya katılanlar daha sonra
    yeni yönetimini seçen Sivas Bosna  etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu  Aliya İzzetbegoviç Kültür Evi’nin
    Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaş- memnuniyeti dile getirdi. bahçesinde çektirdikleri hatıra fotoğ-
    ma Derneği, üyelerini ve sivil toplum             raflarıyla bu güzel etkinliği noktaladı.
    örgütlerini kahvaltıda bir araya  Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı  Özgür Soylu da böylesine hassas bir
    getirdi.            Kenan Gültürk, Sivas Bosna Sancak  dönemde dernek yöneticiliği yap-
                   Derneği’nin Bağcılar için büyük  manın önemine vurgu yaptı. “Bizler
    Necdet Soylu ve yönetici arkadaşla- bir zenginlik olduğunu ve bundan  de ülkemizin birlik ve beraberliği
    rı, göreve geldikten tam 1 ay sonra,  önceki yönetimin ortaya koyduğu  için mücadele ediyoruz. Dernekler,
    11 Mart Pazar günü Bağcılar Çınarlı  başarıları yeni yönetimin de sürdüre- halkın duygularının tercümanı olan
    Parkı’nda bulunan ve derneğin ida- ceğine inandıklarını söyledi. kuruluşlardır” diyen Soylu, bu görev
    resinde bulunan Aliya İzzetbegoviç              bilinciyle çalışmalarına devam ede-
    Kültür Evi’nde yaklaşık 300 kişiyi  Boşnak dünyasının önemli isimle- ceklerini sözlerine ekledi.
    ağırladı.           rinden, Ak Parti Eski Milletvekili
                   Hüseyin Kansu konuşmasında eği-
    Kahvaltıya Bağcılar Kaymakamı  timin önemine dikkat çekti. Kansu,
    Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye  Sivas Bosna Sancak Derneği’nin
    Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk,  yeni yönetimine başarılar diledikten
    Ak Parti Eski Milletvekili Hüseyin  sonra, “ihtiyaç sahibi öğrencilerimize
    Kansu ve çok sayıda sivil toplum ör- burs vermeniz noktasında bir çalış-
    gütü temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. ma gerçekleştirmenizi de diliyorum”
                   ifadelerini kullandı.
    Etkinliğin ana gündem maddesi
    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de  Derneğin eski başkanları İbrahim Se-
    gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Hareka- vim ve Erol Sevim de birer konuşma
    tı’ydı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle baş- ile konukları selamladılar. İki başkan
    layan kahvaltıda, kahraman ordumuz  da dernekçiliğin bir bayrak yarışı
    ve şehitlerimiz için dualar edildi. olduğunu, bundan sonra üzerlerine
                   düşen görevin yeni yönetimin başa-
    Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldi- rısı için çalışmak olduğunu söyledi.
    van, Sivas’ta bu kadar çok Boşnağın
    GENÇ YÖNETİM İDDİALI GELİYOR                                 zin bize verdikleri bu sorumluluğun
                                                   bilincindeyiz. Görevimizi layıkıyla
                                                   yerine getirmek için buradayız” diye
                                                   konuştu.
     ivas Bosna Sancak Eğitim ve  Bugün bismillah dedik. İnşallah hak- öncelikli hedeflerinin Sivaslı Boşnak-
     Sosyal Yardımlaşma Derneği  kımızda hayırlısı olur” diye konuştu. lara ellerinden geldiği kadar yardım  Üç dönemdir dernek yönetiminde
   SBaşkanı Necdet Soylu ve yöne-                 etmek ve onların isteklerini bir üst  yer alan muhasip (sayman) üye
   tim kurulu üyeleri, hedeflerini Boşnak  Başkan Yardımcısı İdris Kaya ise açık- kademeye ulaştırmak olduğunu söy- Özgür Soylu da böylesine hassas bir
   Dünyası’na anlattı.       lamasında sivil toplum kuruluşlarının  ledi. Sevim, Afrin’de terör örgütlerine  dönemde dernek yöneticiliği yapma-
                   önemine dikkat çekti. “Sivil toplum  karşı mücadele yürüten ordumuzun  nın önemine vurgu yaptı. “Bizler de
   Başkan Necdet Soylu, bu kahvaltının  örgütleri toplumun aynasıdır. Bu  yanında olduklarının da altını çizdi. ülkemizin birlik ve beraberliği için
   bir başlangıç olduğunu ve çok daha  ayna hepimiz için önemlidir ve asla            mücadele ediyoruz. Dernekler, halkın
   güzel şeyler yapmak için göreve gel- kırılmamalıdır” diyen Kaya, STK’ların  Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çelebi,  duygularının tercümanı olan kuruluş-
   diklerini söyledi. Soylu, “yönetici ar- ilçelerin renkleri olduğunu söyledi. yeni aldıkları yönetim kurulu görevini  lardır” diyen Soylu, bu görev bilinciy-
   kadaşlarımızla birlikte bu çıtayı daha             en iyi şekilde yerine getirmek için  le çalışmalarına devam edeceklerini
   da yukarılara çıkarmak hedefindeyiz.  Yönetim Kurulu Üyesi Mürsel Sevim,  çalışacaklarını belirterek, “üyelerimi- sözlerine ekledi.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9