Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2019
P. 6

NİSAN   6
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019
                   den 104 yıl geçmiş olmasına rağmen  “....Ona su srušila višedecenijski  hem de Adalet Divanı Mahkemesinde
                   bu olaylar hiçbir zaman bir tarih bilim  mit o velikoj seobi Slovena u balkans- kabul edilmiş olması gerekiyor. Doğu
                   komisyonu veya uluslararası mahke- ku pustoš jer je slovenski gen malo  Anadolu'daki Ermeni ve Türk trajedi-
                   mede ele alınarak araştırılmadı. izražen kod svih današnjih naroda na  leri üzerinden 104 yıl geçti ama neden-
                    Gelelim Sırpların Osmanlılar ve  Balkanu, uključujući skromni proce- se kimse Holokost gibi Srebrenica gibi
                   biz Boşnaklar arasındaki tarihsel iliş- nat potomaka kod Srba (30 odsto), Hr- onları Adalet Divanı'na götürmedi.
                   kilere. 1389’daki Kosova Savaşından  vata (20 odsto) i Bošnjaka (15 odsto).  Neden?
                   sonra Sırplar, despotluk idaresi altında  Kad se sve sabere i oduzme, sugeriše  İki! "Yahudiler, Ermeniler, Çinge-
                   Osmanlılara bağlanmışlardı. 1456’da  prof. dr Omer Ibrahimagić, "Bosanci  neler, Polonyalılar, Libyalılar, Ceza-
                   ise Fatih, Sırbistan Despotluğunu da  i Hercegovci su, u najvećoj mjeri, nas- yirliler, rengi siyah diye birçok Afri-
                   yıkarak Sırbistan’ı Osmanlı toprakla- ljednici Ilira (40 odsto), Germana (20  ka kavmi ve tarih boyunca ve ayrıca
                   rına kattı. O tarihten 1804’de başlayan  odsto) i Kelta (15 odsto), pa tek onda  maalesef 20. yüzyılın son 10 yılında
    Boşnakların Tarihi kitabı;  Sırp isyanlarına kadar, yukarıda yaz- Slavena (10 odsto). Znači, ključ razu- başta Boşnaklar olmak üzere Azer-
                   dığım gibi Sırplar da Ermeniler ve de  mevanja istorije Bosne i Hercegovine  beycanlılar, Arnavutlar, Filistinliler,
      Boşnaklar, Sırplar,    diğer gayrimüslimler gibi çok rahat bir  nije u slovenskoj već u ilirskoj eri," Kürtler, Aleviler..." cümlesinde sadece
                   hayat yaşamışlardı. Ama 1804'ten beri  Türkçesi: Prof. Dr. Ömer İbrahi- Yahudiler ve Boşnaklara yapılan bu iki
   Ermeniler, Kürtler, Aleviler... ilişkiler çok kötüleşti ve Sırplar, eski  magiç; “Boşnaklar %40 İlir, %20 Ger- soykırım mahkeme tarafından kabul
                   Sırbistan toprakları ve çevresindeki  men, %15 Kelt ve %10 kadar da Slav  edildi ve bu iki soykırımın diğerlerin-
    Osmanlı Devleti, 1877-1878 Os- Osmanlı vatandaşlarına karşı din de- geni taşır. Bu nedenle, Boşnakların  den ayrı yazılması gerekiyordu. Diğer-
   manlı-Rus savaşında yenilgiye uğ- ğiştirtme, etnik temizlik, katliamlar ve  tarihini anlamanın anahtarı; Boşnakla- leri soykırım yapıldı iddiası kapsamı
   radıktan sonra, 3 Mart 1878’de im- soykırım gibi korkunç kötülükler yap- rın Slav olmalarından değil, İlirya’dan  içindedir, Holokost ve Srebrenica ile
   zalanan Ayastefanos (Yeşilköy) maya başladılar.       (İlirlerden) geçer.”      kıyaslanamazlar. Aksi taktirde tarihçi-
   Antlaşması'nın 16. maddesi ve daha  Ancak bütün bu kötülükler doğru- Vakıf daha önce İstanbul'a davet  leri de adaleti de reddetmiş oluyoruz.
   sonra onun yerini alan 13 Temmuz  dan Osmanlılara yani Türklere karşı  edip konferans verdirdiği başta dün- Bu cümleden "Srebrenica'da Boşnak-
   1878 tarihli Berlin Antlaşması’nın 61.  değil, Sırpların Turçin (Türkleşmiş  ya çapındaki soykırım uzmanı olan  lara soykırım değil de katliam yapıldı"
   maddesiyle Ermenilerle ilgili sosyal  olanlar) adını verdikleri Boşnaklara  tarihçi Prof. Dr. Smail Çekiç ve savaş  anlamı da çıkabilir. Sonraki adım da
   alanda reformlar yapmayı kabul et- karşı yapıldı. Sırp isyanlarında (1804- dönemi Bosna Hersek’in iki numaralı  "iç savaş oldu" olur!
   mişti. Böylece Ermeni sorunu ulusla- 1819) sadece Syenitsa şehrinde 2.499,  devlet adamı Prof. Dr. Haris Silayciç  Ne demek, "maalesef 20. yüzyılın
   rarası antlaşmalara girmek suretiyle  Belgrat'ta 3.000’e yakın Boşnağı öl- olmak üzere Boşnak bilim adamları,  son 10 yılında başta Boşnaklar olmak
   Osmanlı Devleti'nin bir iç sorun ol- dürdüler, Yenipazar’ı yıktılar, diğer şe- Boşnakların Slav kökenli olmadıkları- üzere Azerbeycanlılar, Arnavutlar,
   maktan çıkmış, başta Rusya ve İngil- hirlerde binlerce Boşnağı öldürüp sür- nı yüzlerine karşı söylemiş olmalarına,  Filistinliler, Kürtler, Aleviler... bu soy-
   tere olmak üzere Batılı ülkelerin mü- düler. Osmanlı İmparatorluğu 1922’de  kitapçıklarında da onların bu konuda  kırımlardan ve katliamlardan payını
   dahale aracı olarak kullanacakları bir  yıkıldı ama Sırpların kötülükleri 1995  söylediklerini aynen yazmalarına rağ- aldı."?
   sorun haline dönüşmüştür.    yılına kadar aralıklarla devam etti.  men nedense(!) bu kitabı yayımladı- Ne demek, "Boşnaklar... (yanlış
    Ermeniler bakanlık, darphane ve  İkinci Dünya Savaşında kurulan ırkçı  lar. Sanki Bosna Hersek'te gerçekleri  anlamadı isem Türkiye'de) Kürtler,
   baruthane gibi önemli yerlerin başına  Sırp Kraliyet Çetnik Ordusu özellikle  yazan başka bir "Boşnakların Tarihi"  Aleviler... bu soykırımlardan ve katli-
   geçmişler ve "Osmanlı’nın sadık va- Doğu Bosna, Karadağ ve Sancak'ta  kitabı yazılmamış veya yokmuş gibi.  amlardan payını aldı."?
   tandaşları anlamındaki “millet-i sadı- onbinlerce Boşnak öldürdü. En son  Bir de bu tezi sağlamlaştırmak için  Kim Kürtlere, Alevilere soykırım
   ka” olarak adlandırılmışlardır. Osman- olarak da 1992-1995 Bosna Savaşında,  veya kalıcı olması için de bir başka  yaptı? Türkiye mi? Cümle sonunda-
   lı Devleti Hıristiyan tebaasına karşı  Sırp-Karadağlı çetnikler, Bosnalı Sırp- vakfı bu kitaba beleşten birileri ortak  ki katliam kelimesi, bu soruyu sor-
   eşit muamele etmiş, bunlardan birini  ların kurduğu ordu içinde yer alarak,  etti(?). Bu ortak edilen vakfın başkanı  durmaya mani değildir. Türkiye’deki
   diğerine tercih etmemiş ve birbirleri- Bosna Hersek Cumhuriyeti'ne saldırdı  tutmuş bir de kitaba bir önsöz yazmış.  okurların yarısından fazlası bu soruyu
   nin işlerine karıştırmamıştır. ve Srebrenica'da Boşnaklara soykırım  Önsözünden bir kaç cümleyi olduğu  yazdığım gibi sorar. Bu cümlelerin
    Osmanlı tebaasının önemli bir kıs- yaptıkları gibi Bosna Hersek genelin- gibi yazıyorum.  Boşnakların Tarihi kitabında ne işi
   mını oluşturan gayrimüslimler içinde  de 200.000 kadar Boşnağı öldürdüler.  "Burada ayrıntısına girebilecek  var?
   Sırplara da diğer bütün milletlere ol- Srebrenica Boşnak Soykırımı, 1804'te  durumda değilim, ancak ne yazık ki  Ben bu soruları önsözü yazan be-
   duğu gibi her türlü hürriyet, mülkiyet  başlayan ve aralıklarla devam eden  bizim coğrafyamızda da bundan teh- yefendiye değil, "Boşnakların Tarihi"
   güvenliği, eğitim ve dil serbestisi, eko- diğer Boşnak soykırımlarını da su yü- cir, taktil ve mukatele olarak başlayan,  kitabına bu sözleri yazdıranlara, yazıl-
   nomik refah sağlanmıştır; ırki ve dini  züne çıkardı. Bu son yazdıklarım Boş- - ister soykırım olarak nitelensin ister  masına izin verenlere soruyorum.
   hürriyetlerini barış ve güven içinde  nakların tarihinden bir kesit idi. nitelenmesin - 1. Dünya Savaşı sıra- Boşnakların tarihinde, Sırp ve
   koruma fırsatı verilmiştir.    Bosna Sancak Akademik Kültür ve  sında "Ermeni Büyük Felaketi" ola- Karadağlı çetniklerin (Miloşeviç ve
    Sırp tarihçi Vlademir Çoroviç'in  Tarih Vakfı şimdiye kadar konferans  rak çok acı bir trajediyle payını aldı...  Karaciç Karadağlıdır) Srebrenica'da
   1933, "Yugoslavya Tarihi" kitabında  kitapçıkları dışında üç kitap yayımladı.  Yüzyıl boyunca Yahudiler, Ermeniler,  yaptıkları Boşnak Soykırımı en önemli
   yazdığı gibi Sırplar, Ortaçağ’daki ken- Fotoğraf kitabı, müthiş bir kitap olan  Çingeneler, Polonyalılar, Libyalılar,  tarihi vak’adır.
   di devletlerinde dahi millet olma yo- Prof. Dr. Smail Çekiç'in "Boşnak Soy- Cezayirliler, rengi siyah diye birçok  Ben bu cümlelerde, Srebrenica'da
   lunda göstermedikleri gelişmeleri, Os- kırımı" kitabı ve "Boşnakların Tarihi"  Afrika kavmi ve tarih boyunca ve ayrı- Boşnaklara soykırım yapmış ırkçı, fa-
   manlı idaresi altında yapabilmişlerdir. kitabı. Sonuncu kitap, tüm masrafları  ca maalesef 20. yüzyılın son 10 yılında  şist Sırp-Karadağlı çetniklerin (Bos-
     Birinci Dünya Savaşı ile birlik- kendi bütçesinden çıkmış olmasına  başta Boşnaklar olmak üzere Azerbey- nalı Sırp lider Dodik'in demeçleri) ve
   te dış güçler tarafından kışkırtılan  rağmen nedense (?) bir başka vakıf ile  canlılar, Arnavutlar, Filistinliler, Kürt- Sırbistan hükümetinin (Başbakan Ana
   bazı Ermeniler (Taşnak Partisi) kendi  ortak veya birlikte yayımlandı.  ler, Aleviler... bu soykırımlardan ve  Brnabiç'in Avusturya TV'deki söyleşi-
   devletlerini kurmak için bugünkü Er- Bu kitabın yazarı, kitabında Boş- katliamlardan payını aldı." si) mahkemede kabul edilen Srebreni-
   menistan merkezli, Doğu Anadolu’da  nakları Slav kökenli olarak işaretlediği  Yazımın başında neden Ermeni- ca Boşnak Soykırımı’nı reddetme ça-
   Müslüman ahaliye karşı saldırı ve kat- (neden belgeleri ile ispatlayamıyor da  ler, Sırpları ve Boşnakları ele aldığımı  balarına isteyerek değil ama farkında
   liamlara başladıkları tarihi bir gerçek- işaret ediyor?) ve son yıllarda Boşnak  bilmem anladınız mı? Bana göre bu  olmadan bir destek olabileceği şüphe-
   tir. Osmanlı Devleti ve bölgedeki halk  bilim insanlarının yazdıkları Boşnak- önsözün yazarı elmalar ile armutları  sini taşıyorum.
   saldırılara karşılık vermiş ve sonuç  ların tarihi kitaplarına aykırı ve gene- toplamaya çalışmış.  Vakıftaki yeni yönetim kurulu ve
   olarak, karşılıklı çok büyük acılar ya- tik çalışmaların yayınlandığı kitaplar  Bir! "- ister soykırım olarak nite- çok değerli mütevelli arkadaşlarım ile
   şanmıştır. Bu acılar o günden bugüne  ile de çeliştiği için ben, bu kitabı orta- lensin ister nitelenmesin -" ne demek?  Bosna Sancak derneklerimizin başta
   kadar dış güçler, Ermenileri kullanı- ya bilimse veriler koyarak eleştirmiş- Bir trajedinin soykırım olarak ni- değerli başkanları ve yönetim kurulla-
   larak, ‘Osmanlı soykırım yaptı’ tezini  tim. Galiba Türkçe anlatamamıştım,  telenebilmesi için "Holokost Yahudi  rının bu konuyu bir araya gelerek tartı-
   ortaya atmışlar ve bu konu siyasi ola- Bu yazımda Boşnakça anlatayım:  Soykırımı" ve "Srebrenica Boşnak  şacaklarını ve bu yazdıklarımı ciddiye
   rak ele alınarak, Türkiye'nin baş ağrısı  "Srušen mit o velikoj seobi Slave- Soykırımı" gibi tarihsel belgeleri ile  alıp, gerekeni yapacaklarından emi-
   haline getirilmiştir. Olayların üzerin- na / Büyük Slav göçü teorisi çöktü.” hem bir Tarih Bilim Komisyonu’nda  nim. Sismolog Nusret Sancaklı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11