Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Nisan 2019
P. 8

NİSAN   8
                           www.bosnakdunyasi.com                       2019
                   letinin insan haklarına gösterdiği du- etmiştir. Yavaş yavaş gerçeklerle yüz-
                   yarlılığa dikkat çekmesi bakımından  leşmek zorunda kalan ve itibar kaybı-
                   önemlidir. Bosna’nın kurucu Cum- nın farkına varan Belgrad rejimi, imaj
                   hurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in “ma- düzeltmek amacıyla birtakım çabalara
                   sumları hep koruduk, insan haklarına  girişti. Ancak Sırp dünyası, uluslara-
                   saygı gösterdik, her yerde başımız dik  rası mahkemelerin verdiği Srebrenica
                   geziyoruz” manasında yaptığı konuş- Boşnak soykırım kararlarını inkara
                   malar sıradan bir propaganda değildi. devam ettiği sürece inandırıcı olmaları
                                   mümkün görünmüyor. Kendi kamu-
                    IRKÇI YÖNETİM ANLAYIŞI    oyları ne kadar inanırsa inansın, dün-
                   BALKANLAR’DA ÇATIŞMALARI    ya kamuoyunda yedikleri “soykırım-
                        FİTİLLİYOR      cı” damgasından kurtulmaları kolay
                                   görünmüyor.
                    Boşnakların gerek savaş boyunca,  Doksanlı yıllarla birlikte eski Yugos-
   Son Lahey kararı ve      gerek sonrasında, başta komşuları  lavya’da yaşanan kanlı dağılma süreci-
                   Sırp ve Hırvatlara ve farklı kimlikle- nin niçin yıllarca uzun sürdüğü, Sırbis-
   kaynayan Balkanlar       re gösterdiği insani tavırların, komşu  tan’a hakim olan bu ırkçı anlayışla izah
                   Hırvatistan ve Sırbistan’da görülme- edilebilir. Belgrad rejimleri her fırsatta
    20 Mart günü Lahey’de faaliyet gös- diğine vurgu yapmak istiyorum. Sa- Bosna’da yaşanan kanlı olaylarla il-
   teren Yugoslavya savaş suçlarını yar- dece kimlikleri yüzünden esir kampla- gileri olmadığını ısrarla savunurken,
   gılayan temyiz mahkemesinin açıkla- rında çile çeken ve öldürülen Boşnak  çoğunluğu Bosna’da yaşananlarla ilgili
   dığı karar hem Balkanlar’da hem de  sayısı yüzbinler buluyordu. Boşnaklar  olmak üzere 300 binden fazla kişiye
   dünya kamuoyunda tartışılmaya de- bu sebepten çok kayıp verdiler, ancak  savaş malulü aylığı ödediğine dikkat
   vam ediyor. Kararın açıklanmasından  çoğulcu yaşam tarzını ve haklı davala- çekmek isterim. Komşuları ile hiçbir
   önce, Yeni Zelanda’da Cuma namazı  rını ve meşru savunma hakkı gibi bir  savaşa girmediğini iddia eden bir dev-
   esnasında meydana gelen faşist Sırp  moral üstünlüğünü korumayı hep ba- letin bu kadar çok sayıda kişiye niye
   çetnik izleri taşıyan korkunç saldırı,  şardılar. Balkanlarda yaşanan savaş ve  savaş malulü aylığı ödediğini açıkla-
   Bosna kasabı Karadziç’e verilen ömür  çatışmaların en önemli sebebi çoğulcu  ması gerekir. Doğrusu bu soruya Belg-
   boyu hapis kararını daha fazla tartışılır  yaşam tarzını içine sindiremeyen ırkçı  rad’daki yetkililerin nasıl bir cevap ve- suçları hapishanesine kadar götüre-
   hale getirdi. 1996’dan beri, özel olarak  ulus devlet iddiasındaki rejimlerdir.  receğini çok merak ediyorum! cek bombardıman sürecini başlatmış-
   Eski Yugoslavya’da insanlığa karşı  Nerede ise bütün dünyanın soykırım             tı. Boşnakların BM ve ABD nezdinde
   işlenen suçları yargılamak amacıyla  olarak tanıdığı Srebrenica’yı, Belgrad  LAHEY’DEKİ MAHKUMİYET  beceremediği işi Arnavut lobisi becer-
   Birleşmiş Milletler (BM) tarafından  rejimi, inatla inkar etmeye devam edi- KARARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ miş ve ABD ile NATO’yu Miloşeviç’e
   kurulmuş olan mahkeme, açıkladığı  yor. Hatta yapılan bir ankete göre Sır-           karşı harekete geçirmeyi başarmıştı.
   bu karar ile bir dönemi kapatmış oldu. bistan kamuoyunun yüzde 70’e yakın  Aslında Lahey’in Bosna’daki Sırpla- 2002’de Lahey’de başlayan mahke-
                   bir kesiminin aynı kanaati paylaştığı,  rın siyasi liderine verdiği ömür boyu  me süreci Miloşeviç’in 2006’nın Mart
     KARAR SÜRPRİZ OLMADI    açıkça yazılıp çiziliyor. Soykırım mah- hapis cezasının, sevindirici olduğu ka- ayında ölümü ile karara bağlanmadan
                   kumu Karadziç ve Mladiç kahraman  dar, düşündürücü hatta endişe verici  sona ermiştir. Lahey Savaş Suçları
    2016’da, Karadziç için 40 yıl olarak  sayılıyor.       yönleri olduğuna değinmek istiyorum.  Mahkemesinin, Miloşeviç hakkında
   açıklanan cezanın, 20 Mart’ta ömür  Sırp toplumundaki bu çarpık anla- 1994’de, dönemin Cumhurbaşkanı Ali- karar verememesi adalet adına büyük
   boyu hapse çevrilmesi sürpriz olmadı.  yışı savunan bir kitabın Belgrad kitap  ya İzetbegoviç’in inisiyatifi ile Bosna  bir kayıptır. Radovan Karadziç’e ve-
   1992’de bağımsızlığını kazanan Bosna  fuarının sonuncusunda tanıtıldığına  Hersek devleti, o yıllarda, adı Yugos- rilen ömür boyu hapis cezası Miloşe-
   Hersek’te, devlet içinde devlet gibi  dikkat çekmek istiyorum. BITKA ZA  lavya olan Sırbistan-Karadağ aleyhi- viç’e verilebilseydi, onun altına imza
   hareket eden ve Sırbistan’la alenen  SREBRENICU RAT ZA CIVILIZACI- ne Lahey Adalet Divanı’nda soykırım  attığı başta Dayton olmak üzere birçok
   birleşme amaçlı ayrılıkçı politikalar  JU adını taşıyan bu kitabın üzerinde  davası açar. Bu dava 2006 Şubatı’nda  anlaşma sorgulanabilir bir duruma dü-
   izleyen Sırp yönetiminin, kurucu kad- yazar olarak Duşan Pavloviç’in adı  sonuçlanır. İkinci Dünya Savaşı’ndan  şecekti. Ve bugün Bosna Hersek için-
   rosunun tamamı mahkum olmuş oldu.  var. Ancak kitabın yayıncısı olarak  sonra Avrupa’nın ortasında ilk defa  de soykırım ve kan üzerine bina edilen
   Srebrenica gibi Bosna’nın birçok ye- yazılmış olan kurumun Banja Luka  Srebrenica’da soykırım yaşandığı, La- Sırp yönetimi mevcut olmayacaktı.
   rinde ve diasporada, soykırım kurban- merkezli yarı resmi, savaş suçlarını ve  hey Adalet Divanının kararı ile hükme  Bağımsız Bosna Hersek devletini iş-
   larının yakınları tarafından sevinçle  kayıpları araştıran bir kurumun adını  bağlanır. Ancak Sırbistan-Karadağ  lemez hale getiren Bosna’nın yarısına
   karşılanan bu karar, dünya kamuoyu- taşıması, dikkat çekicidir. Akademik  doğrudan suçlu bulunmaz, Srebrenica  tahakküm eden Sırp yönetimi, Boşnak
   nun genelinde de memnuniyetle kar- bir üslupla kaleme alınmaya çalışılan  soykırımını önlememeleri gerekçesi  milletinin savaşın durması gerekçesi
   şılandı.            kitapta, Srebrenica’da yaşanan soy- ile dolaylı olarak suçlu bulunur. Lahey  ile Dayton’da imzalamak zorunda kal-
                   kırım suçunun sorumluluğundan kur- Adalet Divanının bu kararı 2006’da  dığı haksız bir anlaşmadır.
       BOŞNAKLARIN       tulma çabaları var. Ancak, gerek toplu  açıklandığı için, Dayton anlaşması  Kuzey Makedonya adı ile sona erdi-
    PROPOGANDALARI SAĞLAM     mezarlar ve Lahey mahkemelerinin  yapılmış ve Bosna Hersek devletinin  rilen Üsküp-Atina ihtilafından sonra
    TEMELLERE DAYANIYORDU     kararları, soykırımın inkar edilemez  içinde soykırım ve etnik temizlik üze- Kosova-Belgrad arasındaki anlaşmaz-
                   bir gerçek olduğunu ortaya koymuş  rine bina edilmiş uluslararası hukuki  lığa çözüm çabaları her geçen gün
    2003’de Srebrenica’da soykırım uy- bulunuyor. Diğer taraftan Lahey savaş  bir meşruiyet kazanmış, bir Sırp yö- daha fazla konuşuluyor. Kosova’yı
   gulandığını ilk defa hükme bağlayan  suçları mahkemesinin, Lahey Adalet  netimi (REPUBLIKA SRPSKA) ortaya  tanıma karşılığında batıdan taviz pe-
   kısa adı ICTY olan Lahey’deki mah- Divanı’nın Srebrenica ile ilgili verdi- çıkmıştı. Soykırımcılar adeta ödüllen- şinde koşan Belgrad’ın bu tavrı, Sır-
   keme, Boşnakların bir asırdır maruz  ği ‘soykırım kararları’, Sırbistan’ın ve  dirilmişti.  bistan’ın içinden ciddi tepkilerle karşı
   kaldığı soykırımları mahkum etmesi  Sırp milletinin uluslararası itibarını           karşıya. Karadağ ve Makedonya’dan
   bakımından İkinci Dünya Savaşı’ndan  adeta yerle bir etti. İkinci Dünya Sa- DAYTON ANLAŞMASI  sonra Bosna Hersek’in de NATO
   sonra bir ilkti. Belgrad rejimlerinin sü- vaşı sonrasının itibarlı Yugoslavya  BELGRAD REJİMİNE GÜÇ VERDİ üyeliği karara bağlanmış bulunuyor.
   rekli Sırp aleyhtarı olmakla suçladığı  devletinin yerine, birbirleri ile çatışan     AB üyeliğinde ısrar eden Sırbistan’ın
   bu uluslararası mahkemenin verdiği  fakir ve zavallı birçok devletçik tab- Slobodan Miloşeviç yönetiminde- NATO’ya karşı inatla direnen tavrı ne
   mahkumiyet kararları ile, halen 39  losu Balkanların inkar edilemez bir  ki faşist Belgrad rejimi, Dayton’dan  kadar sürdürebileceği merakla bekle-
   Sırp, 9 Hırvat hapis cezalarını çekme- gerçeğidir. Yugoslavya’nın dominant  aldığı güçle Bosna’da yaptığına ben- niyor. Sırbistan için AB üyeliğinden
   ye devam ediyor. Halihazırda tek bir  gücü Sırp milletinin desteği ile, ba- zeyen bir hamleyi Kosova’da 1999  vazgeçip bölgede Rusya’nın tek askeri
   Boşnağın bile Lahey’de cezaevinde  şında Miloşeviç’in bulunduğu Belgrad  yılında denemiş ancak dünya bu sefer  müttefiki olmak gibi bir ihtimal var mı
   bulunmaması bazı ırkçı çevreleri ra- rejiminin 90’lı yıllarda uyguladığı ırkçı  NATO üzerinden saldırgan Miloşe- acaba?
   hatsız etse de, Bosna’da Boşnak mil- saldırgan politikalar, bölgeyi perişan  viç’e dur demiş ve onu Lahey savaş
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13