Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2019
P. 3

NİSAN   3
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019

     1 yıl önce tespit edilen sorunlar, 1 yıl sonra birlikten doğan kuvvet ile ortadan kaldırıldı.
          Tutinli anneler ve bebekleri artık çok daha sağlıklı yarınlara sahip oldular.
   EN GÜZEL KADINLAR GÜNÜ ARMAĞANI

     BİR ZİYARETLE BAŞLAYAN     nilendi ve çok daha güzel imkanlara sahip
       BÜYÜK KAMPANYA       oldu. İstanbul’dan gelen bu yardımı asla
    Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma  unutmayacağız, hepinize çok teşekkür
   Derneği Kadın Kolları’nın geçtiğimiz yıl  ediyoruz” ifadelerini kullandı.
   Sancak Bölgesi’ne gerçekleştirdikleri  Hastane Başhekimi Dr. Şerif Ham-
   ziyarette Tutin Devlet Hastanesi’nde  zagiç ise yapılan yardımdan ötürü Bosna
   yaptıkları incelemeler büyük bir yardım  Sancak Derneği’ne ve Kadın Kolları’na
   kampanyasının başlamasını sağladı. Has- teşekkür ederken, “Tutin Devlet Hasta-
   tanenin içler acısı halini, kadın doğum  nesi daha hiç böyle bir donanıma sahip
   ve çocuk bölümlerinin kötü koşullarını  olmamıştı” diye konuştu.
   yerinde tespit eden Kadın Kolları Baş- Merhamet İnsani Yardım Derneği
   kanı Sabiha Tüzünoğlu ve arkadaşları,  Başkanı Kenan Vrbanjac ise kurum olarak
   İstanbul’a döndüklerinde konuyu dernek  Bosna Sancak Derneği ile işbirliği içinde
   yönetim kuruluyla paylaştılar. Derhal  olmaktan büyük mutluluk duyduklarını,
   başlatılan kampanya ile hastanenin  bu birlikteliği gelecekte de sürdürecekle-
   ihtiyaçlarının temin edilmesi için hayır- rini söyledi.
   severler adeta birbirleriyle yarıştı. 1 yılın  Törende yaptığı konuşmada San-
   sonuna gelindiğinde ise bebek kuvözle- caklı kardeşlerinin her zaman yanında
   rinden hasta yataklarına, tibbi görüntüle- olduklarını ve olmaya devam edecek-
   me cihazlarından ameliyat malzemelerine  lerini belirten Bosna Sancak Kültür ve
   kadar piyasa değeri 100 bin euronun  Yardımlaşma Derneği Başkanı Muham-
   üzerinde malzeme temin edildi.   med Sancaktar, annelerin ve bebeklerinin
                    sağlıklı ve mutlu olmalarının her şeyden
   2 TIR DOLUSU YARDIM HASTANE-   önemli olduğunu ifade etti.
     NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ
    Bosna Sancak Derneği’nin işbirliği  “BİZİM MİSYONUMUZ BU”
   anlaşması imzaladığı Türk Kızılayı’na ait  Muhammed Sancaktar, Bosna Sancak
   2 tıra yüklenen malzemeler mart ayının  Derneği heyetinin Sancak Bölgesi’ndeki
   başında Tutin’e ulaştı. Dragos Hasta- temasları hakkında Boşnak Dünyası’nda
   nesi’nin başhekimliğini dernek başkan  şu açıklamayı yaptı:
   yardımcılarından Doç. Dr. Sedat Ziya- “8 Mart’taki açılıştan bir gün önce
   de’nin yaptığı Bezmialem Vakıf Üni- yönetim kurulundaki arkadaşlarım, kadın
   versitesi’nden 3 teknisyen de cihazların  kollarımız değerli üyeleri ve hayırse-
   yerleştirilmesi ve kullanımı konusunda  verlerle birlikte Tutin’e ulaştık. Açılış
   Tutin’deki personeli bilgilendirmek için  törenindeki manzara bizi çok duygulan-
   Sancak Bölgesi’ne gidenler arasındaydı.  dırdı. Yıllarca bu imkanlardan mahrum
   Hastaneye getirilen malzemeler öylesine  bırakılan bir şehre ve bir hastaneye yapı-
   fazlaydı ki; ilgili iki bölüme sığmadı. Hal  lan bu hayır gerçekten de çok büyük. Ben
   böyle olunca hastanenin diğer bölümleri- derneğimizle birlikte hareket eden tüm
   ne de yerleştirmeler yapıldı.   hayırseverlere teşekkür etmek istiyorum.
                    Burası daha düne kadar kalp krizi geçiren
     AÇILIŞ 8 MART’TA YAPILDI    bir hastaya dahi müdahale etmekten aciz
    Tüm hazırlıklar tamamlandıktan  bir hastane iken şimdi bölgenin en dona-
   sonra açılışın yapılması için 8 Mart tarihi  nımlı sağlık tesisi haline geldi. Ve yapılan
   belirlendi. Dünya Kadınlar Günü’nde  hayrın büyüklüğünü Sancak Bölgesi’nde-
   Sancaklı kadınlara böylesine bir armağan  ki yankıdan da anlayabiliyoruz. Bölgedeki
   verme mutluluğu yaşayan Bosna Sancak  televizyon kanalları ve gazeteler günlerce
   Derneği Başkanı Muhammed Sancak-  bundan bahsettiler. Bizimle yaptıkları
   tar ile yönetim kurulu ve Kadın Kolları  röportajları yayınladılar. Açılıştan bir gün
   üyeleri bir gece önce Tutin’e vardılar ve  sonra Novi Pazar’a geçtik. Önce Boşnak
   açılışta yerlerini aldılar. Tutin Belediye  Milli Meclisi’ni ziyaret ettik. Burada SDA
   Başkanı Kenan Hot, Merhamet İnsani  Sandzaka Partisi Genel Başkanı Dr. Sulej-
   Yardım Derneği Başkanı Kenan Vrban- man Ugjlanin ile görüştük. O da yapılan
   jac, Tutin Devlet Hastanesi Başhekimi  hizmetin çok önemli olduğunun altını
   Dr. Şerif Hamzagiç, hastane personeli,  çizerek bizlere teşekkür etti. Ardından
   belediye çalışanları ve çok sayıda Boşnak  Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişe-
   törene katıldı.          vac’ı makamında ziyaret ettik. Burada da
                    gündem Tutin’e yapılan yardımdı. Ben
       “BU YARDIMI ASLA      bir kez daha bu kampanyada emeği geçen
       UNUTMAYACAĞIZ”      herkesi kutluyorum. Bizimle birlikte
    Belediye Başkanı Kenan Hot açılışta  Sancak’a gelen eski başkanımız Zahit
   yaptığı konuşmada, Tutin Devlet Hasta- Büyükbayrak’a ve eski yöneticimiz Şevki
   nesi’nin kadın doğum bölümünün yakın  Balota’ya özellikle teşekkür ediyorum.
   zamana kadar bölgenin en kötü ünitesi  Bizim derneğimizin misyonu bu! Ataları-
   konumunda bulunduğunu hatırlatarak,  mızın geldiği topraklara ve Türkiyemize
   “annelerimiz çocuklarını dünyaya getir- faydalı ne işler yapabiliriz, bunun müca-
   mek için çevre şehirlere gitmek zorunda  delesi içerisindeyiz. Bundan sonra da bu
   kalabiliyordu. Ama şimdi hastanemiz ye- çizgide yürümeye devam edeceğiz.”
   1   2   3   4   5   6   7   8