Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2018
P. 8

www.bosnakdunyasi.com                     NİSAN   8
                                                            2018
   Boşnak Mahallesinde
   ağzına geleni söyledi   Boşnak derneğine savaşta yaşadıklarını anlatması

     için davet edilen eski gazeteci, yeni siyasetçi
    Vedat Yenerer sarf ettiği sözlerle tepki çekti!
   1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Sa- gitmiş yerine doğruluğu tartışmalı ve ispat-
   vaşı’nda muhabir olarak görev yapan, İYİ Parti  tan uzak ithamlar gelmişti.
   Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Yenerer, 15 Mart
   Perşembe günü İstanbul Anadolu Yakası Bosna  Boşnakların bilge lideri Alija’yı hedef tahta-
   Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derne- sına oturtan ve her analizinde onu yerden
   ği’ndeydi.               yere vurmayı amaçlayan Yenerer, düş-
                       manlarına dahi hakaret etmemiş Boşnak
   Dernek tarafından “savaş anılarını anlatmak  liderin savaştan önce televizyonlara çıkarak
   üzere” davet edilen Yenerer, Sandzak Kon- “biz Kürt değiliz ki, Türklerin Kürtleri öldür-
   ferans Salonu’nda kendisini dinlemeye gelen  düğü gibi Sırplar da bizi öldürsün” cümlesini
   Boşnaklara anılarının yanında, bazı analizler de  kurduğunu iddia etti. Yenerer bu sözün hangi
   anlattı. Eski gazeteci, yeni siyasetçi Yenerer’in  tarihte, nerede ve hangi televizyonda söylendiği
   özellikle Boşnakların efsane lideri Alija İzetbego- konusunda bir bilgi paylaşmadı.
   viç hakkında söyledikleri salonda bulunan bazı
   vatandaşların tepkisini çekti.     Alija’nın düşünce yapısının bugün Türkiye’yi
                       yönetenlerde olduğunu ve kendisine bu yüzden
   Ailesinin Sancak Bölgesi’nin Taslıca şehrinden  “bilge lider” dendiğini söyleyen Yenerer, baba-
   olduğunu ve kendisinin de bir Sancaklı oldu- annesi Türk olan İzetbegoviç’in Türkleri sevme-
   ğunu belirten Vedat Yenerer, Bosna Savaşı’nın  diğini ve Atatürk düşmanı olduğunu söyleyecek
   başlamasıyla birlikte bölgeye gittiğini söyledi.  kadar ileri gitti. Alija’nın bir kez bile Anıtkabir’i
   Yenerer, Türkiye Gazetesi’nde o günlerde bir  ziyaret etmediği iddiasında bulunan Yenerer’in
   gazetecinin ağzından atılan “Bir Sırp da ben  ezberini bir dinleyici bozdu. 10 Haziran 1997’de
   vurdum” manşetinin kendilerini çok zor duruma  Cumhurbaşkanı Demirel’i ziyarete gelen İzetbe-
   soktuğunu, ilerleyen günlerde Sırpların Türk  goviç’in Anıtkabir’i de ziyaret ettiğini söyleyen
   gazeteci avına çıktığını ve bu yüzden sahte kim- vatandaşın düzeltmesi üzerine Yenerer, “etmiş
   likle dolaşmak zorunda kaldıklarını söyledi. mi? Ben bunu bilmiyordum. 97’de, 1 kere; ben
                       kaçırmışım onu” ifadelerini kullanarak özür
   Sırpların genlerinde Türk düşmanlığı olduğunu  diledi.              Pendik’teki Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği’nde
   iddia eden Yenerer, “onlar Boşnakları katleder-                   düzenlenen söyleşiye yaklaşık 100 kişi katıldı
   ken Türkleri öldürdüklerini söylüyorlardı. Orada  Alija’yı Bosna’ya ve Sancak’a Atatürk heykeli
   yaşayan tüm Müslümanları Türk olarak görü- dikmediği için de eleştiren Yenerer’e salondan
   yorlardı” ifadeleriyle Sırpların gözü dönmüş ruh  “kendi heykeli de yok ki orada” cevabı geldi.  MERAL AKŞENER
   hallerini ortaya koydu.         Yenerer, iktidara geldiklerinde hem Bosna’ya
                       hem de Sancak’a Atatürk heykeli dikeceklerinin  BİLGE LİDER HAYRANI
   Vedat Yenerer Sırplarla ilgili bu çarpıcı tespiti  sözünü verdi.
   yaparken, bir yandan Alija İzetbegoviç’i Bos-
   na’yı uçuruma sürüklemekle suçladı. Alija’nın  Yazdığı kitaplar ve entelektüel birikimiyle İslam
   savaştan önce Sırplarla anlaşabileceğini ama  dünyasında büyük saygınlığı olan Alija İzetbe-
   bunu yapmadığını söyleyen Yenerer, seyirciler- goviç’in “bilge lider” sıfatını da eleştiren Vedat
   den gelen bir tepki üzerine ise “Türkiye Apo’yla  Yenerer, Boşnak halkının haklı mücadelesinin
   anlaştıysa Alija da Sırplarla anlaşabilirdi” karşı- sembolü olan Mladi Muslimani (Genç Müs-
   lığını verdi.              lümanlar) teşkilatını aşağıladı. Yenerer, Genç
                       Müslümanlar’ın Tito’nun kurguladığı Ergenekon
   Dünyanın dört bir yanından gelerek Bosna Sava- benzeri bir yapı olduğunu öne sürdü.
   şı’nda Armija BİH (Bosna Ordusu) saflarında yer
   alan ve savaşın seyrinin değişmesinde önemli  Yenerer anı yerine çıkarımlarını anlatırken rota-
   katkıları olan mücahitleri “el kaideci, vahabi- yı günümüz siyasi gelişmelerine kırınca salonda
   ler, selefi cihatçı” sözleriyle tanımlayan Vedat  kendisine tepki gösterenlerin de sesi yükseldi.
   Yenerer, Alija İzetbegoviç’i ve partisi SDA’yı  Sırbistan’dan alınan 5 bin ton etin gelmeyeceği,
   selefileri Bosna’ya sokmakla suçladı. Yenerer,  Türkiye’nin Sırbistan’dan Özgür Suriye Or-
   bu kişilerin daha sonra Kosova’da da, Lübnan’da  dusu için silah ve savaş malzemesi aldığı gibi
   da, Suriye’de ortaya çıktığını ve bugünkü IŞİD  söylemlerde bulunan Yenerer’e “buraya siyaset
   kafasıyla aynı olduklarını iddia etti. dinlemeye gelmedik” diyenler oldu. Eski gaze-
                       teci, yeni siyasetçi Yenerer’in cevap vermesi
   Alija’nın Zenica şehrini 1993 yılında selefi  üzerine ortam gerildi. Bunun üzerine söyleşiye
   cihatçılara teslim ettiğini savunan Yenerer,  ara verildi.
   Zenica sokaklarında çarşaflı kadınların bu kişiler
   tarafından satın alındığını söyledi.  Aranın verilmesiyle birlikte Yenerer’e tepki gös-
                       terenler etkinlikten ayrıldı. Söyleşinin sonunda
   Söyleşide dakikalar ilerledikçe Vedat Yenerer,  Vedat Yenerer derneğe 1993 yılında Ahmiçi
   anılarını anlatan bir gazeteciden öte siyasetçi  Köyü’nde çektiği bir fotoğrafı hediye etti.
   kimliğinin etkisiyle konuşmaya başladı. Anılar
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13